Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2022

Poskytnutie služby a predaj digitálneho obsahu a produktov výživovým poradcom. Časť 1 - neplatiteľ DPH

Ing. Peter Furmaník Zo seriálu: Poskytnutie služby a predaj digitálneho obsahu a produktov výživovým poradcom

Výživová poradkyňa Jana podniká prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom spolu so svojim manželom. Okolo jej osobnej značky a publikovaného obsahu vyvinula postupne...

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2022

Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Zo seriálu: Poskytnutie služby a predaj digitálneho obsahu a produktov výživovým poradcom

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri službách je potrebné určiť miesto ich dodania. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodani...

Vplyv členstva v skupine pre daň z pridanej hodnoty na vnútropodnikové transakcie

JUDr. Filip Richter Zo seriálu: Poskytnutie služby a predaj digitálneho obsahu a produktov výživovým poradcom

Z ustanovenia čl. 11 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347 11. 12. 2006) v platnom znení (ďalej len „smernica o spoločnom systéme...

Skupina a daňové súvislosti

Ing. Ján Mintál Zo seriálu: Poskytnutie služby a predaj digitálneho obsahu a produktov výživovým poradcom

Podľa článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty môže členský štát považovať za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území členského štátu, ktoré sú síce prá...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 25. 7. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,
aj počas horúceho letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné príspevky na zaujímavé témy.
V rubrike "Aktuálne" uverejňujeme články na tému skupinová registrácia pre daň z pridanej hodnoty. Dva články aj na praktických príkladoch podrobnejšie rozoberú túto možnosť z rôznych oblastí.
V rubrike "Z praxe" prinášame opäť praktické články, prvý ponúka rôzne prípady, ktoré môžu nastať kedykoľvek v bežnom živote podnikateľov. V druhom článku na konkrétnom príklade autor opisuje postup pri predaji a poskytovaní služieb výživového poradcu z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Tretí článok je zameraný na zdaňovanie služieb a zmeny v tejto oblasti.
V rubrike "Z Európskej únie" si môžete prečítať komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH. V rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ.
V "Poradni" nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.