Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Opatrenie č. MF/005391/2024-74

Kategória: Opatrenia Autor/i: MF SR

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia  z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (oznámenie č. 390/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74 (oznámenie č. 416/2015 Z. z.), opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74 (oznámenie č. 329/2017 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74 (oznámenie č. 273/2018 Z. z.), opatrenia z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74 (oznámenie č. 395/2018 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74 (oznámenie č. 409/2020 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 10 ods. 19 prvej vete sa slová „u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení“ nahrádzajú slovami „v účtovnej jednotke, na ktorú prechádza časť imania,4a) alebo ktorá sa stane právnym nástupcom4b) zanikajúcej obchodnej spoločnosti, družstva alebo zanikajúcej zahraničnej právnickej osoby (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“) pri premene alebo cezhraničnej premene4c) (ďalej len „premena“)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú: „4a) § 2 ods. 9 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 4b) § 2 ods. 17 písm. f) zákona č. 309/2023 Z. z. 4c) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 309/2023 Z. z.“. 
 2. Nadpis § 26 znie: „Účtovanie pri premene“.
 3. V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Pri zrušení bez likvidácie sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky“ nahrádzajú slovami „Pri premene sa v účtovníctve premenou zanikajúcej účtovnej jednotky alebo odštiepením rozdeľovanej účtovnej jednotky, ak právnym nástupcom sa stáva účtovná jednotka,“.
 4. V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „právnym nástupcom (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“)“ nahrádzajú slovami „nástupníckou účtovnou jednotkou“.
 5. V § 26 odsek 3 znie: „(3) V otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky sa oceňujú majetok a záväzky podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona v účtovníctve premenou zanikajúcej právnickej osoby alebo odštiepením rozdeľovanej právnickej osoby alebo podľa § 25 ods. 2 zákona. Pri premene sa preberajú konečné stavy účtov nástupníckej účtovnej jednotky, ktorá nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, podľa § 17 ods. 6 zákona.“.
 6. V § 26 ods. 4 sa slová „so zmluvou o zlúčení, splynutí alebo rozdelení“ nahrádzajú slovami „s projektom premeny16a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie: „16a) § 7 zákona č. 309/2023 Z. z.“.
 7. V § 26 odsek 5 znie:  „(5) V otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky sa vzniknuté rozdiely z dôvodu vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátane rezerv a účtov časového rozlíšenia medzi účtovnými jednotkami zúčastnenými na splynutí16b) a rozštiepení splynutím16c) vykazujú na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Pri odštiepení splynutím16d) sa v otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky vzniknuté rozdiely z dôvodu vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátane rezerv a účtov časového rozlíšenia medzi účtovnými jednotkami zúčastnenými na odštiepení splynutím, ktoré prechádzajú na nástupnícku účtovnú jednotku, vykazujú na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Pri zlúčení16e) a rozštiepení zlúčením16f) sa vzájomné pohľadávky a záväzky vrátane rezerv a účtov časového rozlíšenia medzi účtovnými jednotkami zúčastnenými na zlúčení a rozštiepení zlúčením vylúčia po zlúčení a rozštiepení zlúčením, a vzniknuté rozdiely z dôvodu vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátane účtov časového rozlíšenia a rezerv, sa účtujú na príslušné účty nákladov alebo výnosov v účtovníctve nástupníckej účtovnej jednotky. Pri odštiepení zlúčením16g) sa vzájomné pohľadávky a záväzky vrátane rezerv a účtov časového rozlíšenia medzi účtovnými jednotkami zúčastnenými na odštiepení zlúčením, ktoré prechádzajú  na nástupnícku účtovnú jednotku, vylúčia po odštiepení zlúčením, a vzniknuté rozdiely  z dôvodu vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátane účtov časového rozlíšenia a rezerv, sa účtujú na príslušné účty nákladov alebo výnosov v účtovníctve nástupníckej účtovnej jednotky.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 16b až 16g znejú:

 • „16b) § 2 ods. 5 zákona č. 309/2023 Z. z.
 • 16c) § 2 ods. 8 písm. b) zákona č. 309/2023 Z. z. 
 • 16d) § 2 ods. 9 písm. b) zákona č. 309/2023 Z. z.
 • 16e) § 2 ods. 4 zákona č. 309/2023 Z. z.
 • 16f) § 2 ods. 8 písm. a) zákona č. 309/2023 Z. z.
 • 16g) § 2 ods. 9 písm. a) zákona č. 309/2023 Z. z.“.

8. V § 26 ods. 6 prvej vete sa slová „zlúčení, splynutí a rozdelení“ nahrádzajú slovom „premene“.

9. V § 26 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „zlúčení“ vkladá čiarka a slová „rozštiepení zlúčením alebo odštiepení zlúčením“.

10. V § 26 ods. 7 písm. b) sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo majetok, záväzky a vlastné imanie odštiepením rozdeľovanej právnickej osoby, ktoré prechádzajú na nástupnícku účtovnú jednotku“.

11. V § 37 ods. 8 písm. b) sa slová „rozdelením, splynutím alebo zlúčením“ nahrádzajú slovom „premenou“.

12. V § 37 ods. 11 prvej vete sa slová „zlúčení, splynutí a rozdelení“ nahrádzajú slovom „premene“ a druhej vete sa za slovo „zlúčení“ vkladajú slová „a rozštiepení zlúčením“ a za slovo „zlúčenia“ sa vkladajú slová „a rozštiepenia zlúčením“.

13. V § 37 ods. 11 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Pri odštiepení zlúčením, ak účtovná jednotka rozdeľovaná odštiepením má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, sa účtuje goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou prislúchajúcej časti podielu pripadajúceho na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v nástupníckej účtovnej jednotke a hodnotou vlastného imania nástupnickej účtovnej jednotky, ktorá pripadá na prislúchajúcu časť podielu účtovnej jednotky rozdeľovanej odštiepením  v nástupnickej účtovnej jednotke, okrem odštiepenia zlúčením podľa § 26 ods. 7.“.

14. V § 37 ods. 12 písm. a) sa za slovo „jednotke“ vkladajú slová „a v právnickej osobe rozdeľovanej odštiepením do nadobudnutia podielu v právnickej osobe rozdeľovanej odštiepením“ a za slovo „zlúčenia“ sa vkladá čiarka a slová „rozštiepenia zlúčením a odštiepenia zlúčením“.

15. V § 37 ods. 12 písmeno d) znie:

„d) oceňovacieho rozdielu na účte 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí, a rozdelení

1. v zanikajúcej účtovnej jednotke, ktorá sa vzťahuje na majetok nadobudnutý zanikajúcou účtovnou jednotkou odo dňa nadobudnutia podielu nástupnickou účtovnou jednotkou v zanikajúcej účtovnej jednotke,

2. v účtovnej jednotke rozdeľovanej odštiepením, ktorá sa vzťahuje na majetok nadobudnutý účtovnou jednotkou rozdeľovanou odštiepením odo dňa nadobudnutia podielu nástupnickou účtovnou jednotkou v účtovnej jednotke rozdeľovanej odštiepením alebo

3. vzťahujúcu sa k zaniknutému podielu v nástupníckej účtovnej jednotke,“.

16. V § 56 ods. 6 sa slová „so zlúčením, splynutím a rozdelením“ nahrádzajú slovami  „s premenou“.

17. V § 59 ods. 8 sa za slovo „jednotky“ vkladajú slová „a v účtovníctve účtovnej jednotky rozdeľovanej odštiepením, ak právnym nástupcom sa stáva účtovná jednotka,“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2024.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.