Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2015

Miesto dodania a nadobudnutia tovaru (II.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Miesto dodania a nadobudnutia tovaru

Vo februárovom čísle časopisu sme priniesli prvú časť článku, ktorá bola zameraná na vysvetlenie problematiky správneho určenia miesta dodania tovaru. V tomto čísle sa podrobnejšie venujeme téme mi...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Jana Škvarková Zo seriálu: Miesto dodania a nadobudnutia tovaru

Súdny dvor EÚ vydal od 15. novembra 2014 nasledovné rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Kontrolný výkaz

Ing. Jozef Pohlod Zo seriálu: Miesto dodania a nadobudnutia tovaru

Naša obchodná spoločnosť s. r. o., platiteľ DPH, platila v spoločnosti XY Bratislava spotrebný materiál v hotovosti, na ktorý nám vystavili doklad cez registračnú pokladnicu vo výške 93,94 eur s DP...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom číslo časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé témy z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie článku o mieste dodania a nadobudnutia tovaru. Tentokrát sa autorka zamerala na tému miesta nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, v ktorom na príkladoch rozoberá túto aktuálnu tému.

V rubrike „Z praxe“ nájdete článok o vzniku daňovej povinnosti k DPH pri mankách a škodách. Autor sa v ňom venuje situáciám, kedy platiteľovi dane vzniká povinnosť vrátiť odpočítanú daň. Článok je doplnený množstvom príkladov.

V súvislosti s registráciou platiteľa DPH mu vznikajú rôzne práva a povinnosti. Tejto téme sa obšírnejšie venuje autorka v ďalšom článku, ktorý je tiež súčasťou rubriky „Z praxe“.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám v tomto čísle časopisu prinášame prehľad DPH rozsudkov Súdneho dvora EÚ, ktoré boli vydané od 15. novembra 2014, ako aj prehľad očakávaných rozsudkov k DPH problematike.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na vaše otázky, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.