Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Medzinárodné zdaňovanie

Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní (I.)

Cieľom príspevku je vymedziť rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti o transferovom oceňovaní podľa aktuálneho legislatívneho rámca platného pre zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017 v kontexte zmien prijatých v decembri roku 2018.

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (II.)

V úvodnej časti autorka predstavila zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (ďalej len „zákon o pravidlách riešenia sporov“), ktorý je transpozíciou Smernice Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch ...

Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní (III.)

Článok pokračuje časťou, v ktorej sú podrobnejšie uvedené rôzne druhy dokumentácie o transferovom oceňovaní a pravidlá, podľa ktorých sa konkrétny druh vyberá.

Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní (II.)

Pokračovanie článku, ktorého prvú časť sme uverejnili v predošlom čísle časopisu.

Umelci a športovci v kontexte zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Pri riešení daňových otázok vznikajúcich pri medzinárodných daňových vzťahoch v súvislosti s daňou z príjmov je potrebné vychádzať nielen zo zákonov platných na území SR, a to najmä zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej le...

Aktualizácia Modelovej zmluvy OECD (2. časť)

Príspevok informuje o najvýznamnejších zmenách, ku ktorým došlo aktualizáciou v samotnom texte Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku (ďalej len „Modelová zmluva OECD“) ako aj v Komentári k tejto zmluve. Druhá časť je dokončením člán...

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte zmien od 1. 1. 2017 (3. časť)

V poslednej časti článku autorka vysvetľuje uplatnenie spôsobu zdaňovania podielov na zisku (dividend) uvedeného v ustanovení § 52 ods. 24 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) po 1. januári 2017.

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte zmien od 1. 1. 2017 (2. časť)

Vo všeobecnosti pojem majetok má podľa Komentára k Modelovej zmluve OECD k Článku 10 rovnaký význam ako je definovaný v obchodnom práve. Do úvahy sa neberú rozdiely medzi rôznymi druhmi akcií, ak tieto umožňujú „akcionárovi“ väčšie práva ako účasť...

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte zmien od 1. 1. 2017 (1. časť)

Cieľom príspevku je vysvetliť zdaňovanie podielov na zisku (dividend) s ohľadom na aplikáciu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušného primárneho a sekundárneho práva Európskeho spoločenstva v kontexte zmien zákona č. 595/2...

Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní v kontexte aktuálnych zmien (2. časť)

Druhá časť článku sa venuje skrátenej dokumentácii o transferovom oceňovaní, základnej dokumentácii o transferovom oceňovaní, ktorá sa delí na všeobecnú a špecifickú časť.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály