Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Účtovníctvo

10/1996 Z.z.

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 11. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

77/2007 (FS)

Schválený 13. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

70/2002 (FS)

Schválený 13. 11. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2009  

Opatrenie MF SR č. 20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (platí len v tých častiach, ktoré nie sú upravené v nariadeniach EP a Rady EÚ o IFRS)

04/2003 (FS)

Schválený 16. 12. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 2. 2019  

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

431/2002 Z.z. N

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

61/2007 (FS)

Schválený 14. 11. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 2. 2019  

Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

70/2005 (FS)

Schválený 30. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 2. 2019  

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/22930/2005-74 z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

71/2003 (FS)

Schválený 20. 6. 2003 Účinný 20. 6. 2003  

Metodický pokyn č. 11 280/2003-92 na zostavenie účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

80/1994 (FS)

Schválený 20. 6. 1994 Účinný 19. 7. 1994  

Oznámenie č. 65/263/1994 k niektorým veciam z oblasti účtovníctva

37/2007 (FS)

Schválený 8. 8. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

41/1993 (FS)

Schválený 10. 5. 1993 Účinný 17. 5. 1993  

Opatrenie MF SR č. 43/105/1993, ktorým sa vykonáva bod B, ods. 3 Uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov

91/1993 (FS)

Schválený 15. 11. 1993 Účinný 30. 11. 1993  

Opatrenie MF SR č. 65/261/1993, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu

66/2007 (FS)

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2015  

Opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

09/1999 (FS)

Schválený 30. 12. 1998 Účinný 1. 1. 1999  

Oznámenie MF SR č. 4448/98-92 o účtovaní pri zavedení jednotnej európskej meny

128/2002 Z.z.

Schválený 15. 2. 2002 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

45/1996 (FS)

Schválený 24. 4. 1996 Účinný 24. 4. 1996  

Oznámenie MF SR č. 62/683/1996 k postupu úpravy základu dane u daňovníkov, u ktorých dochádza ku skončeniu podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorí učtujú v sústave jednoduchého účtovníctva

72/2003 (FS)

Schválený 20. 6. 2003 Účinný 20. 6. 2003  

Metodický pokyn č. 14467/2003-92 na postup účtovania pohľadávok z úrokov z úverov a úrokov z omeškania, ak je dlžník v omeškaní so splácaním viac ako 90 dní

14/2001 (FS)

Schválený 23. 1. 2001 Účinný 23. 1. 2001  

Usmernenie MF SR č. 1214/2001-92 na postup odpisovania nehmotného a hmotného investičného majetku

394/2012 Z.z.

Schválený 29. 11. 2012 Účinný 1. 1. 2013  

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

88/2003 (FS)

Schválený 9. 9. 2003 Účinný 1. 10. 2003 Novelizovaný: 1. 10. 2008  

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17 599/2003-92 z 9. septembra 2003, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020