Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Bankový účet platiteľa dane z pridanej hodnoty

Dátum: Rubrika: Aktuálne

zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa v článku V upravil aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 408/2021 Z. z.“). S účinnosťou od 15. novembra sa tak v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zaviedlo nové ustanovenie § 6, ktorým sa platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu (ďalej iba „bankový účet“).

Príklad č. 1:
Podnikateľ XY - platiteľ DPH, používa na podnikanie podnikateľský účet a aj svoj súkromný účet. Zo svojho súkromného účtu občas zaplatí prijaté faktúry ako aj daňovú povinnosť správcovi dane.
Na účely splnenia oznamovacej povinnosti v zmysle § 6 zákona o DPH nie je rozhodujúce, či je účet v peňažnom ústave vedený ako podnikateľský alebo súkromný. Ak je účet používaný na podnikanie, ktoré je predmetom dane, oznamovacej povinnosti podlieha, to znamená v uvedenom prípade je platiteľ dane povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu obidva účty.
* * *
Povinnosť oznámiť účet sa vzťahuje iba na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH. To znamená, že uvedená povinnosť vzniká zdaniteľným osobám registrovaným podľa § 4 zákona o DPH, skupinám DPH registrovaným podľa § 4b zákona o DPH a zahraničným osobám registrovaným podľa § 5 zákona o DPH. Na zdaniteľné osoby registrované podľa iných ustanovení, napríklad podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, sa teda povinnosť oznamovania účtov používaných na podnikanie nevzťahuje.
Príklad č. 2:
Podnikateľ XY je registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH z dôvodu, že je príjemcom služieb od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinný platiť daň.
Z dôvodu, že oznamovacia povinnosť podľa § 6 zákona o DPH sa týka len platiteľov DPH, na osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje.
* * *
V kontexte s prechodným ustanovením § 85kk zákona o DPH k úprave účinnej od 15. novembra 2021 platí, že zdaniteľná osoba, ktorá bola k 15. novembru 2021 platiteľom, bola povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu spôsobom podľa § 6 ods. 5 každý bankový účet. Uvedené však neplatí, ak ide o iný ako platobný účet určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre poskytovateľa platobných služieb.
Príklad č. 3:
Spoločnosti X, Y a Z sú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sú na účely DPH registrované podľa § 4b zákona o DPH ako skupina. Za skupinu koná spoločnosť X. Každá z týchto spoločností využíva v rámci svojho podnikania bankové účty. Spoločnosť X ako zástupca skupiny, ktorý podľa § 4b ods. 4 zákona o DPH za skupinu koná, splní oznamovaciu povinnosť podľa § 6 zákona o DPH za platiteľa DPH, ktorým je skupina.
Ak išlo o skupinu DPH existujúcu k 15. novembru 2021, oznamovaciu povinnosť mala splniť podľa § 85kk zákona o DPH. Ak ide o novú skupinu zaregistrovanú od 1. januára 2022 alebo neskôr, zástupca skupiny bude plniť oznamovaciu povinnosť za skupinu podľa § 6 ods. 1 zákona o DPH. Zástupca skupiny v oznámení uvedie čísla účtov všetkých členov skupiny (ktorí spoločne a nerozdielne zodpovedajú za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH), ktoré budú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH.
* * *
V kontexte s uvedenou problematikou, je namieste definovať, čo sa na účely zákona o DPH rozumie podnikaním. Ide v podstate o ekonomickú činnosť podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o DPH. Ide teda o každú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku.
Potrebné je tiež poznamenať, že s uvedenou oznamovacou povinnosťou úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa za nezaplatenú daň môže uplatniť aj v prípade, ak nastane skutočnosť, že protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.
Finančné riaditeľstvo SR je povinné od 1. januára 2022 viesť na svojom webovom sídle "Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie", v ktorom sprístupní údaje o bankových účtoch platiteľa, ktoré oznámil spôsobom podľa zákona o DPH. Náležitosti zoznamu sú taxatívne vymedzené v § 52 ods. 16 daňového poriadku, a to v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály