Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daň z príjmov právnickej osoby – príklady problematických okruhov

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Cieľom článku je vysvetliť niektoré nové alebo osobitne riešené okruhy otázok k dani z príjmov právnickej osoby.

Registrácia na daň z príjmov z úradnej moci
S účinnosťou od 1.1.2023 sa zmenil spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") právnickú osobu, ktorá je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zaregistruje správca dane na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z obchodného registra, zo živnostenského registra a z iných registrov podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle.
Registrácia z úradnej moci
sa vzťahuje na právnické osoby zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci s povolením alebo oprávnením na podnikanie účinným od 1.1.2023, t.j. na tie právnické osoby, ktoré budú od 1.1.2023 zapísané do obchodného a živnostenského registra. Na základe údajov z iných registrov bude správca dane vykonávať registráciu na daň z príjmov z úradnej moci až na základe oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle FR SR.
Pri registrácii právnických osôb z úradnej moci na základe zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci dochádza k automatickej registrácii aj na dani z príjmov zo závislej činnosti, na dani z príjmov vyberanej zrážkou a dani z príjmov, z ktorých sa zabezpečuje daň.
Registráciu vykoná správca dane v súlade s § 67 ods. 11 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt, ak mu predtým nebolo oznámené. Následne zašle daňovému subjektu elektronický úradný dokument - rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do jeho schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.
Pre právnické osoby nezapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci na základe údajov z uvedených zdrojových registrov naďalej zostáva povinnosť plniť si svoju registračnú povinnosť podaním žiadosti o registráciu na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.
______________________________
Pokiaľ ide o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb cez jednotné kontaktné miesto, táto možnosť plniť si registračnú povinnosť je od 1.1.2023 zrušená.
______________________________
Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 ZDP, je naďalej povinná v súlade s § 49a ods. 3 ZDP v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.
Registračná povinnosť sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá nesplní žiadnu z podmienok pre registráciu a má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 ZDP.
Príklad č. 1:
Občianske združenie nemá oprávnenie na podnikanie a nevznikla mu povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať. Prenajíma vlastnú nehnuteľnosť inej právnickej osobe a má príjem z úrokov z peňažných prostriedkov na bežnom účte. Je občianske združenie povinné sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov právnických osôb?
V prípade, že ide o prenájom, na ktorý nie je potrebné živnostenské oprávnenie, občianske združenie nie je povinné registrovať sa na daň z príjmov. Povinnosť registrovať sa nevzniká ani z titulu príjmu z úrokov z peňažných prostriedkov na bežnom účte, pretože tieto sú príjmom, z ktorých sa daň vyberá zrážkou platiteľom dane (bankou). Zároveň je však potrebné uviesť, že príjmy z nájomného patria medzi zdaniteľné príjmy občianskeho združenia, z tohto titulu je občianske združenie povinné za príslušné zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
* * *
V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že podľa § 63 ods. 13 daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2021 daňové subjekty nie sú povinné oznamovať správcovi dane zmeny registrovaných skutočností (napr. zmenu sídla, zmenu obchodného mena), ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane.
Príklad č. 2:
U právnickej osoby (s. r. o.) došlo k zmene obchodného mena. Predmetná zmena je zapísaná v obchodnom registri. Je daňový subjekt povinný uvedenú zmenu oznámiť správcovi dane?
Daňový subjekt nie je povinný zmenu obchodného mena oznámiť správcovi dane, pretože táto zmena správcovi dane bude oznámená obchodným registrom. Daňový subjekt je však povinný predložiť správcovi dane osvedčenie o registrácii za účelom zápisu zmeny obchodného mena do osvedčenia o registrácii.
* * *
Zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok v špecifických prípadoch
Podľa § 17 ods. 27 ZDP daňovník okrem daňovníka podľa osobitého predpisu (zákon č. 213/1997 Z.z., zákon č. 523/2004 Z.z., t.j. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, príspevková a rozpočtová organizácia) a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, sa základ dane zistený podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 ZDP daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu). Ustanovenie § 17 ods. 27 ZDP ukladá povinnosť upraviť základ dane o výšku záväzku tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako:
-
360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
-
720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
-
1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.
V praxi sa v ostatnom období u daňových subjektov vyskytujú záväzky po lehote splatnosti
voči dodávateľom z Ruskej federácie
za dodávky tovarov. Ide o záväzky, ktorých úhradu banka nezrealizovala z dôvodu sankcií zavedených Európskou úniou voči majiteľom obchodných spoločností. Ak tieto záväzky boli k 31.12.2022 viac ako 360 dní po lehote splatnosti a platby nebolo možné z uvedených dôvodov zrealizovať, vzniká otázka, či aj v týchto prípadoch, ktoré vznikli v dôsledku objektívnych príčin, má daňovník povinnosť aplikovať § 17 ods. 27 ZDP a záväzky zdaniť.
V danom prípade je potrebné vychádzať z platného ustanovenia § 17 ods. 27 ZDP. To znamená, že ak daňovník záväzky neuhradí a uplynie doba dlhšia ako 360 dní od dohodnutej lehoty splatnosti, je povinný zvýšiť základ dane o najmenej 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, a to bez ohľadu na dôvody nezaplatenia.
Príklad č. 3:
Spoločnosť má záväzky za dodávky tovarov voči dodávateľovi z Ruskej federácie vo výške 50 000 €. Z dôvodu sankcií uvalených EÚ voči majiteľovi spoločnosti banka úhradu týchto záväzkov nezrealizovala. Záväzky v sume 50 000 € sú k 31.12.2022 viac ako 360 dní po lehote splatnosti. Je spoločnosť povinná u týchto záväzkov uplatniť ustanovenie § 17 ods. 27 ZDP a záväzky zdaniť?
Podľa § 17 ods. 27 ZDP spoločnosť upraví základ dane o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 ZDP daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časť.
Keďže právna úprava § 17 ods. 27 ZDP neprihliada na dôvody nezaplatenia záväzku, neuhradené záväzky za dodávky tovaru v sume 50 000 €, ktoré prislúchajú k daňovému výdavku a sú k 31.12.2022 viac ako 360 dní po lehote splatnosti, zvyšujú základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2022 najmenej o 20% ich menovitej hodnoty, t.j. najmenej o 10 000 €. Úprava základu dane sa vykoná v riadku 180 daňového priznania.
* * *
Ďalšou často kladenou otázkou je
stanovenie doby splatnosti záväzku
na účely ustanovenia § 17 ods. 27 ZDPv
prípade platieb poistného do Sociálnej poisťovne
, u ktorých zákonom č. 68/2020 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 6.4.2020 dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom poistení"), došlo za určitých podmienok k odkladu splatnosti až o niekoľko rokov. Keďže v súlade s § 17 ods. 27 ZDP zahrnutie záväzku do základu dane nastáva v nadväznosti na dobu (počet dní), ktorá uplynie od pôvodnej lehoty splatnosti záväzku, pričom lehotu splatnosti záväzku na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť (napr. dohodou medzi veriteľom a dlžníkom), vzniká otázka, či aj na daný prípad sa vzťahuje podmienka pôvodnej lehoty splatnosti záväzku podľa § 17 ods. 27 ZDP.
V súlade s § 293ew ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom poistení bolo nariadením vlády č. 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v z. n. p. (ďalej len "nariadenie č. 131/2020 Z.z.") ustanovené obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ, ktorý vykazuje pokles čistého obratu o 40% a viac, v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 143 zákona o sociálnom poistení a tiež bol určený (nový) termín splatnosti poistného za toto obdobie. V súlade s § 143 zákona o sociálnom poistení sú záväzky voči Sociálnej poisťovni splatné v posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mzda zúčtováva. Nariadením č. 131/2020 Z.z. bola splatnosť poistného na sociálne poistenie za ustanovené obdobie - príslušné k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály