Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Jún 2021

Parlament znovu novelizuje Zákonník práce v oblasti stravovania zamestnancov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ivana Soboličová, KPMG , Marianna Dávidová, KPMG , KPMG, Slovensko Advisory, k.s.

Novela Zákonníka práce v marci 2021 umožnila niektorým zamestnancom zvoliť si spôsob zabezpečenia stravovania. Nová alternatíva k stravným lístkom vo forme účelovo viazaného finančného príspevku veľmi rýchlo narazila na potrebu ďalšej legislatívne...

Odpočítanie DPH pri upustení od pôvodne plánovanej činnosti

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „Smernica“) má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb použitých na účely jej zdaniteľných transakcií. Toto právo vzniká vtedy, keď vzniká...

Cezhraničné transakcie medzi hlavnou prevádzkarňou a jej pobočkou v inom členskom štáte z hľadiska DPH

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

Rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) z 11. marca 2021 vo veci C-812/19 (prípad Danske Bank) objasnil ako je potrebné z hľadiska DPH vnímať poskytovanie cezhraničných služieb v rámci toho istého právneho subjektu. Prípad sa týka hlavnej prevádzk...

"Scudzený" nehnuteľný majetok

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Česká spoločnosť SRO1 (CZ firma) v minulosti (v roku 2017) kúpila (na základe kúpnej zmluvy) rekreačný dom s pozemkami umiestnený na Slovensku. V roku 2018 bolo vykonané na nehnuteľnosti technické zhodnotenie. Pri kúpe nehnuteľnosti, ani pri techn...

Daň z motorových vozidiel pri zmene sídla a použitie vlastného vozidla na podnikanie

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jana Fülöpová

Ako má spoločnosť správne uvádzať v daňovom priznaní za rok 2021 automobily v prípade, keď v priebehu roka zmenila sídlo spoločnosti a tým aj evidenčné čísla automobilov? Má spoločnosť naďalej uvádzať vozidlá so starým evidenčným číslom až do zmen...

SZČO a vznik odvodovej povinnosti k 1. júlu 2021

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021 Sociálna poisťovňa do 21. júla 2021 písomne (v prípade, že SZČO má aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej) informuje o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia o...

Licenčné poplatky a colná hodnota - režim DPH (C-173/15; prípad GE Healtcare)

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Vladimír Pastierik

Správny režim dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze tovaru z tretích krajín záleží aj od toho, či sa správne určí – colná hodnota, lebo základom dane je colná hodnota tovaru tak, ako to ustanovuje § 24 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.