Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miroslava Brnová

Počet článkov autora: 84


Daňové ocenenie obchodného majetku

Daňové ocenenie majetku na účely určenia vstupnej ceny majetku napr. pri jeho vložení do obchodného majetku upravuje § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Z takto určenej vstupnej ceny následne daňovník majet...

Povinnosti prijímateľa asignovanej dane

Asignácia dane alebo použitie podielu zaplatenej dane na verejnoprospešné účely bola prvýkrát zavedená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) od 1. 1. 2002. V čase jej zavedenia bolo možné poukazovať podiel zaplat...

Zabezpečenie dane zrazením preddavkov

Zabezpečenie dane formou zrazenia preddavkov podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je po inštitúte zabezpečenia dane pri zdroji formou zrazenia dane podľa § 43 ZDP, druhým z inštitútov využívaným na vybr...

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy.

Softvér z hľadiska dane z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa softvér považuje za nehmotný majetok, ktorý je definovaný v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v opatrení MF SR č. 2...

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka. Do tohto termínu je povinná daň aj uhradiť.

Prehľad úprav týkajúcich sa zákona o dani z príjmov v roku 2022 a z nich vyplývajúce vybrané úpravy

V príspevku informujeme o zmenách, ktoré nastali v roku 2022 a súvisia so zákonom o dani z príjmov. Článok obsahuje prehľad niektorých dôležitých úprav.

Zdedený a darovaný majetok z hľadiska zákona o dani z príjmov (2. časť)

Dedičstvo je upravené v ustanovení § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“). Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dediť je možné zo zákona alebo zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

Zdedený a darovaný majetok z hľadiska zákona o dani z príjmov

Nadobúdanie vlastníctva darovaním je vymedzené ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“), pričom podmienky darovania sú upravené v § 628 až § 630 tohto zákona. V nadväznosti na tieto ustanov...

Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti fyzickou osobou

Fyzická osoba sa môže zúčastňovať na podnikaní právnickej osoby svojim vkladom, či už peňažným alebo nepeňažným, pričom pravidlá pre uskutočnenie takýchto vkladov sú nastavené v ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďa...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály