Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miroslava Brnová

Počet článkov autora: 60


Daňové ocenenie obchodného majetku

Daňové ocenenie majetku na účely určenia vstupnej ceny majetku napr. pri jeho vložení do obchodného majetku upravuje § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Z takto určenej vstupnej ceny následne daňovník majet...

Povinnosti prijímateľa asignovanej dane

Asignácia dane alebo použitie podielu zaplatenej dane na verejnoprospešné účely bola prvýkrát zavedená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) od 1. 1. 2002. V čase jej zavedenia bolo možné poukazovať podiel zaplat...

Zabezpečenie dane zrazením preddavkov

Zabezpečenie dane formou zrazenia preddavkov podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je po inštitúte zabezpečenia dane pri zdroji formou zrazenia dane podľa § 43 ZDP, druhým z inštitútov využívaným na vybr...

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy.

Softvér z hľadiska dane z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa softvér považuje za nehmotný majetok, ktorý je definovaný v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v opatrení MF SR č. 2...

Vybrané zmeny v zdaňovaní fyzických osôb od 1. januára 2021

V súčasnosti platný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol v priebehu roka 2020 niekoľkokrát novelizovaný. Aké boli najvýznamnejšie zmeny v zdaňovaní fyzických osôb s účinnosťou od 1. 1. 2021 je uvedené v nasledu...

Dotácie, podpory, príspevky poskytnuté fyzickým osobám z hľadiska dane z príjmov

Zo všeobecného hľadiska možno definovať dotáciu ako peňažné prostriedky, ktoré majú charakter platby, a ktorú jednotlivec alebo inštitúcia poskytuje inému jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, že by očakával(a) nejakú protihodnotu.

Daňové dôsledky nepeňažných vkladov individuálneho majetku fyzických osôb

Nepeňažné vklady realizované do obchodných spoločností a ich daňové dôsledky sú na účely dane z príjmov nosne riešené v § 17b a § 17d zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Daňová strata ako súčasť opatrení v oblasti dane z príjmov počas obdobia mimoriadnej situácie

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. 4. 2020 schválila zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej cho...

Prehľad zmien v zdaňovaní fyzických osôb v roku 2020

V roku 2019 bolo schválených viacero noviel dotýkajúcich sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pričom najvýznamnejšími zmenami v oblasti zdaňovania fyzických osôb bolo zavedenie a doplnenie nových oslobodených ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály