Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2023

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2023

Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch

Ing. Lucia Vanková Zo seriálu: Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch

Všeobecne platí, že na účely dane z príjmov musia byť výdavky na spotrebované pohonné látky (ďalej len "PHL") preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a musia byť za...

Vybrané novinky z oblasti zdaňovania investícií či kryptomien od 2024 - virtuálne meny

Ing. Peter Furmaník Zo seriálu: Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch

S účinnosťou od 1.1.2024 potešia daňovníkov (najmä fyzické osoby nepodnikateľov) nové úľavy, oslobodenia a zvýhodnené režimy či sadzby, týkajúce sa investícií, sporení a správy aktív rôzneho druhu....

Pohľadávky v podvojnom účtovníctve

Ing. Monika Adamíková Zo seriálu: Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch

V príspevku si priblížime účtovanie pohľadávok v účtovníctve podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o post...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Ondrej Baláž, Ing. Richard Farkaš, PhD., Ing. Emília Rybárová
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: daneauctovnictvo@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor.
Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné predplatné je 159 € vrátane DPH (13,25 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie na www.daneauctovnictvo.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Zadané do tlače: 31. 10. 2023
EV 1065/08 (tlačené vydanie), EV 16/22/EPP (online)

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie) a ISSN 1338-175X (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.