Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Monika Adamíková

Počet článkov autora: 33


Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným zo zákonov, ktoré riešia s účinnosťou od 1. 1. 2004 sociálne poistenie zamestnancov. U zamestnávateľov pretr...

Povinnosti obchodných spoločností vyplývajúce zo zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy keď uzavrie účtovné knihy najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ...

Novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve účinná od 20. marca 2009

Novela Postupov účtovania v PÚ, účinná od 20. marca sa týka nasledujúcich oblastí účtovanie predčasného a dočasného užívania stavby, vypustenie zriaďovacích výdavkov, účtovanie zásob podľa spôsobu B, účtovanie tzv. „šrotovného“, zmeny v nadväznost...

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 20. marca 2009

Novelu postupov účtovania v JÚ možno rozdeliť na zmeny a doplnenia, ktoré nadväzujú na novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. účinnú od 1. marca 2009, zmeny a doplnenia, ktoré nadväzujú na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z...

Účtovanie rezerv podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ď...

Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v zákone o účtovníctve a vlastné imanie obchodnej spoločnosti

S účinnosťou od 1. 1. 2022 bol do § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) doplnený nový odsek 6, ktorý ustanovuje, že účtovná jednotka je povinná dodržať podmienku zákazu vrátenia plnenia nahrádzajú...

Postúpenie pohľadávok z účtovného hľadiska

Postúpením pohľadávok veriteľ (postupca) môže rýchlym spôsobom získať voľné finančné prostriedky, môže znížiť objem pohľadávok a zvýšiť svoju konkurenčnú schopnosť tým, že ponúkne svojim odberateľom odloženú splatnosť.

Zákon o účtovníctve a fyzické osoby

S účinnosťou od 1. 1. 2022 zákonom č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. došlo, okrem iného, k zmene v súvislosti s vymedzením účtovných jednotiek, medzi ktoré patria aj fyzické osoby po splnen...

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) určuje účtovnej jednotke povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom, zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Inventarizácia...

Otvorenie a uzavretie účtovných kníh u právnických osôb

Podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) v nadväznosti na § 3 ods. 1 cit. zákona účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku do dňa svojho zá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály