Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 94


Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny

Od 1. 7. 2023 sa mení výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne...

Povinnosť platenia odchodného

Zamestnanec chce odísť do predčasného starobného dôchodku a žiada o ukončenie pracovného pomeru dohodou so súčasným vyplatením odchodného. Zatiaľ však nespĺňa podmienky na predčasný dôchodok, chýbajúce obdobie chce riešiť evidenciou na úrade práce...

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociáln...

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

Prosím o usmernenie ohľadom práce nadčas u zamestnanca, ktorý je zaradený do 3. alebo 4. rizikovej skupiny. Podľa § 121 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové p...

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť)

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie posk...

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka sú tri samostatné pracovnoprávne inštitúty, ktoré sú upravené v § 166 až § 169 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „ZP“). Právo na čerpanie materskej, otcovskej a rodičo...

Stabilizačný príspevok a exekučný príkaz

Zamestnankyni v sociálnom zariadení bude vyplatený stabilizačný príplatok poskytnutý Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na stabilizáciu zamestnancov. Uvedený príspevok je oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov. Zamestnankyňa sa z...

Dovolenka nad rámec zákona

Zamestnávateľ dal benefit pre zamestnancov – dovolenku v rozsahu 30 dní pre každého zamestnanca t. j. zamestnanec do 33 rokov bude mať dovolenku nad rámec zákona v dĺžke 10 dní a zamestnanec nad 33 rokov v dĺžke 5 dní. Prosím o vyjadrenie k dovole...

Nevyčerpaná dovolenka

Zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostala nevyčerpaná dovolenka jeden deň z roku 2021. Ročn...

Sociálne zabezpečenie zahraničného študenta vysokej školy študujúceho na Slovensku

Zahraniční študenti (hlavne z Maďarska) študujú na vysokej škole na dennom štúdiu prvého alebo druhého stupňa. Sú spomínaní študenti sociálne poistení alebo sú poistencami štátu z hľadiska zdravotného poistenia? Alebo sú stále účastníkmi sociálneh...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály