Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Monika Adamíková

Počet článkov autora: 42


Zásoby v podvojnom účtovníctve

V príspevku si priblížime účtovanie zásob v účtovníctve podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnik...

Benefity zamestnancov z hľadiska daňových a účtovných predpisov

V súčasnosti sa stáva praxou, že zamestnávatelia poskytujú svojim pracovníkom rôzne peňažné a nepeňažné príspevky nad rámec štandardnej mzdy za vykonávanú závislú činnosť. Tieto plnenia, ktoré často presahujú základné požiadavky stanovené predpism...

Otvorenie a uzavretie účtovných kníh u právnických osôb (II.)

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku okrem prípadu uvedeného v § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Účtovná jednotka...

Otvorenie a uzavretie účtovných kníh u právnických osôb

Dobu vedenia účtovníctva ustanovuje § 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") osobitne pre účtovnú jednotku, ktorou je fyzická osoba a osobitne pre účtovnú jednotku, ktorou je právnickí osoba. V ...

Najčastejšie chyby v závere účtovného obdobia a oprava chýb

Blíži sa koniec účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok 2023 a s ním aj povinnosť zostaviť účtovnú závierku pre účtovné jednotky, ktorých účtovným obdobím je kalendárny rok. Pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky je potre...

Pohľadávky v podvojnom účtovníctve (II.)

V druhej časti príspevku autorka rozoberá zánik pohľadávok. Vysvetľuje okrem iného napríklad spôsob započítania takejto zaniknutej pohľadávky, postúpenie pohľadávky a s tým súvisiace účtovanie u postupcu a postupníka alebo odpisovanie zaniknutých ...

Pohľadávky v podvojnom účtovníctve

V príspevku si priblížime účtovanie pohľadávok v účtovníctve podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podn...

Účtovanie zníženia DPH a opravy odpočítanej DPH v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) definuje predmet účtovníctva ako účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch...

Správa s informáciami o dani z príjmov

Zákon č. 407/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. nadobudol účinnosť 31. 12. 2022, v niektorých bodoch od 1. 1. 2023 a od ...

Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v zákone o účtovníctve a vlastné imanie obchodnej spoločnosti

S účinnosťou od 1. 1. 2022 bol do § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) doplnený nový odsek 6, ktorý ustanovuje, že účtovná jednotka je povinná dodržať podmienku zákazu vrátenia plnenia nahrádzajú...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály