SERIÁL: Účtovanie prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Účtovanie prechodu zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva a naopak (2. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Moravcová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Prvá časť príspevku rozoberala účtovanie prechodu zo sústavy jednoduchého (JÚ) účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva (PÚ). Postup prechodu z JÚ do PÚ upravuje § 2 a § 3 opatrenia MF SR č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. (ďalej len „opatrenie k prechodu“). Táto časť príspevku sa bude venovať prechodu zo sústavy PÚ do JÚ.

Účtovanie prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Moravcová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Podľa § 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou tých účtovných jednotiek, ktoré môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť