Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2023

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2023

Určenie miesta dodania služieb v prípade zapojenia príjemcu do podvodu s daňou z pridanej hodnoty

Ing. Zuzana Šidlová

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa určenia miesta dodania služieb v prípade zapojenia príjemcu do podvodu s daňou z pridanej hod...

Bankový účet platiteľa dane z pridanej hodnoty

Ing. Ján Mintál

Už zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa meni...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH (9,91 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Periodicita: mesačník
Zadané do tlače: 19. 1. 2023© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,
ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili časopisu "DPH v praxi" v uplynulom kalendárnom roku. Aj v tomto roku vám budeme prinášať na stránkach nášho časopisu zaujímavé články na aktuálne témy z oblasti dane z pridanej hodnoty. Naším cieľom je poskytovať vám naďalej aktuálne informácie a riešenia, ktoré potrebujete pri vašej pracovnej činnosti. Tento rok sme si pre vás pripravili aj novú obálku.
V prvom čísle nášho časopisu nájdete v rubrike "Aktuálne" článok s názvom Bankový účet platiteľa dane z pridanej hodnoty. Ako samotný názov napovedá, ide o problematiku používania bankových účtov podnikateľmi a povinnosť nahlásiť ich používanie finančnému riaditeľstvu.
Zdaniteľné osoby, ktoré v Európskej únii dodávajú tovar alebo poskytujú služby pre konečných zákazníkov, si môžu zvoliť uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta. Pokračovanie článku uverejňujeme práve v tomto čísle v rubrike "Z praxe".
Pravidelne v rubrike "Z Európskej únie" uverejňujeme okrem iného aj Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z pridanej hodnoty. Dnes pridávame aj článok Určenie miesta dodania služieb v prípade zapojenia príjemcu do podvodu s daňou z pridanej hodnoty.
V "Poradni" nájdete odpovede na vaše otázky.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.