Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2019

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2019

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

S účinnosťou od 1. januára 2019 dochádza k zmenám zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Cieľom zmien zákona bolo najmä prevzatie smernice Rady (EÚ...

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019

Ing. Lucia Vanková

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdo...

Agentúrne zamestnávanie a GDPR

JUDr. Tatiana Mičudová

Agentúrne zamestnávanie predstavujeflexibilnú formu zamestnávania, pri ktorej dochádza k dočasnému prideleniu zamestnancov k inému, tzv. užívateľskému zamestnávateľovi. Užívateľský zamestnávateľ s ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.