Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2022

Zmeny v zákone o DPH zamerané na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu odpočítanej dane

JUDr. Filip Richter JUDr. Ján Dancák Zo seriálu: Zmeny v zákone o DPH zamerané na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu odpočítanej dane

Dvadsiateho šiesteho augusta 2022 bol do Národnej rady SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len novela zákona...

Likvidácia spoločnosti a jej vplyv na odpočítanie dane z pridanej hodnoty týkajúcej sa investičného majetku

Mgr. Elvíra Ungerová Zo seriálu: Zmeny v zákone o DPH zamerané na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu odpočítanej dane

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku UAB „Vittamed technologijos“ (C293/21) zaoberal otázkou vplyvu vstupu spoločnosti do likvidácie s následným zrušením registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH) na upla...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH (9,91 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Periodicita: mesačník.
Zadané do tlače: 15. 11. 2022© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme prvý článok z dvoch, v ktorom autori upozorňujú na zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme dokončenie témy z minulého čísla v článku „Prevádzkareň v zahraničí a skupinová registrácia“ a tiež druhú časť článku k téme zdaňovania služieb daňou z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok týkajúci sa problematiky likvidácie spoločnosti a vplyvu na odpočítanie dane z pridanej hodnoty súvisiacej s investičným majetkom.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.