Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2019

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Ing. Eva Gášpárová

Inventarizácia je vzhľadom na svoj účel a význam jednou z najdôležitejších častí uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie by účtovníctvo nespĺňalo základnú požiadavku uvedenú v § 7 ods. 1 z...

Časové rozlišovanie v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Ing. Ľudmila Novotná

Ak má výsledok hospodárenia účtovnej jednotky podávať pravdivý a verný obraz o hospodárení, musí sa vypočítať z nákladov a výnosov, ktoré s týmto obdobím časovo a vecne súvisia, čo znamená, že musí...

Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje podmienky a postup vrátenia DPH (tzv. refundácia dane) zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 5...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.