Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 72


Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2018

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom, najčastejšie v tých zamestnaniach, kde sa vyžaduje nižšia kvalifikácia a výkonnosť zamestnanca. Prostredníctvom minimálnej mzdy sa má zabezpečiť zame...

Zmeny v mzdovej učtárni v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2018

Dňa 19. 10. 2017 bola schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorej časť ustanovení nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018 a časť dňa 1. júla 2018. Po novom sa upravuje de...

Registračné povinnosti zamestnávateľa v zdravotnom poistení

Dňa 1. 1. 2015 nadobudlo účinnosť Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/1/2014 „Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej p...

Postavenie konateľov a spoločníkov (2. časť)

Cieľom článku je priblíženie základných situácií, ktoré popisujú postavenie spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným v systéme zdravotného a sociálneho poistenia, a to v nadväznosti na posledné schválené legislatívne zmeny. V praxi...

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (1. časť)

Prechod práv a ­povinností z pracovnoprávnych vzťahov predstavuje inštitút pracovného práva, ktorý má v prípade organizačných zmien na strane zamestnávateľa zabezpečiť plynulý prechod práv a povinností, a taktiež zabezpečiť, aby týmto prechodom ...

Rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu neospravedlnenej absencie

Pracovný pomer, ktorý je uzatvorený medzi zamestnancom a zamestnávateľom, možno skončiť jedným zo spôsobov, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 59 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Iný spôsob skončenia ...

Zmeny od 1. mája 2021 z novely zákona o sociálnom poistení

Dňa 30. 3. 2021 bola schválená novela č. 130/2021 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „novela“), na základe ktorej sa práceneschopným poistencom môže od 1. 5. 2021 predĺžiť poberanie dávky nemocenské. Poistenci mohli dot...

Pravidelná a príležitostná práca z domácnosti zamestnanca

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“), ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., s účinnosťou od 1. 3. 2021 zmenila definíciu domáckej práce a telepráce, ale jej podstata a základné c...

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021 (2. časť)

K 1. 1. 2021 nadobudli účinnosť viaceré právne normy, ktoré upravujú výpočet nielen daňovej povinnosti, ale aj odvodov v oblasti poistných vzťahov. V predošlej časti sme vás už informovali o niektorých zmenách a v tejto časti uverejňujeme zvyšok č...

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021

K 1. 1. 2021 nadobudli účinnosť viaceré právne normy, ktoré upravujú výpočet nielen daňovej povinnosti, ale aj odvodov v oblasti poistných vzťahov. V materiáli sa oboznámime s hlavnými legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy dopad na vedenie a s...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály