Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Filip Richter

Počet článkov autora: 7


Simulovaný prevod ochranných známok - rozsudok Súdneho dvora

Daň z pridanej hodnoty je všeobecnou nepriamou daňou zo spotreby, ktorá je navyše na úrovni EÚ harmonizovaná, a teda jej právny základ vychádza z práva EÚ. Konkrétne ide o smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pr...

Povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb a ďalšie legislatívne zmeny v zákone o DPH

V nadväznosti na prvý článok, zverejnený v predošlom čísle 11/2022, ktorý bol venovaný zmenám v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zameraným na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu ...

Zmeny v zákone o DPH zamerané na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu odpočítanej dane

Dvadsiateho šiesteho augusta 2022 bol do Národnej rady SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len novela zákona o DPH). Novela zákona o DPH s číslom parlamentnej...

Vplyv členstva v skupine pre daň z pridanej hodnoty na vnútropodnikové transakcie

Z ustanovenia čl. 11 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347 11. 12. 2006) v platnom znení (ďalej len „smernica o spoločnom systéme DPH“) pramení pre členské štáty možnosť, aby po p...

Uznesenie Súdneho dvora EÚ vo veci HR proti Finanzamt Wilmersdorf - potvrdenie záverov z predošlej judikatúry Súdneho dvora EÚ

Inštitút podvodu na dani z pridanej hodnoty je predmetom rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ už po značne dlhú dobu, čo je bezpochyby jedným z dôvodov, prečo mu je už niekoľko rokov venovaná rozsiahla pozornosť zo strany justície, ale aj akadem...

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. januára 2022 a 1. júla 2022

Dňa 12. novembra 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa meni...

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 48. schôdzi dňa 27. októbra 2021 prerokovala a zároveň schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály