Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Sociálny fond z hľadiska zákona o dani z príjmov

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Sociálny fond je nástrojom realizácie sociálnej politiky zamestnávateľa a jedným zo zdrojov jej financovania. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z. n. p. (ďalej len "zákon o SF"). Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo upraví vo vnútornom predpise, ak u neho nepôsobí odborová organizácia. Tvorbu sociálneho fondu a predovšetkým poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu je nevyhnutné posúdiť aj z hľadiska zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP").
Tvorba sociálneho fondu
Sociálny fond v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o SF
povinne tvoria
zamestnávatelia, ktorými sú:
-
právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
-
fyzické osoby s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
ktorí zamestnávajú zamestnancov:
-
v pracovnom pomere alebo
-
v obdobnom pracovnom vzťahu.
Sociálny fond sa v súlade s § 3 zákona o SFtvorí ako 
úhrn 
povinného prídelu, ďalšieho prídelu a ďalších zdrojov fondu.
Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o SF sa 
povinný prídel 
do sociálneho fondu tvorí vo výške 0,6 % až 1 % zo základu podľa § 4 ods. 1 zákona o SF.
U zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je povinná tvorba sociálneho fondu prídelom vo výške 0,6 % zo základu bez ohľadu na vykázanie zisku alebo straty z podnikania. Ak takýto zamestnávateľ:
-
za predchádzajúci kalendárny roku dosiahol zisk,
-
a súčasne splnil všetky svoje daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni,
môže v nasledujúcom roku tvoriť sociálny fond až 1 % prídelom zo základu. Pri splnení týchto podmienok môže aj zamestnávateľ, ktorý nemá uzatvorenú kolektívnu zmluvu, tvoriť sociálny fond až do výšky 1 % zo základu. Ide o možnosť, nie povinnosť zvýšenia povinného prídelu. Ak by sa na zvýšení tvorby sociálneho fondu v kolektívnej zmluve dohodlo bez toho, aby boli splnené podmienky dosiahnutia zisku a splnenia daňových a odvodových povinností, je táto dohoda podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní neplatná, pretože je v rozpore so zákonom o SF. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil uvedené podmienky, tvorí sociálny fond naďalej povinným prídelom vo výške 0,6 % zo základu.
U zamestnávateľa, ktorého činnosť nie je zameraná na dosahovanie zisku sa sociálny fond povinne tvorí vo výške 0,6 % zo základu. Vo výške 1 % zo základu sa tvorí v prípade, ak to umožňuje rozpočet.
Podľa § 3 ods. 1 písm. b) bod 1. a bod 2. zákona o SF ďalší prídel do sociálneho fondu môže byť:
-
vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán, najviac však vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona o SF,
-
alebo, ak kolektívna zmluva uzatvorená nie je alebo v rámci kolektívnej zmluvy nie je dohodnutá výška, vo výške sumy potrebnej na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5 zákona o SF, t.j. dochádzajú do zamestnania verejnou dopravou a ktorých priemerný mesačný zárobok nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí sociálny fond, a to najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona o SF.
Podľa § 5 ods. 1 zákona o SF je u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, tvorba sociálneho fondu v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o SF
súčasťou výdavkov (nákladov)
, s odkazom na § 19 ods. 1 ZDP. Zákon o dani z príjmov v § 19 ods. 1 ustanovuje, že ak výšku výdavku limituje osobitný predpis, preukázaný výdavok možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac vo výške tohto limitu. Podľa § 19 ods. 2 písm. a) ZDP sú daňovými výdavkami náklady, ktoré je daňovník povinný platiť podľa osobitného predpisu, ktorým je aj zákon o sociálnom fonde.
Tvorba sociálneho fondu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o SF u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti nie je zameraný na dosahovanie zisku, je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov.
Podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona o SF sa sociálny fond môže tvoriť z ďalších zdrojov, ktorými podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona o SF môžu byť ďalšie nepovinné zdroje podľa zákona o SF, zdroje podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie, príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu, prídel zamestnávateľa z použiteľného zisku. Ďalšie zdroje sociálneho fondu nie sú limitované ani inak upravené.
Základom na určenie ročného prídelu do sociálneho fondu
je podľa § 4 ods. 1 zákona o SFsúhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
Základom na určenie mesačného prídelu
do sociálneho fondu je súhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Pre určenie hrubých miezd a platov zákon o sociálnom fonde odkazuje na konkrétne ustanovenia zákonov upravujúcich odmeňovanie zamestnancov, ktoré presne vymedzujú štruktúru resp. jednotlivé zložky mzdy a platu v závislosti od subjektov, na ktoré sa príslušný zákon vzťahuje, napr. na § 118 ods. 2 Zákonníka práce, § 84 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, § 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe, § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základom na určenie prídelu do sociálneho fondu u zamestnancov, ktorí podľa pracovnej zmluvy vykonávajú práce vo verejnom záujem v zahraničí, a u štátnych zamestnancov dočasne vyslaných na vykonávanie štátnej služby do cudziny je súhrn určených funkčných platov alebo služobných platov pred prepočítaním platovým koeficientom alebo objektivizovaným platovým koeficientom.
Podľa § 6 ods. 1 zákona o SF 
tvorbu fondu a čerpanie prostriedkov fondu 
vedie zamestnávateľ, ktorým je:
-
vyšší územný celok, rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zriadená vyšším územným celkom, alebo verejná výskumná inštitúcia - na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici,
-
iná ako vyššie uvedená osoba - na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici, v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
Podľa § 6 ods. 2 zákona o SF sa fond tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu, za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd a platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do 5 dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
Použitie sociálneho fondu
Použitie prostriedkov sociálneho fondu ako aj podmienky poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancov dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa odborová organizácia nepôsobí, upraví ich vo vnútornom predpise.
Príspevky zo sociálneho fondu sa môžu okrem zamestnancom poskytnúť aj:
-
rodinným príslušníkom zamestnanca (manžel, manželka, nezaopatrené deti),
-
poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorých zamestnávateľ zamestnával v pracovnoprávnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do uvedeného dôchodku.
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť použitie sociálneho fondu na úhradu nákladov odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom. Celková suma takto použitých prostriedkov zo sociálneho fondu nesmie prekročiť 0,05 % zo základu. Ak sa na tento účel dohodnuté prostriedky v bežnom roku nevyčerpajú, nevyčerpaná časť môže byť použitá v nasledujúcom kalendárnom roku. Zamestnávateľ je oprávnený požadovať od odborovej organizácie preukázanie použitia pridelených finančných prostriedkov zo sociálneho fondu na tento účel.
Príjmy z prostriedkov sociálneho fondu sú z pohľadu zamestnanca 
zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti 
podľa § 5 ods. 1 písm. f) ZDP
okrem 
príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 5 ZDP a príjmov, ktoré sú od dane oslobodené podľa § 9 alebo § 5 ods. 7 ZDP.
Podľa § 5 ods. 7 ZDP sú od dane oslobodené príjmy zo sociálneho fondu poskytované ako:
-
hodnota stravy poskytovanej na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečeného prostredníctvom iných subjektov podľa osobitného predpisu alebo finančný príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu,
-
suma príspevku na rekreáciu zamestnancov podľa osobitného predpisu,
-
hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných na spotrebu na pracovisku,
-
použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnancom a ich rodinným príslušníkom,
-
príspevok na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
-
sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmierňovania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály