Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2015

Právna úprava vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby, zavedená od 1. januára 2016 novelou zákona o DPH

JUDr. Alena Zuziková

Zákon č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Uplatňovanie DPH pri preddavkoch

Ing. Anton Kolembus

V obchodnej praxi je častým javom, že dodávateľ od svojho odberateľa požaduje zaplatenie celej alebo čiastočnej úhrady za dohodnutú dodávku ešte pred jej realizáciou, t. j. pred uskutočnením dodávk...

Zaúčtovanie starého dokladu

Ing. Dušan Dobšovič

Právnická osoba účtujúca v sústave podvojné účtovníctvo je platiteľom DPH. Na základe upomienky spoločnosť zistila, že neeviduje prijatú faktúru, preto vyžiadala o jej opätovné zaslanie. Faktúra má...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

dvanáste tohtoročné číslo časopisu DPH v praxi, ktoré práve držíte v rukách, je plné zaujímavých, ale najmä aktuálnych tém.

V rubrike „Aktuálne“ nájdete článok, v ktorom autorka podrobne rozoberá novinku v zákone o DPH, ktorou je zavedenie osobitnej úpravy vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby. Článok je doplnený množstvom príkladov.

Prvý článok v rubrike „Z praxe“ je venovaný problematike uplatňovania DPH v prípade prijatých a poskytnutých preddavkov. Druhý článok v tejto rubrike je pokračovaním témy o zdaňovaní prepravných služieb tovaru. Autorka na príkladoch vysvetľuje spôsob určenia miesta dodania služby u zasielateľa, u platiteľa, ktorý sprostredkováva vykonanie prepravy, a pri doplnkových službách súvisiacich s prepravou tovaru.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame článok, ktorý sa týka podmienok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a úrokov z omeškania pri oneskorenom vrátení nadmerného odpočtu DPH.

V Poradni si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Rok 2015 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., vám ďakujeme za dôveru a cenné podnety, ktoré od vás dostávame. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2016.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.