Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2022

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022

Ing. Klára Klabníková

Zrušenie 1 a 2 eurocentových mincí bolo predmetom už viacerých rokovaní na úrovni eurozóny a aj Národnej banky Slovenska. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje ...

Prevod majetku z hľadiska dane z pridanej hodnoty

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Predaj alebo prevod majetku platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) môže mať rôzne dôsledky. Predmetom tohto príspevku nie je predaj podniku alebo časti podniku, ani prevod akcií.

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 13. 6. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

obdobie letných dovoleniek sa nezadržateľne blíži, no v našej redakcii sme napriek tomu nepoľavili v pracovnom rytme, čoho dôkazom je júnové číslo odborného mesačníka DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme skutočne aktuálny článok, ktorý zdanlivo s daňou z pridanej hodnoty nesúvisí, ale opak je pravdou. Ide o zmenu, ktorá je vyvolaná zrušením niektorých mincí a zmenou pri zaokrúhľovaní súm pri platbe v hotovosti.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme príspevok na tému skupinovej registrácie pri dani z pridanej hodnoty. Z článku sa dozviete podmienky, ktoré musia byť dodržané pri registrácii skupiny, výhody prípadne nevýhody a tiež pár praktických príkladov. Druhý článok v rubrike sa venuje predaju alebo prevodu majetku. Predaj alebo prevod platiteľa dane z pridanej hodnoty môže mať rôzne dôsledky. Z príspevku sa dozviete, ktoré to sú.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame dva rozsudky, prvý je na tému „Mestská karta ako viacúčelový poukaz“ a druhý rieši pomerné odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

V „Poradni“ nájdete niekoľko odpovedí na vaše otázky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.