Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2023

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2023

Formálna podmienka pre odpočítanie dane

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty je viazané na preukázanie vecných podmienok pre odpočítanie uvedených v § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďal...

Možnosť uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode, ak faktúra vystavená sprostredkujúcim nadobúdateľom neobsahuje informáciu "prenesenie daňovej povinnosti"

Ing. Zuzana Šidlová

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa možnosti uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode v prípade, že na faktúre vystavenej ...

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby po 1.1.2023

Ing. Ján Mintál

Článok 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení ustanovuje povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva mechanizmus opravy základu dane v prípado...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH (9,91 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Periodicita: mesačník
Zadané do tlače: 10. 2. 2023© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

februárové číslo časopisu DPH v praxi opäť obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V súvislosti s preukázaním formálnych podmienok môžu v praxi vzniknúť rôzne otázky, napríklad či sa má právo na odpočet DPH viazať na podmienku, že na faktúre sa uvedie adresa, na ktorej jej vystaviteľ vykonáva svoju hospodársku činnosť, či požaduje zásada ochrany legitímnej dôvery, aby zdaniteľná osoba urobila všetko, čo je dôvodné od nej požadovať, aby preverila správnosť obsahu faktúry? Na tieto a iné otázky odpovedá práve článok v rubrike „Aktuálne“.

Je možná oprava základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny po dodaní tovaru alebo služby za určitých podmienok? Viac o problematike v príspevku z rubriky „Z praxe“.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa možnosti uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode v prípade, že na faktúre vystavenej sprostredkujúcim nadobúdateľom chýba údaj „prenesenie daňovej povinnosti“

V „Poradni“ nájdete niektoré odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.