Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2021

Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie

Ing. Ján Mintál

Právna úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku, ku ktorej dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na ...

Typy registrácie pre DPH - rozdiely, pravidlá, podávanie výkazov (II.)

Ing. Peter Furmaník Zo seriálu: Typy registrácie pre DPH - rozdiely, pravidlá, podávanie výkazov

V druhej časti článku si prejdeme registrácie zdaniteľných osôb, ktoré sa nestávajú platiteľmi DPH a vzťahujú sa na ne iba niektoré povinnosti zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová,tel.: (02) 58 10 20 31, 
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 16,e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 96 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Editoriál

Vážení čitatelia,

Medzi najčastejšie otázky v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty patria práve tie ohľadom registrácie pre túto nepriamu daň. Kedy sa registrovať, je to povinnosť, aké sú výhody a nevýhody dobrovoľnej registrácie, aké má povinnosti platiteľ dane, ako postupovať pri obchodovaní so zahraničím? Vymenovali sme len časť otázok k tejto zložitej problematike.
V minulom májovom čísle sme uverejnili prvú časť článku k registrácii pre daň, v tomto čísle máme pokračovanie a aby ste mali komplexný obraz a z viacerých zdrojov, pridávame prvý článok od inej autorky na rovnakú tému. Každý autor spracoval problematiku podľa svojich predstáv, a tak máte možnosť rozhodnúť sa pre ten štýl, ktorý vyhovuje práve vám alebo si z každého príspevku vybrať, čo vás zaujíma.
V prvej rubrike Aktuálne autor vysvetľuje, ako upraviť odpočítanú daň pri hnuteľnom investičnom majetku, ktorý sa čiastočne využíva na podnikanie a čiastočne súkromne. Článok podrobne a v praktických príkladoch uvádza výpočet dane.
Ako obyčajne, posledná rubrika Z Európskej únie obsahuje judikát, kde Súdny dvor rozhodoval o dopade začatia konkurzného konania na odpočítanie dane z pridanej hodnoty.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.