Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Klára Klabníková Rubrika: Aktuálne

Zrušenie 1 a 2 eurocentových mincí bolo predmetom už viacerých rokovaní na úrovni eurozóny a aj Národnej banky Slovenska. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje Európska centrálna banka (ECB), o minciach ako zákonnom platidle rozhoduje Rada EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB).

Podľa informácií v hotovostnom peňažnom obehu na úrovni eurozóny už najmenšie euromince nepoužíva 5 krajín eurozóny: Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko.
Vo Fínsku, Belgicku a Taliansku je zaokrúhľovanie na najbližší 5 eurocent stanovené v zákone a v ostatných krajinách ide o zaokrúhľovanie na dobrovoľnej báze, resp. na dohode zúčastnených strán (národné banky, banky, obchod, verejnosť).
______________________________
Vláda Slovenskej republiky prijala zaokrúhľovanie na národnej úrovni s tým, že 1 a 2 eurocentové mince zostanú naďalej zákonným platidlom, len pri platbách v hotovosti sa budú zaokrúhľovať na 5 centov. Znamená to, že 1 a 2 eurocentové mince ostanú naďalej v obehu, bude možné nimi platiť, len sa už nebudú vydávať v obchodoch.
______________________________
Význam a cieľ zaokrúhľovania platieb vykonávaných v hotovosti
Cieľom novely zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenách") je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov pri nákupoch tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí pri platení v hotovosti. Zaokrúhľovanie sa bude vzťahovať len na hotovostné platby, keďže cieľom tejto legislatívnej úpravy cien je obmedzenie obehu mincí v nominálnej hodnote 1 a 2 eurocenty, ktoré súvisia s hotovosťou. Tento spôsob zaokrúhľovania je neutrálny a spravodlivý pre obidve strany, tak pre predávajúceho aj kupujúceho. Podľa vykonaného prieskumu 1 a 2 eurocentové mince už neplnia úlohu ich návratnosti od verejnosti do peňažného obehu.
Tento cieľ bol naplnený práve zákonom č. 457/2021 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon o cenách, a ktorý bol schválený v NR SR 2. decembra 2021, ale s účinnosťou od 1. júla 2022. Išlo o dostatočné legisvakančné obdobie, ktoré plynie od platnosti tejto novely zákona o cenách až do lehoty jeho účinnosti, na prípadné potreby zapracovania ďalších legislatívnych úprav tohto zákona tiež s účinnosťou od 1. júla 2022. V priebehu plynutia tohto legisvakančného obdobia nebola vykonaná žiadna ďalšia legislatívna úprava novely zákona o cenách. Zároveň to bol dostatočný časový priestor pre podnikateľov na úpravu registračných pokladníc a iných potrebných softvérov určených pre plynulý prechod na zaokrúhľovanie hotovostných platieb za nákup tovarov.
Vplyv zaokrúhľovania cien v hotovosti na zníženie nákladov
Zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov bude mať podstatný vplyv na zníženie nákladov podnikateľov na manipuláciu a spracovaní 1 a 2 eurocentových mincí, ale aj verejnosti za poplatky bánk za vloženie hotovosti, resp. prispeje k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku. Obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí bude mať pozitívny efekt aj na životné prostredie, najmä v týchto oblastiach:
-
zníženie použitia obalového o materiálu a zníženie počtu prepráv týchto mincí,
-
zníženie potreby ocele a medi, spotreby vody a chemikálií potrebných pri výrobe 1 a 2 eurocentových mincí,
-
zníženie množstva odpadu vznikajúceho pri výrobe mincí vyžadujúceho si ďalšiu recykláciu,
-
zníženie počtu prepráv peňazí od výrobcu mincí a následne medzi ostatnými účastníkmi hotovostného peňažného obehu (NBS, banky, obchodníci a pod.) počas celého životného cyklu mincí a s tým súvisiace zníženie emisií CO2 a NOx,
-
zníženie spotreby plastov, príp. iného druhu obalového materiálu potrebného pri výrobe a následne pri manipulácii, uskladnení a prevozoch mincí,
-
úspora energií potrebných pri spracovaní mincí a ich uskladnení.
Tento celkový rozsah pozitívneho vplyvu na životné prostredie bude čiastočne znížený zvýšenou emisiou 5 eurocentových mincí. Tento nárast by však mal byť omnoho nižší v porovnaní so zníženou (až nulovou) emisiou 1 a 2 eurocentov, čo dokazujú údaje z iných krajín eurozóny, ktoré už zaviedli zaokrúhľovanie.
Zaokrúhľovanie eurocentových mincí je založené na rovnakom princípe ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí SK v roku 2004.
Zaokrúhľovanie sa bude týkať len hotovostných platieb, t.j. len pri platení kupujúcim za tovar, nebude sa týkať uskutočnených bezhotovostných platieb.
Na účely zákona o cenách sa pod cenou tovaru podľa § 1 ods. 1 zákona o cenách rozumejú ceny výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností.
Vplyv zaokrúhľovania na podnikateľské subjekty
Zaokrúhľovanie sumy platenej v hotovosti za tovar bude mať vplyv na podnikateľské subjekty. Títo podnikatelia sú povinní podľa § 3 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o používaní ERP") prijatú tržbu v hotovosti alebo platobnými kartami alebo iným spôsobom nahrádzajúcim hotovosť, bez zbytočného odkladu po jej prijatí evidovať v ERP alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient. Tieto pokladnice si vyžiadajú technickú úpravu zaokrúhľovania ceny predaného tovaru. Predpoklad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály