Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miroslava Brnová

Počet článkov autora: 66


Daňové ocenenie obchodného majetku

Daňové ocenenie majetku na účely určenia vstupnej ceny majetku napr. pri jeho vložení do obchodného majetku upravuje § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Z takto určenej vstupnej ceny následne daňovník majet...

Povinnosti prijímateľa asignovanej dane

Asignácia dane alebo použitie podielu zaplatenej dane na verejnoprospešné účely bola prvýkrát zavedená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) od 1. 1. 2002. V čase jej zavedenia bolo možné poukazovať podiel zaplat...

Zabezpečenie dane zrazením preddavkov

Zabezpečenie dane formou zrazenia preddavkov podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je po inštitúte zabezpečenia dane pri zdroji formou zrazenia dane podľa § 43 ZDP, druhým z inštitútov využívaným na vybr...

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy.

Softvér z hľadiska dane z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa softvér považuje za nehmotný majetok, ktorý je definovaný v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v opatrení MF SR č. 2...

Softvér z hľadiska dane z príjmov

Softvér je z hľadiska dane z príjmov považovaný za nehmotný majetok, pričom z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa za nehmotný majetok považuje nehmotný majetok definovaný v zákone č. 431/2002 Z. z. o ...

Softvér z hľadiska zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (licenčné poplatky)

Pri riešení daňových otázok vznikajúcich pri medzinárodných daňových vzťahoch v súvislosti s daňami z príjmov je potrebné vychádzať z daňových zákonov platných na území Slovenskej republiky, a to najmä: zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmo...

Zdaniteľný príjem zamestnanca

Spoločnosť, ktorá zamestnáva dvoch zamestnancov zabezpečila Callio Gastro karty na stravovanie. Na karty zamestnancom poslala peniaze s tým, že ich denné stravné má byť 5 €. Za normálnych okolností by tak 55 % (2,75 €) bol náklad zamestnávateľa, 4...

Poskytovanie stravného v daňových súvislostiach

S účinnosťou od 1. 3. 2021 sa v nadväznosti na zmeny v zákone č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 76/2021 Z. z.“), mení aj po...

Určenie rozsahu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely zníženej sadzby dane z príjmov vo výške 15 %

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa v § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zaviedla znížená sadzba dane vo výške 15 % pre právnické osoby a fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály