Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2020

Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a jej dopad na mzdové veličiny

Ing. Iveta Matlovičová

Štatistický úrad SR dňa 6. 3. 2020 vyhlásil, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR (ďalej je len „priemerná mesačná mzda“) v roku 2019 dosiahla hodnotu 1 092 €. Od výšky...

Daň z príjmov – aktuálne problémy

Ing. Lucia Vanková

V zdaňovacom období roka 2020, ktorý je ovplyvnený mimoriadnou situáciou, vznikajú daňovníkom aj mimoriadne výdavky a sú im poskytnuté aj mimoriadne príspevky. Tieto, ale aj niektoré významné zmeny...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2020

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Nezdaniteľné časti základu dane si môže uplatniť iba daňovník (FO), ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosahoval tzv. aktívne príjmy. Od roku 2020 dochádza k zmene výpočtu nezdaniteľnej časti zák...

Príspevok na rekreáciu alebo športovú činnosť dieťaťa

Ing. Zita Kajanovičová Ing. Silvia Jambrichová

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby a...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Odborná redaktorka: Martina Uhrinová.
Redakčná rada: Ing. Ondrej Baláž, Ing. Richard Farkaš, PhD., Ing. Daniel Jánoš, Ing. Emília Rybárová, prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: dane@wolterskluwer.com, ucto@wolterskluwer.com.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor.
Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné predplatné je 119 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Návrh a úprava obálky: www.sueweb.sk
Zadané do tlače: 14. 7. 2020.
EV 1065/08
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.