Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 77


Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2018

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom, najčastejšie v tých zamestnaniach, kde sa vyžaduje nižšia kvalifikácia a výkonnosť zamestnanca. Prostredníctvom minimálnej mzdy sa má zabezpečiť zame...

Zmeny v mzdovej učtárni v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2018

Dňa 19. 10. 2017 bola schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorej časť ustanovení nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018 a časť dňa 1. júla 2018. Po novom sa upravuje de...

Registračné povinnosti zamestnávateľa v zdravotnom poistení

Dňa 1. 1. 2015 nadobudlo účinnosť Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/1/2014 „Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej p...

Postavenie konateľov a spoločníkov (2. časť)

Cieľom článku je priblíženie základných situácií, ktoré popisujú postavenie spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným v systéme zdravotného a sociálneho poistenia, a to v nadväznosti na posledné schválené legislatívne zmeny. V praxi...

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (1. časť)

Prechod práv a ­povinností z pracovnoprávnych vzťahov predstavuje inštitút pracovného práva, ktorý má v prípade organizačných zmien na strane zamestnávateľa zabezpečiť plynulý prechod práv a povinností, a taktiež zabezpečiť, aby týmto prechodom ...

Odmena pri dohoda o vykonaní práce pre dôchodcu

Je odmena na základe dohody o vykonaní práce pre dôchodcu limitovaná alebo nie? Môžem vyplatiť aj odmenu napríklad v hodnote 4 000 €?

Pracovný čas a jeho rozvrhnutie

Týždňom sa pre potreby rozvrhnutia pracovného času rozumie sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Ustanovený týždenný pracovný čas môže byť rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne.

Výpočet dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky

Zamestnankyňa nastúpila 12. 3. 2019 na materskú dovolenku. V roku 2019 odpracovala: v januári 20 prac. dní (31 kalendárnych dní), vo februári 18 prac. dní (28 kalendárnych dní), v marci 6 prac. dní (11 kalendárnych dní). V roku 2019 vyčerpala 3 ...

Výpoveď zamestnancovi

Zamestnanec je od 2. 2. 2021 práceneschopný (PN), čo pred rokom oznámil Sociálnej poisťovni aj zamestnávateľovi. Ale v priebehu minulého roka, a ani tento rok (2022) sa zamestnanec neozval ohľadne zdravotného stavu, nie je ochotný komunikovať píso...

Zápočtový list

Konateľ spoločnosti s r. o. s pravidelným príjmom sa vzdal funkcie konateľa a bol podaný návrh na výmaz tohto konateľa z obchodného registra. Je povinnosťou vystaviť zápočtový list takémuto konateľovi?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály