Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ondrej Baláž

Počet článkov autora: 52


Škoda a s ňou súvisiace vybrané problémy

S pojmom škoda sa často stretávame nielen v účtovníctve, ale aj v celkovej hospodárskej praxi. Obchodný zákonník ani Občiansky zákonník pojem škoda nedefinujú. Zaoberajú sa zodpovednosťou za škodu, náhradou škody, premlčaním nároku na škodu a podo...

Technické zhodnotenie budovy

Môžu byť všetky uvedené činnosti (stavebné úpravy podlažia, pri ktorom ide o rozčlenenie priestoru na menšie celky) považovať za technické zhodnotenie budovy (zaradenej do 6. odpisovej skupiny)? Vykonané stavebné úpravy zahŕňajú: búracie práce, de...

Odpredaj hmotnej časti vývoja

Spoločnosť v procese vývoja špeciálneho zariadenia vyrobila jeho prototyp, na ktorý už v jeho vývoji evidovala záujemcu o kúpu. Po dokončení prototypu došlo k jeho odpredaju (z hľadiska vývojových prác splnil svoju funkciu). Ide o hmotnú časť vývo...

Časové rozlišovanie nevýznamnej čiastky na dlhé obdobie

Dodávateľ spoločnosti fakturuje prenájom diskového priestoru na obdobie 10 rokov za čiastku 4,80 €, t. j. 0,48 €/rok. Má spoločnosť takúto drobnú čiastku časovo rozlišovať alebo ju môže účtovať do nákladov bežného roka?

Daňové priznanie a občianske združenie

Občianske združenie nemalo za minulý rok žiadne príjmy a tiež ani žiadne výdavky. Podľa § 41 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. nemusí podať daňové priznanie pre právnické osoby. A ako je to s účtovnou závierkou? Ak nepodáva daň...

Vysporiadanie účtu sociálneho fondu

Spoločnosť nezamestnáva zamestnancov a ani do budúcna už neplánuje zamestnávať. Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu eviduje aj naďalej zostatok na strane DAL, nakoľko ho nevyčerpala, ešte kým zamestnávala zamestnancov. Sociálny fond bol tvor...

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2020

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je základná právna norma pre vedenie účtovníctva. Sú v ňom právne vymedzené základné pojmy a povinnosti, rozsah a spôsob vedenia účtovníctva. V zákone je uvedená aj...

Reklamné stojany a ich odpisovanie

Ako odpisovať reklamný baner na betónovom základe a ako odpisovať reklamný svetelný nosič na betónovom podstavci?

Nerozdelený zisk a strata

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude účtovať o odloženej dani. K 1. januáru 2019 preúčtovala zostatky z účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka na analytický účet 428. Taktiež opravovala chyby minulých období voči účtu 428 – N...

Stravné lístky na konci zdaňovacieho obdobia

Spoločnosť, zamestnávateľ, vypláca svojim zamestnancom stravné lístky mesiac pozadu, pričom časť pripadajúcu na zamestnancov zráža pri vypočítanej mzde. Ku koncu zdaňovacieho obdobia, teda k 31. decembru 2019, spoločnosť nemala dostatočný počet st...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály