Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2023

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2023

Režim zdanenia marže pri dodaní budov zakúpených na účely opätovného predaja

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Zdaniteľné obchody, na ktoré sa uplatňuje daň z pridanej hodnoty, môžu byť zdaňované v rámci bežného mechanizmu DPH, alebo v rámci osobitného režimu, pri ktorom sa uplatňuje rozdielový spôsob zdane...

Operatívny prenájom a daň z pridanej hodnoty

Ing. Ján Mintál

Právne vzťahy uzatvorené prostredníctvom nájomnej zmluvy sú upravené v rámci § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Ná...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH (9,91 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Periodicita: mesačník
Zadané do tlače: 15. 3. 2023© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

veríme, že aj v tomto hektickom mesiaci si nájdete chvíľku a prečítate si články, ktoré sme vám pripravili do marcového čísla časopisu DPH v praxi.

Zdaniteľné obchody, na ktoré sa uplatňuje daň z pridanej hodnoty, môžu byť zdaňované v rámci bežného mechanizmu DPH, alebo v rámci osobitného režimu, pri ktorom sa uplatňuje rozdielový spôsob zdanenia. V prvom článku marcového čísla sa okrem iného dočítate o uplatňovaní osobitných úprav zdaňovania pri použitom tovare, o tom, ako určiť základ dane, kedy vzniká daňová povinnosť, kedy vznikne nárok na odpočet dane a iné.

Operatívny prenájom je forma prenájmu majetku, keď prenajímateľ poskytuje prenajímateľovi určitý majetok (napr. vozidlo, stroj, počítač) na dobu určitú, počas ktorej si nájomca môže daný majetok prenajímať a využívať ho. Po skončení doby nájmu má nájomca možnosť predĺžiť nájom alebo vrátiť majetok prenajímateľovi spoločnosti. Viac o tejto téme z hľadiska dane z pridanej hodnoty sa dozviete v druhom článku.

Pravidelne v rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme rozsudky SD EÚ, v tomto vydaní časopisu je to komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa odpočítania dane z pridanej hodnoty v prípade DPH podvodu – C-512/21 Aquila Part Prod Com.

Niektoré vaše otázky a odpovede na ne nájdete v závere časopisu.

Želáme vám príjemné čítanie.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.