Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miroslava Brnová

Počet článkov autora: 96


Benefity zamestnancov z hľadiska daňových a účtovných predpisov

V súčasnosti sa stáva praxou, že zamestnávatelia poskytujú svojim pracovníkom rôzne peňažné a nepeňažné príspevky nad rámec štandardnej mzdy za vykonávanú závislú činnosť. Tieto plnenia, ktoré často presahujú základné požiadavky stanovené predpism...

Daňový bonus roka 2023 (II.)

Daňový bonus je suma určená ako daňové zvýhodnenie oslobodené od dane podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. n) zákona č. 595/2023 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). V druhej časti článku sa autorka venuje daňovému bonusu, ktorý si mô...

Bonus na deti a odklad priznania druhej oprávnenej osoby

Matka dvoch detí je zamestnaná a poberá daňový bonus. Požiadala svojho zamestnávateľa o zúčtovanie dane, ktoré zamestnávateľ už vykonal. Z potvrdenia, ktoré dostala však zistila, že jej príjem nepostačuje na uplatnenie maximálneho daňového bonusu ...

Daňový bonus roka 2023

Daňový bonus je suma určená ako daňové zvýhodnenie oslobodené od dane podľa § 9 ods. 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), pričom je určený na vyživované dieťa/deti daňovníka žijúce s ním v domácnosti (ď...

Prehľad noviel zákona o dani z príjmov v roku 2023

V priebehu roka 2023 boli vykonané zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), ktoré nadväzujú na úpravy iných právnych predpisov alebo boli predložené z iniciatívy poslancov Národnej rady SR.

Najvýznamnejšie zmeny v tlačivách daňových priznaní FO za zdaňovacie obdobie roka 2023

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"), daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj zákon č. 595/2003 Z....

Pracovné cesty v daňových súvislostiach

Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") sú riešené pracovné cesty z hľadiska: - zamestnávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu cestovné náhrady určené osobitn...

Zmena režimu uplatňovania daňových výdavkov na obstaranie automobilu po skončení účtovného obdobia

Slovenská spoločnosť s r. o. (podnikajúca v segmente poradenských služieb) v roku 2023 obstarala osobné vozidlo v hodnote do 30 000 € a zaradila ho do obchodného majetku. Z rôznych dôvodov sa podnikaniu v danom roku nedarilo, a tak firma v danom r...

Daň vyberaná zrážkou (IV.)

Od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých z...

Daň vyberaná zrážkou (III.)

V predchádzajúcich dvoch príspevkoch boli rozobraté tak všeobecné povinnosti pri dani vyberanej zrážkou ako napr. spôsob jej vybratia, sadzby dane, ale aj vzťah zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluvy o ZDZ“) na vybratie dane zrážk...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály