Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Monika Adamíková

Počet článkov autora: 27


Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným zo zákonov, ktoré riešia s účinnosťou od 1. 1. 2004 sociálne poistenie zamestnancov. U zamestnávateľov pretr...

Povinnosti obchodných spoločností vyplývajúce zo zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy keď uzavrie účtovné knihy najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ...

Novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve účinná od 20. marca 2009

Novela Postupov účtovania v PÚ, účinná od 20. marca sa týka nasledujúcich oblastí účtovanie predčasného a dočasného užívania stavby, vypustenie zriaďovacích výdavkov, účtovanie zásob podľa spôsobu B, účtovanie tzv. „šrotovného“, zmeny v nadväznost...

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 20. marca 2009

Novelu postupov účtovania v JÚ možno rozdeliť na zmeny a doplnenia, ktoré nadväzujú na novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. účinnú od 1. marca 2009, zmeny a doplnenia, ktoré nadväzujú na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z...

Účtovanie rezerv podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ď...

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizáciou sa overuje vecná správnosť účtovníctva, a to či stav a aj ocenenie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Platnosť dizajnu a náklady budúcich období

Spoločnosť má zapísaný európsky dizajn, platnosť ktorého je do 04/2021. Žiadosť o predĺženie možno podať niekoľko mesiacov pred uplynutím platnosti. Ak Spoločnosť podá žiadosť, uhradí správny poplatok a náklady na právne zastúpenie už v roku 2020,...

Opravy chýb

Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Priebežná účtovná závierka, ktorej zostavenie ustanovuje osobitný predpis

Zostavenie priebežnej účtovnej závierky ustanovuje § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). V zmysle tohto ustanovenia účtovná jednotka okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje...

Virtuálna mena z účtovného a daňového hľadiska

Aktuálnym trendom platenia transakcií vykonávaných virtuálne prostredníctvom internetovej siete je využívanie alternatívnych platidiel, tzv. virtuálnych platidiel označovaných aj ako kryptomeny.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály