Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Mikrodaňovník - právnická osoba v roku 2024

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Inštitút mikrodaňovníka bol zavedený do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") s účinnosťou od 1.1.2021 a platí pre fyzické aj právnické osoby. Zámerom tejto špecifickej legislatívnej úpravy v ZDP je podporiť rozvoj malých a stredných podnikov. Ide o opatrenia, ktoré sú štátnou pomocou. Ktoré právnické osoby sa môžu v roku 2024 považovať za mikrodaňovníka a aké daňové výhody im z tohto postavenia vyplývajú?
Podmienky pre získanie postavenia mikrodaňovníka
V súlade s definíciou mikrodaňovníka uvedenou v  mikrodaňovníkom je aj daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie 
neprevyšujú sumu 60 000 €.
______________________________
Poznámka: S účinnosťou od 1.1.2024 sa zákonom č. 530/2023 Z.z. ruší previazanosť hranice výšky zdaniteľných príjmov pre určenie statusu mikrodaňovníka v § 2 písm. w) ZDP na zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a stanovuje sa v pevnej číselnej výške, pričom sa zvyšuje zo 49 790 € na 60 000 €. Uvedené sa podľa § 52zzz ods. 1 ZDP použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. 1. 2024.
______________________________
Ustanovenie § 2 písm. w) ZDP súčasne vymedzuje prípady, keď daňovník nemôže nadobudnúť status mikrodaňovníka. Daňovník, ktorý je právnickou osobou a dosiahne za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresahujúce 60 000 €, sa nepovažuje za mikrodaňovníka, ak:
-
je závislou osobou
podľa § 2 písm. n) až r) ZDP a 
realizuje 
kontrolované transakcie za toto zdaňovacie obdobie,
-
bol na neho vyhlásený 
konkurz alebo 
vstúpil do 
likvidácie,
-
jeho 
zdaňovacie obdobie je kratšie 
ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Splnenie podmienok rozhodujúcich pre získanie postavenia mikrodaňovníka sa posudzuje za každé zdaňovacie obdobie samostatne. To znamená, že napr. daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roka 2024 splní ustanovené podmienky a získa postavenie mikrodaňovníka, môže v dôsledku nesplnenia ustanovených podmienok v nasledujúcom zdaňovacom období roka 2025 toto postavenie stratiť a následne, v roku 2026, resp. v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období môže za predpokladu splnenia ustanovených podmienok tento status opätovne získať.
Postavenie mikrodaňovníka mohli daňovníci nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie
začínajúce najskôr 1.1.2021
(§ 52zzb ods. 1 ZDP).
Zisťovanie výšky zdaniteľných príjmov
Zdaniteľným príjmom na účely nadobudnutia statusu mikrodaňovníka je v súlade s § 2 písm. h) ZDP príjem (výnos), ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP alebo medzinárodnej zmluvy.
Do úhrnu zdaniteľných príjmov (výnosov) daňovník zahŕňa všetky dosiahnuté zdaniteľné príjmy (výnosy), a to bez ohľadu na spôsob ich daňového vysporiadania (napr. daňou vyberanou zrážkou, zrazením sumy na zabezpečenie dane).
Príklad č. 1:
Občianske združenie (miestny folklórny súbor), ktoré je daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie a jeho hlavnou činnosťou je organizovanie a realizácia umeleckých programov, predstavení, aktivít a spoločenských podujatí pre uspokojovanie kultúrnych potrieb občanov, dosiahlo za zdaňovacie obdobie 2024 príjmy (výnosy) zo vstupného na predstavenia folklórneho súboru, príjmy z predaja pripomienkových predmetov a pohľadníc pre turistov a návštevníkov obce, príjmy z úrokov z účtu vedeného v banke a príjmy z podielu zaplatenej dane. Ktoré príjmy (výnosy) občianskeho združenia možno považovať za zdaniteľný príjem na účely získania statusu mikrodaňovníka?
S ohľadom na skutočnosť, že hlavnou činnosťou občianskeho združenia je organizovanie a realizácia umeleckých programov, predstavení, aktivít a spoločenských podujatí pre uspokojovanie kultúrnych potrieb občanov, príjmy (výnosy) zo vstupného na predstavenia folklórneho súboru sa považujú za príjmy (výnosy) plynúce z činnosti, na ktorej účel tento daňovník vznikol alebo ktorá je jeho základnou činnosťou, preto takéto príjmy sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP, t.j. nepovažujú sa zdaniteľný príjem. Zdaniteľným príjmom nie je ani príjem z podielu zaplatenej dane podľa § 50 ZDP, pretože ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane v súlade s § 12 ods. 7 písm. b) ZDP. Na účely posúdenia výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov (výnosov) je relevantný len príjem plynúci z predaja pripomienkových predmetov a pohľadníc pre turistov a návštevníkov obce, ktorý nesúvisí s činnosťou, na ktorej účel občianske združenie vzniklo, a príjem z úrokov z účtu v banke, ktorý bol zdanený zrážkou dane, ktoré sú v tomto prípade považované za zdaniteľné príjmy podľa § 2 písm. h) ZDP. Ak úhrn zdaniteľných príjmov (výnosov) občianskeho združenia za zdaňovacie obdobie roka 2024 neprevyšuje sumu 60 000 €, občianske združenie je za toto zdaňovacie obdobie považované za mikrodaňovníka.
* * *
Pri zisťovaní výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov (výnosov) sa v prípade
právnickej osoby 
vychádza:
a)
u daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, z výnosov spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti (
riadok 6 tabuľky C1 
daňového priznania);
b)
u daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, z príjmov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti (
riadok 6 tabuľky C2 
daňového priznania);
c)
u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva zo súčtu výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti (
riadok 1 tabuľky F 
daňového priznania);
d)
u daňovníka, ktorý na základe povinnosti podľa osobitného predpisu vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo, z prevádzkových výnosov a finančných výnosov [
riadok 1 tabuľky G1
daňového priznania
upravený o položky
vzťahujúce sa k výnosom z tabuľky G3 (riadok 2 a 3)], alebo
e)
u daňovníka, ktorý na základe povinnosti podľa osobitného predpisu vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctvea pri zisťovaní základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva zo súčtu výnosov z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti (
riadok 1 tabuľky G2 
daňového priznania), alebo
f)
u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) bod 3 ZDP, ktorý nemá povinnosť viesť účtovníctvo a nerozhodne sa postupovať podľa § 17 ods. 1 písm. a) alebo b), z 
riadku 1 a riadku 2 až 10 stĺpca 1 tabuľky H 
daňového priznania.
Dosiahnuté príjmy (výnosy) sa upravia na zdaniteľné príjmy (výnosy) vylúčením príjmov (výnosov), ktoré nie sú predmetom dane, vylúčením príjmov (výnosov), ktoré sú od dane oslobodené, upravia sa o položky, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale sú považované za zdaniteľný príjem daňovníka v príslušnom zdaňovacom období alebo sa upravia o iné položky, ktoré ovplyvňujú výšku zdaniteľných príjmov (výnosov).
Najčastejšími prípadmi vo vzťahu k zdaniteľným príjmom (výnosom) sú najmä:
-
Výnosy účtované
v triede 6 
u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva alebo IFRS 
upravené o výnosy
, ktoré:
-
nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 ZDP - napríklad príjmy získané darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením, podiely na zisku okrem dividend z nespolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) ZDP [riadok 210 daňového priznania okrem sumy zdanenej zrážkou, ktorá je zdaniteľným príjmom, resp. riadok 220 u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie],
-
sú od dane oslobodené - napr. príjmy podľa § 13 až § 13c ZDP (riadok 230, 240, 260 daňového priznania),
-
predstavujú výnosy, ktoré už boli v minulosti zdanené podľa ZDP alebo doterajších predpisov a preto sa do základu dane nezahŕňajú [
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály