Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Anna Danková

Počet článkov autora: 32


Oprava nesprávne fakturovaných údajov, dodatočné daňové priznanie a výkazy

Jednou z administratívnych povinností platiteľa dane pri realizácii zdaniteľných obchodov je povinnosť vyhotoviť faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Na účely zákona o DPH je...

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Zdanenie tovaru colným orgánom pri jeho dovoze z členských krajín EÚ bolo po vstupe SR do EÚ nahradené zavedením inštitútu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Zdanenie nadobudnutia tovaru v tuzemsku je zabezpečené cez mechanizmus ustanove...

Zrušenie registrácie platiteľa DPH a s tým súvisiace povinnosti

Zrušenie registrácie platiteľa DPH upravuje ustanovenie § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V článku sa dozviete, ako možno zrušiť registráciu pre DPH a s akými povinnosťami súvisiacimi so zrušením registrácie...

Úprava odpočítanej dane

Platiteľ dane, u ktorého v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku došlo k zmene účelu použitia investičného majetku, je povinný robiť úpravu odpočítanej dane. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o...

Manká a škody z hľadiska zákona o DPH

Manká a škody vznikajú nezávisle od vôle platiteľa dane a vo väčšine prípadov nemôže platiteľ ich vzniku zabrániť. Každá škodová udalosť predstavuje pre platiteľa dane majetkovú ujmu, dôsledky ktorej treba vysporiadať v súlade so zákonom č. 222/20...

Najčastejšie chyby pri odpočítaní dane

Mechanizmus zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb nakúpených za účelom realizácie jeho zdaniteľných obchodov. Inštitút...

Úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH

Zákonom č. 369/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zavedená úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, ktorý používa pla...

Predaj ojazdených automobilov dovezených z EÚ

Pojem ojazdený automobil zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) osobitne nedefinuje. Ojazdený automobil je v súlade s § 8 zákona o DPH tovarom a možno ho definovať ako automobil, ktorý nespĺňa kritér...

Základ dane pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku podľa zákona o DPH

Zdaniteľné obchody, ktoré sú v tuzemsku v súlade s § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) predmetom dane, podliehajú dani, príp. sú od dane oslobodené. Výpočet daňovej povinnosti v zákonom stano...

Kultúrne služby a uplatňovanie zákona o DPH

Režimu DPH podliehajú v tuzemsku služby uskutočnené zdaniteľnou osobou v rámci podnikania za predpokladu, že miesto ich dodania je v SR. V príspevku poukazujeme na niektoré špecifické problémy pri uplatňovaní režimu DPH pri poskytovaní umeleckých ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.