Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2014

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty

Ing. Soňa Ugróczy

Povinnosť zaviesť kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“) vyplynula Ministerstvu financií SR z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 − 2016, ktorý b...

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

Ing. Dušan Dobšovič

V tomto čísle časopisu pokračujeme v seriáli zameranom na oslobodenie od dane. V článku sa venujeme problematike prevádzkovania lotérií a iných podobných hier.

Uplatňovanie DPH pri zlučovaní firiem

Ing. Anton Kolembus

Zlúčenie obchodných spoločností je upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. ( ďalej len „Obchodný zákonník“). Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili časopisu „DPH v praxi“ v uplynulom kalendárnom roku. Aj v tomto roku vám budeme prinášať na stránkach nášho časopisu zaujímavé články na aktuálne témy z oblasti dane z pridanej hodnoty. Naším cieľom je poskytovať vám naďalej aktuálne informácie a riešenia, ktoré potrebujete pri vašej pracovnej činnosti.

V prvom čísle nášho časopisu nájdete v rubrike „Aktuálne“ článok o kontrolnom výkaze k dani z pridanej hodnoty, v ktorom autorka na príkladoch rozoberá túto aktuálnu tému.

V rubrike „Z praxe“ prinášame články o daňových priznaniach k dani z pridanej hodnoty, v ktorom sa autorka zameriava na problematiku riadnych, opravných a dodatočných daňových priznaní. Článok o uplatňovaní DPH pri zlučovaní firiem rieši situácie pri zlučovaní firiem z hľadiska DPH. Seriál o službách oslobodených od dane pokračuje článkom o prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier.

V rubrike „Z Európskej únie“ autorka rozoberá skupinu DPH rozsudkov Súdneho dvora EÚ, ktoré sa týkajú spôsobu určenia základu dane v prípade odvodov, poplatkov, ciel a rôznych daní.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na otázky našich čitateľov, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.