Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 81


Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2018

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom, najčastejšie v tých zamestnaniach, kde sa vyžaduje nižšia kvalifikácia a výkonnosť zamestnanca. Prostredníctvom minimálnej mzdy sa má zabezpečiť zame...

Zmeny v mzdovej učtárni v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2018

Dňa 19. 10. 2017 bola schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorej časť ustanovení nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018 a časť dňa 1. júla 2018. Po novom sa upravuje de...

Registračné povinnosti zamestnávateľa v zdravotnom poistení

Dňa 1. 1. 2015 nadobudlo účinnosť Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/1/2014 „Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej p...

Postavenie konateľov a spoločníkov (2. časť)

Cieľom článku je priblíženie základných situácií, ktoré popisujú postavenie spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným v systéme zdravotného a sociálneho poistenia, a to v nadväznosti na posledné schválené legislatívne zmeny. V praxi...

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (1. časť)

Prechod práv a ­povinností z pracovnoprávnych vzťahov predstavuje inštitút pracovného práva, ktorý má v prípade organizačných zmien na strane zamestnávateľa zabezpečiť plynulý prechod práv a povinností, a taktiež zabezpečiť, aby týmto prechodom ...

Pedagogický zamestnanec a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Učiteľka na prvom stupni má od 1. septembra 2022 čiastočný pracovný úväzok na 48 %. 48 % z 23 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je 11 hodín za týždeň. 48 % z 37,5-hodinového týždenného pracovného času je 18 hodín za týždeň.

Minimálna mzda a jej dopady na mzdové veličiny v roku 2023

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Minimálna mzda sa na rok 2023 na základe ...

Pracovný čas a jeho evidencia

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Za vykonanú prácu majú zamestnanci právo na mzdu. V zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. ...

Výkon práce nadčas a práce vo sviatok

Pracovný život prináša situácie, keď v dôsledku zvýšenej pracovnej vyťaženosti alebo potreby splnenia rôznych pracovných úloh alebo stanovených cieľov je nutné, aby zamestnanci pracovali nad rámec svojho určeného („bežného“) pracovného času. Zákon...

Odmena pri dohoda o vykonaní práce pre dôchodcu

Je odmena na základe dohody o vykonaní práce pre dôchodcu limitovaná alebo nie? Môžem vyplatiť aj odmenu napríklad v hodnote 4 000 €?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály