AUTOR: Ing. Anna Danková

zoradiť výsledky podľa:

Úprava odpočítanej dane

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Platiteľ dane, u ktorého v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku došlo k zmene účelu použitia investičného majetku, je povinný robiť úpravu odpočítanej dane. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje postup a podmienky úpravy odpočítanej dane v § 54, § 54a, § 54b, § 54c a § 54d.

Manká a škody z hľadiska zákona o DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Manká a škody vznikajú nezávisle od vôle platiteľa dane a vo väčšine prípadov nemôže platiteľ ich vzniku zabrániť. Každá škodová udalosť predstavuje pre platiteľa dane majetkovú ujmu, dôsledky ktorej treba vysporiadať v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Najčastejšie chyby pri odpočítaní dane

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Mechanizmus zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb nakúpených za účelom realizácie jeho zdaniteľných obchodov. Inštitút odpočítania dane zakladá princíp neutrality, ktorý umožňuje, aby platiteľ nebol zaťažený daňou, ktorú zaplatí v cenách tovarov a služieb, ktoré použije na uskutočnenie zdaniteľných obchodov. Zákon o DPH súčasne definuje, kedy si platiteľ dane nemôže odpočítať daň vôbec, resp. kedy si ju odpočíta v pomernej výške. Pri odpočítaní dane sa v praxi často aplikujú nesprávne postupy, na niektoré z nich poukazujeme v príspevku.

Úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákonom č. 369/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zavedená úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, ktorý používa platiteľ na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Dôvodom úpravy odpočítanej dane je zmena rozsahu použitia investičného majetku definovaného v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH na podnikanie a na iný účel ako podnikanie.

Predaj ojazdených automobilov dovezených z EÚ

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pojem ojazdený automobil zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) osobitne nedefinuje. Ojazdený automobil je v súlade s § 8 zákona o DPH tovarom a možno ho definovať ako automobil, ktorý nespĺňa kritériá nového dopravného prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH. Z tohto hľadiska potom možno za ojazdený automobil považovať pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov a ktoré má najazdených viac ako 6 000 km a v čase jeho kúpy uplynulo viac ako šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky (musia byť splnené obidve podmienky súčasne).

Základ dane pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku podľa zákona o DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Zdaniteľné obchody, ktoré sú v tuzemsku v súlade s § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) predmetom dane, podliehajú dani, príp. sú od dane oslobodené. Výpočet daňovej povinnosti v zákonom stanovenej výške, príp. určenie rozsahu uplatnenia oslobodenia od dane sú podmienené definovaním základu dane v súlade so zákonom o DPH.

Kultúrne služby a uplatňovanie zákona o DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Režimu DPH podliehajú v tuzemsku služby uskutočnené zdaniteľnou osobou v rámci podnikania za predpokladu, že miesto ich dodania je v SR. V príspevku poukazujeme na niektoré špecifické problémy pri uplatňovaní režimu DPH pri poskytovaní umeleckých a kultúrnych služieb.

Poskytovanie služieb do tretích krajín a súvisiace povinnosti slovenského dodávateľa

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Predmetom dane v súlade s § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je aj dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.

Odpočítanie dane pri registrácii

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 5/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vymedzuje okruh osôb, ktoré majú registračnú povinnosť. Registrovať sa v tuzemsku pre daň podľa podmienok definovaných zákonom o DPH sú povinné tuzemské aj zahraničné osoby. Práva a povinnosti, ktoré registráciou tieto osoby nadobúdajú, sa podľa jednotlivých typov registrácie odlišujú, pričom nie každou registráciou nadobúda registrovaná osoba postavenie platiteľa dane. Právo na odpočítanie dane v súlade s podmienkami definovanými v § 55 ods. 3 zákona o DPH má aj zda­niteľná osoba, ktorá sa omešká s registráciou.

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Mechanizmus zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb nakúpených za účelom realizácie jeho zdaniteľných obchodov. Systém odpočítania dane má za cieľ celkovo zmierniť záťaž, ktorú pre podnikateľa predstavuje DPH splatná alebo zaplatená pri uskutočňovaní jeho ekonomických činností.

Aktuálne vydanie

2/2020

DPH v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť