Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Zita Kajanovičová

Počet článkov autora: 42


Podiel na zisku (dividenda)

V súlade s § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) predmetom dane sú príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ZDP. Medzi takéto príjmy od 1. 1. 2017 patrí aj podiel na zisku (dividenda) vyplatený...

Vybrané zamestnanecké bonusy, ktoré zamestnávateľ nezdaňuje

Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom za vykonanú prácu mzdu. Pojem „mzda“ je definovaný v § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), a to ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty ...

Mzdový list a jeho náležitosti

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť viacero povinností. Jednou z nich je, že zamestnávateľ pre svojich zamestnancov vedie mzdový list, v ktorom eviduje údaje o jednotlivých zamestnancoch za každý kalendárny mesiac, resp. za celé z...

Strava poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi a jej oslobodenie od dane

Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Jednou z povinností zamestnávateľa je zabezpečiť zamestnancom stravovanie. Táto povinnosť pre zamestnávateľa vyplýva podľa ustanovení zá...

Podávanie prehľadu a hlásenia

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypláca fyzickej osobe príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), sa na účely tohto zákona považuje za zamestnávateľa. Osoba poberajúca príjmy ...

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca súvisiace s ukončením obdobia pandémie

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ustanovuje pre zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), povinnosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti. S povinnosťami súvisia aj r...

Príspevok na rekreáciu alebo športovú činnosť dieťaťa

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzť...

Vybrané opatrenia vlády SR v období pandémie pre zamestnávateľov a zamestnancov

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v p...

Oprava dane z príjmov zo závislej činnosti a daňových bonusov v roku 2020

Postup zamestnávateľa v prípade vyberania a platenia preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti upravuje § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v roku 2019 vykonajú zamestnávatelia, ak ich zamestnanci o to požiadajú najneskôr do 15. februára 2019.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály