Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

Odpočítanie dane pri registrácii

Ing. Anna Danková

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vymedzuje okruh osôb, ktoré majú registračnú povinnosť. Registrovať sa v tuzemsku pre daň podľa podmienok defi...

Zásielkový predaj

Ing. Ján Mintál

Zásielkovým predajom sa na účely zákona o DPH rozumie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa sko...

Daňový režim pri zmene zákona počas hospodárskeho roka

Ing. Marián Drozd

Obchodná firma predávajúca komodity patriace do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka, mesačný platiteľ DPH, uplatňuje ako účtovné obdobie hospodársky rok (od 1. apríla 2017 – 31. marca 2018). ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o odpočítaní DPH pri bezodplatnom dodaní tovaru alebo služby. Autorka článku v danom príspevku poukazuje aj na relevantné prípady z judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje dva zaujímavé články. Prvý z nich je venovaný problematike odpočítania dane z pridanej hodnoty pri registrácii. Druhý článok sa zameriava na zásielkový predaj na účely DPH. Obidva články sú doplnené aj príkladmi.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie k predbežným otázkam týkajúcim sa možnosti uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode.

V „Poradni“ nájdete odpoveď na otázku čitateľa.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.