Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Účtovníctvo

04/2003 (FS)

Schválený 16. 12. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

77/2007 (FS)

Schválený 13. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

37/2007 (FS)

Schválený 8. 8. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019 Zrušený: 1. 1. 2023  

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

61/2007 (FS)

Schválený 14. 11. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

70/2005 (FS) N

Schválený 30. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/22930/2005-74 z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

71/2003 (FS)

Schválený 20. 6. 2003 Účinný 20. 6. 2003  

Metodický pokyn č. 11 280/2003-92 na zostavenie účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

41/1993 (FS)

Schválený 10. 5. 1993 Účinný 17. 5. 1993  

Opatrenie MF SR č. 43/105/1993, ktorým sa vykonáva bod B, ods. 3 Uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov

70/2002 (FS)

Schválený 13. 11. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2009  

Opatrenie MF SR č. 20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (platí len v tých častiach, ktoré nie sú upravené v nariadeniach EP a Rady EÚ o IFRS)

80/1994 (FS)

Schválený 20. 6. 1994 Účinný 19. 7. 1994  

Oznámenie č. 65/263/1994 k niektorým veciam z oblasti účtovníctva

10/1996 Z.z.

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 11. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

394/2012 Z.z.

Schválený 29. 11. 2012 Účinný 1. 1. 2013 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

14/2001 (FS)

Schválený 23. 1. 2001 Účinný 23. 1. 2001  

Usmernenie MF SR č. 1214/2001-92 na postup odpisovania nehmotného a hmotného investičného majetku

45/1996 (FS)

Schválený 24. 4. 1996 Účinný 24. 4. 1996  

Oznámenie MF SR č. 62/683/1996 k postupu úpravy základu dane u daňovníkov, u ktorých dochádza ku skončeniu podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorí učtujú v sústave jednoduchého účtovníctva

66/2007 (FS) N

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

88/2003 (FS)

Schválený 9. 9. 2003 Účinný 1. 10. 2003 Novelizovaný: 1. 10. 2008  

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17 599/2003-92 z 9. septembra 2003, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

91/1993 (FS)

Schválený 15. 11. 1993 Účinný 30. 11. 1993  

Opatrenie MF SR č. 65/261/1993, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu

72/2003 (FS)

Schválený 20. 6. 2003 Účinný 20. 6. 2003  

Metodický pokyn č. 14467/2003-92 na postup účtovania pohľadávok z úrokov z úverov a úrokov z omeškania, ak je dlžník v omeškaní so splácaním viac ako 90 dní

09/1999 (FS)

Schválený 30. 12. 1998 Účinný 1. 1. 1999  

Oznámenie MF SR č. 4448/98-92 o účtovaní pri zavedení jednotnej európskej meny

128/2002 Z.z.

Schválený 15. 2. 2002 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 8. 2023  

Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

57/2013 (FS)

Schválený 11. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

57/2013 (FS) č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 14. 2. 2024  

170/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2024  

172/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2024  

401/1998 Z.z.

Novelizovaný: 2. 1. 2024  

401/1998 Z.z.

Novelizovaný: 2. 1. 2024  


Zmena nastane

562/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

129/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

203/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  


Archív zmien v legislatíve