RUBRIKA: Správa daní

zoradiť výsledky podľa:

Novely daňového poriadku s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V priebehu roka 2019 boli schválené štyri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Vydanie súhlasu správcu dane k prevodu obchodného podielu a k výmazu z obchodného registra

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vydávanie písomného súhlasu správcu dane v súvislosti so založením spoločnosti a jej zápisom do obchodného registra a v súvislosti s prevodom obchodného podielu ako aj s návrhom na výmaz spoločností z obchodného registra a podmienky v súvislosti s vydaním tohto súhlasu správcu dane upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Určenie vecnej a miestnej príslušnosti správcu dane

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vecná a miestna príslušnosť správcu dane voči daňovému subjektu je dôležitým inštitútom pri správe daní. Od určenia miestnej a vecnej príslušnosti správcu dane sa vymedzuje orgán verejnej správy, ktorým je v tomto prípade správca dane, ktorý koná v rámci správy daní, ktorou spravuje druh dane podľa osobitného predpisu voči daňovému subjektu. Miestne príslušný správca dane následne vedie a spravuje celý spis daňového subjektu od jeho vzniku, ktorý začína registráciou daňového subjektu až po jeho zánik ukončením podnikateľskej činnosti a zrušením registrácie u správcu dane.

Zákonitosti daňovej kontroly z hľadiska dĺžky jej trvania

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Čentík

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom daňovej kontroly je zistiť, resp. preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola je z tohto hľadiska jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu (na pozadí ktorého je snaha maximalizovať príjmy štátneho rozpočtu) pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.

Podania pri správe daní a spoplatnenie vybraných druhov podaní

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Problematika podaní v súvislosti so správou daní je upravená v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“). Daňový poriadok neupravuje osobitne definíciu „podania“. Inštitút podania úzko súvisí s právom a povinnosťami daňového subjektu pri správe daní.

Zavedenie hodnotenia daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Inštitút indexu daňovej spoľahlivosti bol zapracovaný do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) novelou daňového poriadku, ktorá bola zverejnená v zákone č. 267/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa aj daňový poriadok s účinnosťou od 1. januára 2018.

Vysporiadanie daňového nedoplatku v roku 2018

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Kategóriu daňového nedoplatku upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) vo viacerých ustanoveniach. Tieto ustanovenia upravujú daňový nedoplatok od jeho vzniku, spôsob jeho vysporiadania ako je zaplatenie daňovým dlžníkom alebo zápočtom s daňovým preplatkom alebo vymáhaním správcom dane a jeho zánik, či už zaplatením alebo trvalým odpísaním za ustanovených podmienok v daňovom poriadku.

Sprísnené podmienky použitia ERP pre občanov s ŤZP na uplatnenie výnimky z jej používania

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Rovnako ako novely hmotno-právnych zákonov [napr. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. alebo zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.] aj novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ERP“) zverejnená v zákone č. 270/2017 Z. z. je pokračovaním plnenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018. Jej účelom je zamedziť krátenie prijatých tržieb v hotovosti zavedením nových povinností pre podnikateľov, servisných organizácií, výrobcov, dovozcov a distribútorov ERP s cieľom dosiahnuť vyššej ochrany a bezpečnosti pri výrobe a používaní pokladníc.

Elektronická komunikácia daňového subjektu so správcom dane od 1. 1. 2018 a od 1. 7. 2018

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková

Číslo:
Vydanie: 4/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Elektronickou komunikáciou (EK) sa rozumie doručovanie podaní správcovi dane elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 a od 1. 1. 2019 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V druhej časti sa autorka venuje osobitným daňovým režimom. V texte sú pre názornoť doplnené konkrétne príklady.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť