Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Schválený 18. 6. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 17. 12. 2021  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v z.n.p.

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v z.n.p.

Schválený 8. 8. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019 Zrušený: 1. 1. 2023  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Schválený 16. 12. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Schválený 13. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Schválený 8. 8. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019 Zrušený: 1. 1. 2023  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 26. 11. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

Schválený 29. 11. 2012 Účinný 1. 1. 2013 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Schválený 31. 5. 1994 Účinný 1. 9. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

57/2013 (FS) č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

57/2013 (FS) č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

Schválený 11. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

46/2014 (FS) č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

46/2014 (FS) č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Schválený 3. 12. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

45/2014 (FS) č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

45/2014 (FS) č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

Schválený 3. 12. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 21. 9. 2020  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 10. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

11/2019 Z.z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

11/2019 Z.z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Schválený 5. 12. 2018 Účinný 1. 7. 2019 Novelizovaný: 1. 6. 2023