Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miroslava Brnová

Počet článkov autora: 79


Daňové ocenenie obchodného majetku

Daňové ocenenie majetku na účely určenia vstupnej ceny majetku napr. pri jeho vložení do obchodného majetku upravuje § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Z takto určenej vstupnej ceny následne daňovník majet...

Povinnosti prijímateľa asignovanej dane

Asignácia dane alebo použitie podielu zaplatenej dane na verejnoprospešné účely bola prvýkrát zavedená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) od 1. 1. 2002. V čase jej zavedenia bolo možné poukazovať podiel zaplat...

Zabezpečenie dane zrazením preddavkov

Zabezpečenie dane formou zrazenia preddavkov podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je po inštitúte zabezpečenia dane pri zdroji formou zrazenia dane podľa § 43 ZDP, druhým z inštitútov využívaným na vybr...

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy.

Softvér z hľadiska dane z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa softvér považuje za nehmotný majetok, ktorý je definovaný v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v opatrení MF SR č. 2...

Obchodný majetok fyzickej osoby

Z hľadiska obchodného práva platného predovšetkým v rámci podnikateľských vzťahov je definícia obchodného majetku uvedená priamo v ustanovení § 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Zdanenie príjmov z predaja nehnuteľností u fyzických osôb

Príjmy z predaja nehnuteľností je možné z hľadiska ich zatriedenia pod druh príjmov u predávajúceho fyzickej osoby na účely zdanenia rozdeliť do dvoch skupín, a to ako: príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 od...

Daňové ocenenie obchodného majetku

Pri vložení majetku do obchodného majetku sa tento musí najskôr na daňové účely oceniť, aby sa následne určila vstupná cena aj na účely odpisovania. Toto ocenenie je naviazané predovšetkým na spôsob nadobudnutia daného majetku. Napríklad v prípade...

Zdaňovanie príjmov z držby cenných papierov

Za príjmy z držby cenných papierov sa považujú ich výnosy, ktoré sú zvyčajne výsledkom investovania peňažných prostriedkov do produktov finančného trhu. Ide napr. o výnosy z dlhopisov, výnosy z vkladov na vkladových účtoch, alebo bežných účtoch, a...

Podiely na zisku z hľadiska zdanenia daňou z príjmov

Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 opätovne zavádza zdanenie dividend (boli zdaňované aj do 31. 12. 2003). Uvedená úprava sa obnovila pre...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály