Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ondrej Baláž

Počet článkov autora: 65


Škoda a s ňou súvisiace vybrané problémy

S pojmom škoda sa často stretávame nielen v účtovníctve, ale aj v celkovej hospodárskej praxi. Obchodný zákonník ani Občiansky zákonník pojem škoda nedefinujú. Zaoberajú sa zodpovednosťou za škodu, náhradou škody, premlčaním nároku na škodu a podo...

Technické zhodnotenie budovy

Môžu byť všetky uvedené činnosti (stavebné úpravy podlažia, pri ktorom ide o rozčlenenie priestoru na menšie celky) považovať za technické zhodnotenie budovy (zaradenej do 6. odpisovej skupiny)? Vykonané stavebné úpravy zahŕňajú: búracie práce, de...

Účtovanie nákupu zmeniek

Ako správne účtovať nákup zmeniek od banky. Nákup sa realizuje za sumu X, pričom vyplatená zmenková suma bankou je navýšená o zisk z tohto obchodu. Ako správne účtovať tento zisk a vyradenie zmeniek z účtovníctva? Prípadne, ako treba účtovať výnos...

Podsúvahová evidencia a účtovanie vratných obalov

Lekáreň nakupuje na predaj liečivé minerálky vo vratných plastových obaloch. Keďže v Metodickom usmernení MF/005563/2022-36 o účtovaní zálohovaných jednorazových obalov na nápoje pri B spôsobe účtovania zásob sa odporúča aj zaúčtovanie v podsúvaho...

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku

Firma zaobstarala od rakúskej spoločnosti kráčajúci bager v celkovej hodnote 128 450 €. 20 % z ceny platila firma a zbytok zaplatila úverová spoločnosť. Firma má faktúru na sumu 128 450 € a zmluvu o úvere, podľa ktorej platí istinu a úrok. Ako má ...

Doprava tovaru ako súčasť faktúry

Vzhľadom na to, že sa dnes často nakupuje cez internet, účtujeme veľa faktúr za nákup bežného materiálu + poplatok za dopravu kuriérskou spoločnosťou. Ako máme účtovať takúto faktúru? Je potrebné rozdeľovať materiál na 501 + 633006 a doprava na 51...

Finančný príspevok - dotácia

Postupovali sme správne pri zaúčtovaní finančného príspevku pre zdravotníckych pracovníkov z Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý bol poskytnutý v mesiaci december 2021 ako odmena v čiastke 350 € a bol navýšený o zdravotné a sociálne fondy (35,2 %...

Oceňovanie reálnou hodnotou

Účtujeme ako malá účtovná jednotka a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka musíme oceniť majetok a záväzky reálnou hodnotou. Ako stanoviť reálnu hodnotu darovaného majetku – auta? Urobí sa to už pri obstaraní darom, alebo až na konci ro...

Tržba z registračnej pokladnice

Je povinnosťou v hlavnej pokladnici účtovať o dennej tržbe z registračných pokladníc alebo stačí tento úkon urobiť raz mesačne?

Audit a závierka

Daná je s. r. o., ktorej v roku 2019 prvý raz vznikla povinnosť auditu. Audit začal ešte v roku 2019 ale skončil až v lete 2021. Medzitým bolo podané DPPO aj účtovná závierka za rok 2019, keďže spoločnosť nechcela porušiť zákonné lehoty. Závierka ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály