Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2016

Otázky k režimu prenosu daňovej povinnosti v stavebníctve

Ing. Soňa Ugróczy

Novelou zákona č. 268/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), bol s účinnosťou od 1. januára 2016 zavedený tzv. tuzemský pre...

Registračná povinnosť pre DPH podľa § 7 a § 7a zákona o DPH

Ing. Anton Kolembus

Základnou zásadou pri uplatňovaní DPH v rámci EÚ je zdanenie obchodných transakcií v štáte spotreby tovaru alebo služby. Pre naplnenie tejto zásady sa v pri obchodných transakciách aplikuje princíp...

Od 1. apríla 2016 je v platnosti nový vzor kontrolného výkazu

www. accace.sk

Od 1. januára 2014 bol v rámci novely zákona o DPH zavedený kontrolný výkaz k DPH, ktorý slúži ako nástroj v boji proti daňovým podvodom. Kontrolný výkaz musí podávať platiteľ DPH za každé zdaňovac...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame informáciu o novom formulári kontrolného výkazu a o zmenách, ktoré sa ním zavádzajú. Druhý článok v tejto rubrike je zameraný na tému tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane, v ktorom autorka prostredníctvom konkrétnych otázok a odpovedí vysvetľuje podstatu danej problematiky.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje dva zaujímavé články. Prvý z nich sa zameriava na vysvetlenie, kedy vzniká zdaniteľnej osobe povinnosť registrácie podľa § 7 a § 7a zákona o DPH. Aj tento článok je doplnený príkladmi. Ďalší článok objasňuje, ako postupovať pri dodaní a nájme nehnuteľnosti. Autorka vhodne doplnila článok príkladmi z praxe, ako aj výberom z judikatúry Súdneho dvora EÚ.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame prehľad rozsudkov, ktoré vydal Súdny dvor EÚ od 1. januára 2016 v oblasti DPH. V tejto rubrike uverejňujeme aj článok obsahujúci najzaujímavejšie informácie z dokumentu Akčný plán v oblasti DPH, ktorý bol predložený Európskou komisiou 7. apríla 2016.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky čitateľov.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.