Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2018

Čo prináša novela zákona o DPH

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

S účinnosťou od 1. januára 2018 dochádza na základe zákona č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré záko...

Vybrané prípady uplatňovania DPH pri zásielkovom predaji a pri službách poskytnutých elektronicky

Ing. Ján Mintál

V praxi predstavuje internetový obchod jednoduchý, pohodlný a moderný spôsob nakupovania. Z právneho hľadiska možno internetový obchod označiť ako prenos prejavov vôle, súvisiacich s jednaním o urč...

Právo na odpočítanie DPH v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov na spotrebované PHL

Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH má vo svojom obchodnom majetku zaradené motorové vozidlo, ktoré využíva len na podnikanie. Nakoľko však nevedie pre predmetné vozidlo evidenciu jázd, z hľadiska dane z príjmo...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

Článok v rubrike „Aktuálne“ je venovaný najaktuálnejšej téme v oblasti DPH, ktorou je novela zákona o DPH. Nájdete v ňom informácie o najpodstatnejších zmenách a úpravách, ktoré novela zákona o DPH priniesla, vrátane ich vplyvu na výkazy podávané k dani z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z praxe“ prinášame článok o uplatňovaní DPH pri zásielkovom predaji a pri službách poskytnutých elektronicky. Autor článku sa zameriava len na vybrané prípady, ktoré vysvetľuje aj na príkladoch z praxe.

Druhý článok v tejto rubrike je venovaný téme oslobodenia od dane v prípade dodania tovaru, pri ktorom daň nebola odpočítaná. Článok je doplnený aj príkladmi.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme článok venovaný balíku opatrení, ktoré prijala Rada Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti 5. decembra 2017 v oblasti elektronického obchodovania. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ v 4. štvrťroku 2017.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.