Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2017

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2017

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Daňovú povinnosť každej fyzickej osoby (ďalej len „FO“) významnou mierou ovplyvňuje uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane. Základnou podmienkou ich uplatnenia je, že daňovník (FO) si môže ...

Zmena účtovného a zdaňovacieho obdobia

Ing. Eva Gášpárová

Účtovné jednotky účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Toto obdobie sa označuje ako účtovné obdobie. Podľa § 3 zákona č. 431/2002 Z. z...

Dokazovanie vo vyrubovacom konaní podľa daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

Právna úprava vyrubovacieho konania ako daňového konania je obsiahnutá v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňo...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.