Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miroslava Brnová

Počet článkov autora: 75


Daňové ocenenie obchodného majetku

Daňové ocenenie majetku na účely určenia vstupnej ceny majetku napr. pri jeho vložení do obchodného majetku upravuje § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Z takto určenej vstupnej ceny následne daňovník majet...

Povinnosti prijímateľa asignovanej dane

Asignácia dane alebo použitie podielu zaplatenej dane na verejnoprospešné účely bola prvýkrát zavedená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) od 1. 1. 2002. V čase jej zavedenia bolo možné poukazovať podiel zaplat...

Zabezpečenie dane zrazením preddavkov

Zabezpečenie dane formou zrazenia preddavkov podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je po inštitúte zabezpečenia dane pri zdroji formou zrazenia dane podľa § 43 ZDP, druhým z inštitútov využívaným na vybr...

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy.

Softvér z hľadiska dane z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa softvér považuje za nehmotný majetok, ktorý je definovaný v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v opatrení MF SR č. 2...

Podiely na zisku z hľadiska zdanenia daňou z príjmov

Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 opätovne zavádza zdanenie dividend (boli zdaňované aj do 31. 12. 2003). Uvedená úprava sa obnovila pre...

Zdanenie príjmov z predaja cenných papierov

Zdanenie príjmov z predaja cenných papierov je riešené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), a to u: fyzických osôb predovšetkým v § 6, § 8 a § 9 ZDP a právnických osôb predovšetkým v § 13c a § 19 ZDP.

Pandemická pomoc a jej dôsledky pri vyčíslení základu dane roku 2021 živnostníka

V rámci pandemickej pomoci, ktorá je špeciálne riešená na daňové účely v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) patria: plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona ...

Daň z príjmov v otázkach a odpovediach

Spôsob zdanenia dosiahnutých príjmov a uplatnenie si výdavkov do daňových výdavkov riešia ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Súčasťou najčastejších otázok pri riešení daňovej povinnosti sú aj otázky...

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021

V prípade, ak daňovník podniká alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, môže vykázať daňovú stratu, ktorej definícia je vymedzená v základných ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Konkrétne je t...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály