Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 64


Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2018

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom, najčastejšie v tých zamestnaniach, kde sa vyžaduje nižšia kvalifikácia a výkonnosť zamestnanca. Prostredníctvom minimálnej mzdy sa má zabezpečiť zame...

Zmeny v mzdovej učtárni v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2018

Dňa 19. 10. 2017 bola schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorej časť ustanovení nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018 a časť dňa 1. júla 2018. Po novom sa upravuje de...

Registračné povinnosti zamestnávateľa v zdravotnom poistení

Dňa 1. 1. 2015 nadobudlo účinnosť Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/1/2014 „Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej p...

Postavenie konateľov a spoločníkov (2. časť)

Cieľom článku je priblíženie základných situácií, ktoré popisujú postavenie spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným v systéme zdravotného a sociálneho poistenia, a to v nadväznosti na posledné schválené legislatívne zmeny. V praxi...

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (1. časť)

Prechod práv a ­povinností z pracovnoprávnych vzťahov predstavuje inštitút pracovného práva, ktorý má v prípade organizačných zmien na strane zamestnávateľa zabezpečiť plynulý prechod práv a povinností, a taktiež zabezpečiť, aby týmto prechodom ...

Lehoty súvisiace s vysporiadaním daňovej povinnosti za rok 2019

Zamestnávateľ je povinný počas zdaňovacieho obdobia plniť oznamovacie a predkladacie povinnosti (v súvislosti s predkladaním daňových tlačív) v zákonom ustanovených termínoch. V zmysle § 27 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) ...

Porušenie pracovnej disciplíny

Slovné spojenie „pracovná disciplína“ sa v pracovnoprávnej oblasti bežne používa, no ako pojem definovaný v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nie je.

Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a jej dopad na mzdové veličiny

Štatistický úrad SR dňa 6. 3. 2020 vyhlásil, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR (ďalej je len „priemerná mesačná mzda“) v roku 2019 dosiahla hodnotu 1 092 €. Od výšky priemernej mesačnej mzdy sa odvodzuje všeobecný v...

Nárok zamestnanca na peňažné plnenie v súvislosti s výskytom koronavírusu

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochra...

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (3. časť)

Článok pokračuje oboznámením s ďalšími legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy dopad na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály