Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Parlament znovu novelizuje Zákonník práce v oblasti stravovania zamestnancov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ivana Soboličová, KPMG , Marianna Dávidová, KPMG , KPMG, Slovensko Advisory, k.s.

Novela Zákonníka práce v marci 2021 umožnila niektorým zamestnancom zvoliť si spôsob zabezpečenia stravovania. Nová alternatíva k stravným lístkom vo forme účelovo viazaného finančného príspevku veľmi rýchlo narazila na potrebu ďalšej legislatívnej úpravy. Na aktuálnej júnovej schôdzi NR SR je v prvom čítaní novela Zákonníka práce, ktorá upravuje viacero sporných bodov.

Predložený návrh prináša niekoľko upresnení aktuálneho právneho stavu. Zároveň upravuje doposiaľ neriešené problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Aké nedostatky rieši novela zákona?

Cieľom navrhovanej novely je podľa dôvodovej správy odstrániť nejasnosti a rozličné daňové a odvodové dopady zvolených foriem stravovania. Navyše reaguje aj na opodstatnené argumenty o neprimeranej administratívnej záťaži.

Legislatívne zmeny prináša v nasledovných problematických oblastiach:

  1. Úprava výšky príspevku na stravovanie - zamestnávateľ bude môcť poskytnúť namiesto súčasných zákonne stanovených 55 % (t.j. aktuálne najviac 2,81 EUR) až 100 % sumy stravného platného pre služobné cesty v trvaní 5-12 hodín. Vzťahuje sa na každý zo zákonných spôsobov stravovania.
  2. Nerovnosť pri zdaňovaní uplatnených foriem stravovania – takto zvýšený príspevok do hodnoty 5,10 EUR nebude podliehať daniam ani odvodom pre zamestnancov a pre zamestnávateľa bude považovaný za daňovo uznaný výdavok.
  3. Odstránenie byrokracie a spätné vyplácanie – prax poukázala na komplikácie pri vyplácaní stravného vopred s ohľadom na dodržanie účelovosti príspevku. V záujme znížiť administratívnu záťaž novela prináša zjednodušený systém - gastrolístky aj finančné príspevky bude môcť zamestnávateľ vyplácať pozadu za uplynulý kalendárny mesiac. Tým sa odstránia praktické problémy s výpočtom nároku na stravné, ktoré nebolo možné predvídať a zohľadniť (napr. neplánovaná dovolenka, PN zamestnanca, náhle ukončený pracovný pomer).
  4. Novinka pre živnostníkov a iných SZČO – novela zasiahne aj živnostníkov, ktorí si budú môcť do výdavkov uplatniť sumu 5,10 EUR na stravovanie za každý odpracovaný deň. Navyše sa im zruší povinnosť dokladovať výšku stravného.

V prípade schválenia NR SR v predloženej podobe bude novela zákona účinná od 1. januára 2022.

Po júnovom prvom čítaní prebehne najbližšie rokovanie poslancov v septembri po letnej prestávke. Priebeh legislatívneho procesu v oblasti stravovania zamestnancov budeme pre Vás aj naďalej pozorne sledovať.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).