Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Formálna podmienka pre odpočítanie dane

Dátum: Rubrika: Aktuálne

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty je viazané na preukázanie vecných podmienok pre odpočítanie uvedených v § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a formálnych podmienok uvedených v ustanovení § 51 zákona o DPH.

Zákonné vymedzenie formálnych podmienok pre odpočítanie DPH
Ustanovenie § 51 ods. 1 zákona o DPH vymedzuje formálnu stránku uplatnenia práva na odpočítanie dane. Právo odpočítania dane môže platiteľ dane uplatniť v prípade:
-
ak má faktúru pri kúpe tovaru alebo služby v tuzemsku od platiteľa dane,
-
ak má daň uvedenú v záznamoch na účely DPH pri plneniach podliehajúcich samozdaneniu, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca faktúry,
-
ak má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru,
-
ak má dovozný doklad pri dovoze tovaru potvrdený colným orgánom.
Faktúra, ako podmienka pre odpočítanie dane sa v určitých prípadoch nevyžaduje. Ide napr. o prípad, keď je osobou povinnou platiť daň odberateľ pri prenose daňovej povinnosti od zahraničného dodávateľa na odberateľa - zdaniteľnú osobu v Slovenskej republike (podľa ustanovenia § 69 ods. 2 až 4 zákona o DPH), pri trojstrannom obchode, keď osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ (podľa ustanovenia § 69 ods. 7 zákona o DPH), pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti (podľa ustanovenia § 69 ods. 12 zákona o DPH). V takých prípadoch však platiteľ, ktorý si odpočítava daň, musí ju mať zaevidovanú v záznamoch, ktoré je povinný viesť podľa § 70 zákona o DPH.
Faktúra a odpočet DPH
Faktúra je pre platiteľov DPH dôležitý doklad, deklarujúci zdaniteľný obchod, ktorý prebehol alebo má prebehnúť, celkovú cenu dodaného tovaru alebo služby, základ dane a DPH. Na strane dodávateľa vyhotovenie faktúry predstavuje povinnosť uloženú zákonom, avšak daňová povinnosť dodávateľovi nevzniká na základe vyhotovenia faktúry, ale
na základe samotného aktu dodania tovaru alebo služby
(tiež na základe prijatia preddavkovej platby za takéto budúce dodanie). Faktúra preukazuje deň, v ktorý k dodaniu došlo (deň vzniku daňovej povinnosti), prípadne kedy došlo k prijatiu preddavku, na základe čoho vznikla daňová povinnosť a cenu plnenia, tým aj výšku DPH, ktorú je platiteľ - dodávateľ povinný odviesť. Pre odberateľa - platiteľa DPH je faktúra dokladom, na základe ktorého si uplatňuje právo na odpočítanie DPH.
Na preukázanie dodania tovaru alebo služby za účelom odpočítania DPH však nepostačuje ako relevantný dôkaz len samotná faktúra, predmetom ktorej je obchodná transakcia a jej zaúčtovanie. Základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu DPH zo zdaniteľného obchodu je
vznik daňovej povinnosti
. Daňová povinnosť vo všeobecnosti znamená, že štátu vzniká právo žiadať daň od osôb, ktorým to zákon vymedzuje. Nepostačuje však len samotné uvedenie DPH na faktúre, podstatné je, aby došlo k vzniku daňovej povinnosti v intenciách ustanovenia § 19 zákona o DPH, t.j. z titulu skutočného dodania tovaru alebo služby. Táto podmienka vyplýva z § 49 ods. 1 zákona o DPH. Samotný vznik daňovej povinnosti a uvedenie DPH na faktúre vo väzbe na nárok na odpočítanie DPH u kupujúceho však nestačí, pretože na strane platiteľa ako príjemcu zdaniteľného plnenia musí byť preukázané, že prijaté plnenia obstaral na účely uskutočňovania svojich vlastných zdaniteľných plnení (na účely svojho podnikania).
Zodpovednosť dodávateľa za údaj uvedený na faktúre - právna istota
V súvislosti s tuzemským prenosom daňovej povinnosti platiť daň pri stavebných prácach z ustanovenia § 69 ods. 17 zákona o DPH vyplýva, že ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň.
Ak dodávateľ na základe odôvodneného predpokladu, že ním dodaná stavebná služba podlieha prenosu daňovej povinnosti, uvedie na faktúre informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", príjemca plnenia (platiteľ dane) sa stáva osobou povinnou platiť DPH.
Prenos daňovej povinnosti je pre odberateľa teda záväzný, ak dodávateľ na faktúre uvedie slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti". Odberateľ na základe tejto informácie uplatní DPH na prijatú stavebnú prácu.
Za prenos daňovej povinnosti je zodpovedný dodávateľ stavebných prác.
Fakturačné pravidlá
Podľa ustanovenia § 71 zákona o DPH je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH platného v tuzemsku alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru. Fakturačné pravidlá zabezpečujú rovnocenné postavenie papierových a elektronických faktúr.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály