AUTOR: Ing. Marián Drozd

zoradiť výsledky podľa:

Švajčiarska spoločnosť a obchodovanie v rámci EÚ

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Švajčiarska spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH vo Švajčiarsku, získala zaujímavú zákazku v Rakúsku. Podstatou zákazky je nákup počítačov z Nemecka a ich následný predaj do Rakúska. Nemecká firma, dodávateľ počítačov, vystavuje faktúru s nemeckou DPH. Počítače sú zaslané do sídla švajčiarskej spoločnosti, ktorá ich následne predá do Rakúska.

  • Má švajčiarska spoločnosť povinnosť uhradiť clo a švajčiarsku DPH pri dovoze tohto tovaru?
  • Vznikne tejto spoločnosti nárok na vrátenie uhradenej DPH po dodaní tovaru rakúskemu odberateľovi?

Zásielkový predaj tovaru nadobudnutého v Poľsku

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH – chce predávať tovar formou zásielkového predaja, ktorý by kupovala priamo od poľského dodávateľa, platiteľa DPH, ­avšak tovar by za slovenskú spoločnosť platiteľa DPH zasielala poľská spoločnosť priamo zákazníkovi do Čiech, resp. na Slovensko pod hlavičkou slovenskej spoločnosti. Aké povinnosti má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH? Musí sa registrovať v Poľsku za platiteľa DPH? Musí sa registrovať za platiteľa DPH v Čechách? Musí riešiť aj daň z príjmov v Poľsku?

Koeficient

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Obchodná spoločnosť je od apríla 2018 platiteľom DPH. Od augusta 2019 používa koeficient – pomerné odpočítanie dane podľa § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Pri ročnom vysporiadaní koeficientu má povinnosť prerátať „novým koeficientom“ celkovú daň na vstupe od začiatku účtovného obdobia, t. j. spätne od 1. januára 2019, či od augusta 2019, odkedy koeficient používa?

Výkon záložného práva a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Záložný veriteľ na základe zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam (ďalej len „zmluva“) dlžníka bude realizovať výkon záložného práva.

  • Ak predaj zálohu zrealizuje záložný veriteľ za dlžníka v zmysle zmluvy, kto podáva daňové priznanie k DPH? Aj dlžník, aj záložný veriteľ sú platiteľmi DPH podľa § 4 zákona o DPH.

Účtovanie DPH k faktúram a daňové priznanie k DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Fyzická osoba (občan) vlastní stavebné pozemky (časť pozemkov kúpil, časť zdedil), ktoré chce po 5 rokoch od ich nadobudnutia predať. Od r. 2018 je platiteľom DPH z titulu prekročenia príjmu z prenájmu. K faktúram vystaveným za prenájom nehnuteľností si DPH neúčtuje a mesačne podáva nulové daňové priznanie k DPH.

  • Vzniká mu pri predaji stavebných pozemkov povinnosť odviesť DPH ako občanovi? Ak áno, z akej ceny?

Reklama na Facebooku

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, si dala reklamu na Facebooku. Dostala dva druhy faktúr, na jednej nie je uvedený prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady je formou kreditu na reklamy a na druhej je uvedený prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady je platobnou kartou. Ako sa má reklama správne účtovať z hľadiska DPH a dane z príjmov?

Fakturácia mýtnych poplatkov palivovou spoločnosťou

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ak bude palivová spoločnosť fakturovať mýtne poplatky vrátane DPH prostredníctvom nedaňového dokladu ako prechodnú položku, ako sa bude taká faktúra z palivovej spoločnosti účtovať? V prípade DPH pôjde o nedaňový náklad, t. j. predraží sa táto služba týmto spôsobom?

Refakturácia nákladov

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Tuzemský platiteľ DPH A obstaral paletový regál aj s montážou od slovenského dodávateľa s tuzemským prenosom daňovej povinnosti, nakoľko je regál primontovaný k nehnuteľnosti. Tuzemský platiteľ DPH A sa dohodol so svojím zákazníkom – zahraničným platiteľom DPH z Nemecka (DE) – o refakturácii nákladov za obstaranie. Nejde o dodanie regálu a ani mu neposkytuje žiadnu službu a zahraničný platiteľ DPH nemá ani vlastnícke práva k regálu.

  1. V akom režime DPH majú byť fakturované tieto náklady tuzemským platiteľom DPH A na zahraničného platiteľa DPH?

Vystavený zahraničný dobropis

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podnikateľský subjekt vystavil faktúru do zahraničia (Švajčiarsko) za poskytnuté služby podľa § 65 (režim cestovnej kancelárie) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) za služby poskytnuté v mesiaci august. DPH z prirážky odviedol za mesiac august v riadnom termíne. Následne však zistil, že jednému klientovi vyfakturoval o jednu položku viac a druhému menej. Klient požaduje opravu.

Podnikateľský subjekt preto potrebuje vystaviť dobropis jednému klientovi a ťarchopis druhému klientovi v septembri. Musí v takomto prípade podať dodatočné daňové priznanie k DPH za mesiac august k položkám DPH na výstupe?

Dobrovoľná registrácia podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zdaniteľná osoba chce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) požiadať o registráciu za platiteľa DPH pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu. Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t. j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH.

Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ však môže postavenie platiteľa dane z pridanej hodnoty získať aj zdaniteľná osoba, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu pre DPH ešte nevykonáva ekonomickú činnosť, ale prehlási zámer vykonávania ekonomickej činnosti a jej registrácia je nevyhnutná z dôvodu prípravy na vykonávanie budúcich zdaniteľných obchodov (napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-110/94, C-268/83).

Každého, kto má úmysel potvrdený objektívnymi okolnosťami začať vykonávať nezávisle ekonomickú činnosť a kto vynaloží prvé investičné náklady na tieto účely, treba považovať za zdaniteľnú osobu.

Zdaniteľná osoba

  • momentálne má uzavretú zmluvu o poskytovaní administratívnych služieb s jednou slovenskou zdaniteľnou osobou na dobu určitú (za rok 2019); novú zmluvu za rok 2020 jej poskytnú iba v prípade, ak sa stane platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH,
  • tiež plánuje distribúciu programu v oblasti automatizácie spracovania účtovných dokladov (počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov); tento softvér automaticky rozpoznáva a nahráva faktúry a bloky do účtovníctva,
  • nakúpila mobilný telefón a notebook na firmu, účtovníctvo vykonáva vo vlastnej réžii, nedoplatky na daniach nemá.

Aké doklady má zdaniteľná osoba predložiť miestnemu daňovému úradu so žiadosťou o registráciu podľa § 4 zákona o DPH.

Aktuálne vydanie

2/2020

DPH v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť