Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2013

Osobitná úprava uplatňovania DPH pri použitom tovare

Ing. Jozef Pohlod

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje v osobitných ustanoveniach tzv. osobitné spôsoby dodania tovarov a služieb, medzi ktoré patria: osobitná úprava pre cesto...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal od začiatku roka 2013 viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcich sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Platba mýtneho a DPH

Ing. Zdenka Jablonková

Spoločnosť prevádzkuje kamiónovú prepravu v zahraničí a platí mýto v jednotlivých členských krajinách EÚ. V niektorých krajinách, napr. v Rakúsku je mýto predmetom DPH, a teda spoločnosť, ktorej ka...

Obsah vydania

Editoriál

 

 

 

Návrh novely zákona o DPH

Vláda Slovenskej republiky navrhuje niekoľko noviel daňových zákonov. Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty predložený do medzirezortného pripomienkového konania prináša viacero navrhovaných opatrení. Novela má priniesť zavedenie tzv. kontrolného výkazu, t. j. povinnosti platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb správcovi dane v elektronickej forme. V súvislosti so získaním postavenia platiteľa dane zo zákona návrh novely bližšie upravuje skutočnosť, ktorou je nadobudnutie podniku alebo jeho časti (organizačnej zložky) od platiteľa. Nadobúdateľ získa status platiteľa dane, iba ak sa v rámci predaja alebo vkladu podniku alebo jeho časti prevádza hmotný a nehmotný majetok. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť získaniu postavenia platiteľa dane iba na základe formálneho predaja podniku alebo organizačnej zložky bez existencie majetku.

Povinnosť zložiť zábezpeku na DPH by sa mala rozšíriť aj na subjekty, ktoré sa stali platiteľom dane zo zákona (právni nástupcovia platiteľa, nadobúdatelia podniku alebo časti podniku platiteľa, dodávatelia nehnuteľnosti za stanovených podmienok), na zdaniteľné osoby, ktoré zmenia typ registrácie za predpokladu, že budú splnené vše obecné podmienky na zloženie zábezpeky. Ďalším návrhom je opätovný odklad účinnosti úpravy samozdanenia (reverse-charge) pri dovoze z 1. 1. 2014 na 1. 1. 2016. V novele sa navrhujú doplniť ustanovenia vo vzťahu k oprave základu dane a oprave odpočítanej dane. Ak dodávateľ k oprave základu dane nevyhotovuje doklad (napr. pri oprave základu dane nezdaniteľnej osobe, poskytnutí tzv. nepriamych zliav atď.), mal by uviesť opravu základu dane do daňového priznania za to zdaňovacie obdobie, kedy nastala samotná skutočnosť rozhodná na opravu základu dane (poskytnutie zľavy, zrušenie dodávky atď.). Oprava odpočítanej dane u odberateľa nemá byť na rozdiel od súčasnej úpravy viazaná na vykonanie opravy základu dane a vyhotovenie dokladu o oprave základu dane u dodávateľa.

Ak má platiteľ povinnosť podať dodatočné daňové priznanie z dôvodu oneskoreného doručenia faktúry pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru, navrhovaná novela by mu mala umožniť vykonať odpočítanie dane v rovnakom zdaňovacom období (za ktoré podáva dodatočné daňové priznanie), ak ku dňu podania dodatočného daňového priznania má k dispozícii faktúru.

(Zdroj: KPMG Slovensko Advisory, k. s.)

 

 

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.