Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Bankovníctvo

566/1992 Zb.

Schválený 18. 11. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

Zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, v znení neskorších predpisov

483/2001 Z.z. N

Schválený 5. 10. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

510/2002 Z.z.

Schválený 19. 8. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 12. 2009  

Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

465/2001 Z.z.

Schválený 26. 10. 2001 Účinný 1. 12. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2009  

Vyhláška NBS č. 465/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince

118/1996 Z.z. N

Schválený 20. 3. 1996 Účinný 1. 7. 1996 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a doplnení niektorých zákonov

257/1997 Z.z.

Schválený 16. 9. 1997 Účinný 1. 10. 1997  

Nariadenie vlády SR č. 257/1997 Z.z., ktorým sa určuje rozsah a podmienky ručenia štátu za záväzky štátnych peňažných ústavov

80/1997 Z.z.

Schválený 6. 2. 1997 Účinný 1. 7. 1997 Novelizovaný: 1. 10. 2019  

Zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky

464/2001 Z.z.

Schválený 26. 10. 2001 Účinný 1. 12. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2009  

Vyhláška NBS č. 464/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí

220/2008 Z.z.

Schválený 21. 5. 2008 Účinný 1. 7. 2008  

Vyhláška MF SR č. 220/2008 Z.z. z 21. mája 2008, ktorou sa ustanovuje rozsah cien, platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu zobrazovaniu pre oblasť hazardných hier a spôsob ich duálneho zobrazovania

221/2008 Z.z.

Schválený 10. 6. 2008 Účinný 1. 7. 2008  

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 221/2008 Z.z. z 10. júna 2008, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia

02/2009 (NBSO)

Schválený 7. 4. 2009 Účinný 1. 5. 2009  

Opatrenie NBS č. 2/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení opatrenia NBS č. 8/2008 o poplatkoch za úkony NBS

297/2008 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 20. 3. 2024  

Zákon č. 297/2008 Z.z. NR SR o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

607/2008 Z.z.

Schválený 16. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 15. 1. 2011  

Vyhláška č. 607/2008 Z.z. Národnej banky Slovenska o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok

18/2008 (NBSO)

Schválený 28. 10. 2008 Účinný 15. 11. 2008 Novelizovaný: 1. 10. 2018  

Opatrenie č. 18/2008 (NBSO) Národnej banky Slovenska o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely

492/2009 Z.z.

Schválený 4. 11. 2009 Účinný 1. 12. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

129/2010 Z.z. N

Schválený 9. 3. 2010 Účinný 2. 4. 2010 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14/2011 (NBSO)

Schválený 15. 11. 2011 Účinný 31. 12. 2011 Zrušený: 31. 12. 2022  

14/2011 (NBSO) , ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

564/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

564/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

423/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve