Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Lucia Vanková Rubrika: Problémy z praxe

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP). Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je komplexne upravené v ustanovení § 42 ZDP.

Výška preddavkov a lehoty ich platenia
Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia sa určujú podľa
dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa podľa § 42 ods. 6 ZDProzumie
daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu
uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití
sadzby dane podľa § 15
uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň,
znížená o úľavy
vyplývajúce z tohto zákona.
______________________________
Poznámka:
S účinnosťou od 1.1.2021 právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevýšia sumu stanovenú na účely registrácie na DPH (podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.), t.j. sumu 49 790 €, použijú sadzbu dane vo výške 15 %. Ak zdaniteľné príjmy (výnosy) prevýšia sumu 49 790 € za zdaňovacie obdobie, daň sa vypočíta sadzbou dane vo výške 21 %. Uvedené vyplýva z § 15 písm. b) bod 1 podbod 1a. a 1b. ZDP. Podľa prechodného ustanovenia § 52zzi ods. 20 ZDP sa ustanovenie § 15 písm. b) bod 1 podbod 1a. ZDP v znení účinnom od 1.1.2021 v časti, ktorá ustanovuje výšku zdaniteľných príjmov (výnosov) pre uplatnenie sadzby dane vo výške 15 %, prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1.1.2021.
______________________________
V roku 2022 sa teda pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely určenia výšky preddavkov na daň vychádza zo základu dane, ktorý je uvedený v riadku 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021 prenásobeného
sadzbou dane 21 %, resp. 15 %.
Suma vypočítanej dane zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky
sa zníži o
sumu uvedenú
v riadku 610
(úľavu na dani). Výpočet dane na účely určenia výšky preddavkov na daň v roku 2022 sa uvedie v
riadku 1110
daňového priznania za rok 2021 (č. MF/010700/2021-721).
Príklad č. 1:
Spoločnosť podala k 31.3.2022 daňové priznanie za rok 2021.
Pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely určenia výšky preddavkov, ktorú uviedla v riadku 1110 daňového priznania, postupovala tak, že základ dane uvedený v riadku 500 prenásobila sadzbou dane platnou pre rok 2021 vo výške 21 %, pretože zdaniteľné príjmy spoločnosti prevýšili sumu 49 790 €, a túto sumu znížila o hodnotu uvedenú v riadku 610, t.j. postupovala takto:
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty (r. 500) 82 090,25 €
Sadzba dane 21 %
Daň (r. 500 x 21 % sadzba) zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky 17 238,95 €
Úľava na dani (r. 600)  2 200,50 €
Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (daň – r. 610) 15 038,45 €
* * *
Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
týkala len časti zdaňovacieho obdobia,
daňovník podľa § 42 ods. 5 ZDP v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 1 a 2 ZDP, t.j. z daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za toto kratšie zdaňovacie obdobie,
bez prepočtu daňovej povinnosti za celé zdaňovacie obdobie.
Príklad č. 2:
Spoločnosť vznikla 1.6.2021.
Do 31.3.2022 podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1.6.2021 do 31.12.2021. V daňovom priznaní (riadok 1110) vykázala daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie [(r. 500 x 15 %) - r. 610] vo výške 5 140,86 €. V roku 2022 spoločnosť bude platiť preddavky zo sumy dane 5 140,86 €.
* * *
Príklad č. 3:
Spoločnosť vznikla podľa výpisu z Obchodného registra dňa 16.11.2021.
V podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 16.11.2021 do 31.12.2021 nevykáže daň (v riadku 400 uvedie daňovú stratu - 10 300 €). Nakoľko spoločnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 vykáže daňovú stratu, v zdaňovacom období 2022 neplatí preddavky na daň.
* * *
V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) takto:
-
ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP
presiahla sumu 16 600 €,
daňovník je povinný
platiť mesačné preddavky
na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;
-
ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP
presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €
, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.
V súlade s § 47 ZDPsa preddavky na daň
zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.
Príklad č. 4:
Spoločnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 uviedla v riadku 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 17 950,50 €.
Pretože daň presiahla sumu 16 600 €, spoločnosť je povinná v roku 2022 po podaní daňového priznania za rok 2021 platiť mesačné preddavky vo výške 1 495,88 € (17 950,50/12 = 1 495,8750, po zaokrúhlení 1 495,88), a to vždy do konca príslušného mesiaca.
* * *
Príklad č. 5:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2021 uviedla v riadku 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 11 562,31 €.
Daň nepresiahla sumu 16 600 €, presiahla však sumu 5 000 €, preto je spoločnosť povinná v roku 2022 po podaní daňového priznania za rok 2021 platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 890,58 € (11 562,31/4 = 2 890,5775, po zaokrúhlení 2 890,58), a to vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
* * *
Príklad č. 6:
Spoločnosť má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1.2.2022 do 31.1.2023. Daňovníkovi v tomto zdaňovacom období vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.
Preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. do 30.4.2022, 31.7.2022, 31.10.2022 a 31.1.2023.
* * *
V súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"),
ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok
, dňom jeho splatnosti je najbližší
nasledujúci pracovný deň.
______________________________
Poznámka:
V roku 2022 sa posúva splatnosť preddavkov na daň za mesiac:
-
apríl 2022 na 2.5.2022 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.4.2022),
-
júl 2022 na 1.8.2022 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.7.2022),
-
december 2022 na 2.1.2023 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.12.2022).
______________________________
Kedy daňovník neplatí preddavky na daň?
Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP, preddavky na daň neplatí:
-
daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
nepresiahla 5 000 €
[§ 42 ods. 3 písm. a) ZDP];
-
daňovník v likvidácii alebo konkurze v
zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6 ZDP, t.j. odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu až do dňa ukončenia týchto procesov [§ 42 ods. 3 písm. b) ZDP];
______________________________
Upozornenie:
Ak je daňovníkovi povolená reštrukturalizácia, počas reštrukturalizácie platí preddavky na daň rovnako ako pred povolením reštrukturalizácie, čo súvisí so skutočnosťou, že podľa § 14 ods. 2 ZDP povolením reštrukturalizácie u daňovníka nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia, tzn. daňovník podáva daňové priznanie tak, ako keby k povoleniu reštrukturalizácie nedošlo (nevzniká samostatné zdaňovacie obdobie).
______________________________
-
daňovník podľa § 42 ods. 8 ZDP
, t.j. daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie.
Príklad č. 7:
Spoločnosť v roku 2022 platí mesačné preddavky. Dňa 16. júna 2022 vstúpila do likvidácie.
Preddavok splatný 30.6.2022 už nebude platiť. Takisto nebude platiť preddavky počas celého obdobia likvidácie.
* * *
Príklad č. 8:
Spoločnosť vznikla podľa výpisu z Obchodného registra 15.8.2021. To znamená, že prvýkrát podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 15.8.2021 a skončilo 31.12.2021, a to v lehote do 31.3.2022, resp. do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania.
V súlade s § 42 ods. 3 písm. c) ZDPspoločnosť v zdaňovacom období roka 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021, t.j. do 31.3.2022, resp. do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania preddavky na daň neplatí. Preddavky za toto obdobie je však povinná vyrovnať do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty
(pozri ďalej)
.
* * *
Platenie preddavkov na daň
ZDP v § 42 osobitne upravuje platenie preddavkov na daň:
-
do lehoty na podanie daňového priznania
, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
na základe poslednej známej daňovej povinnosti
a
-
po lehote na podanie daňového priznania na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDPdaňové priznanie sa podáva
do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, resp. v predĺženej lehote
na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
Platenie preddavkov do lehoty na podanie priznania
Do lehoty na podanie daňového priznania,
v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe
poslednej známej daňovej povinnosti
(§ 42 ods. 7 ZDP). Ide o daň uvedenú v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane podľa § 15 ZDPuvedenej v daňovom priznaní podanom
za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
Daňové priznanie za rok 2021 musí byť podané najneskôr
31.3.2022
(za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Do tejto lehoty sa platia preddavky
z daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania podaného za zdaňovacieho obdobie roka 2020
, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa základ dane znížený o daňovú stratu prepočíta sadzbou dane uvedenou v tomto daňovom priznaní a odpočítajú sa úľavy vyplývajúce zo ZDP. V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa platia preddavky z daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania podaného za zdaňovacieho obdobie roka 2020
až do uplynutia predĺženej lehoty
.
Posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania za rok 2020 sa vypočíta takto:
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty (riadok 500) sa vynásobí sadzbou dane
21 %
, resp.
15 %
a odpočítajú sa úľavy na dani vyplývajúce zo ZDP(riadok 610),
t.j. (r. 500 x 15 % alebo 21 %) - r. 610.
______________________________
Poznámka:
Právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie roka 2020 neprevýšili sumu 100 000 €, uplatnili podľa § 15 písm. b) bod 1 podbod 1a. ZDP sadzbu dane vo výške 15 %. Ak zdaniteľné príjmy (výnosy) prevýšili sumu 100 000 € za zdaňovacie obdobie, daň sa vypočítala podľa § 15 písm. b) bod 1 podbod 1b. ZDP sadzbou dane vo výške 21 %. Pre právnickú osobu, ktorej zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uvedené platilo v zdaňovacom období, ktoré začalo v priebehu roka 2020 a skončilo v priebehu roka 2021.
______________________________
Z takto prepočítanej poslednej známej daňovej povinnosti sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP na každom stupni výpočtu, určia a vypočítajú preddavky na daň platené v roku 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021.
Príklad č. 9:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2020 vykázala v riadku 500 základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 63 223 €, v riadku 560 vykázala zdaniteľné príjmy prevyšujúce 100 000 €, v riadku 610 vykázala úľavu na dani podľa § 30a ZDP vo výške 2 200,50 €. V riadku 1110 daňového priznania uviedla daň na účely určenia výšky platenia preddavkov na daň vo výške 11 076,33 € [(63 223 x 21 %) - 2 200,50], z čoho jej vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období 2021 po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania štvrťročné preddavky vo výške 2 769,08 € (11 076,33 €/4 = 2 769,0825 €, po zaokrúhlení 2 769,08). Na základe akej daňovej povinnosti a v akej výške budú platené preddavky v roku 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021?
Spoločnosť bude aj v roku 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021 naďalej platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 769,08 € z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v riadku 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.
* * *
Daňovník, ktorý v
predchádzajúcom
zdaňovacom období,
vznikol splynutím alebo rozdelením alebo sa zlúčil s iným daňovníkom,
platí preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021 spôsobom a vo výške podľa
§ 42 ods. 4 písm. b) až d) ZDP
. t.j. z dane za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom nastala zmena.
Príklad č. 10:
Spoločnosť A sa zlúčila so spoločnosťou B dňa 1.11.2021. Od novembra 2021 platila spoločnosť A mesačné preddavky vo výške 2 240 € vypočítané zo súčtu dane zaniknutej spoločnosti B v sume 3 780 € (r. 500 v sume 18 000 € x 21 %) a svojej daňovej povinnosti v sume 23 100 € (r. 500 v sume 110 000 x 21 %), ktorú uviedli tieto spoločnosti v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2020 v riadku 1110. Spoločnosti A a B v daňovom priznaní za rok 2020 riadok 610 nevyplnili, nakoľko neuplatňovali úľavu na dani podľa ZDP.
V súlade s § 42 ods. 7 ZDP platí spoločnosť A z tejto daňovej povinnosti preddavky na daň aj v roku 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021. Súčet daňových povinností zaniknutej spoločnosti B a právneho nástupcu spoločnosti A za zdaňovacie obdobie roka 2020 je v sume 26 880 € (110 000 x 21 % + 18 000 x 21 %), na základe čoho je spoločnosť A povinná v roku 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021 platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 240 € (1/12 z 26 880 €).
* * *
Platenie preddavkov po lehote na podanie daňového priznania
Počnúc mesiacom (štvrťrokom) nasledujúcim po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky
z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
vypočítanej podľa § 42 ods. 6 ZDP(
pozri skôr uvedené
). To znamená, že po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021 (po 31.3.2022, resp. po uplynutí predĺženej lehoty na základe oznámenia) platí daňovník preddavky
z dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 v riadku 1110
- Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň.
Ak sú zaplatené preddavky do lehoty na podanie daňového priznania podľa poslednej známej povinnosti
vyššie
ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021, rozdiel na preddavkoch sa použije
na budúce preddavky alebo sa na žiadosť daňovníkovi vráti.
Správca dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.
Ak sú zaplatené preddavky do lehoty na podanie daňového priznania
nižšie
ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2021, rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia sa
nedopláca
. Preddavky zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania v tomto prípade ostávajú bez zmeny, t.j. vo výške vypočítanej z poslednej známej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roka 2020. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň inak podľa § 42 ods. 10 ZDP, ak správca dane v rozhodnutí vydanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania neuvedie inak.
Výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania
oznámi daňovníkovi správca dane
, a to najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane nevydá rozhodnutie o platení preddavkov inak. Vyplýva to z ustanovenia § 42 ods. 13 ZDP účinného od 1.1.2022.
Príklad č. 11 - Preddavky zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania v nižšej sume:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2021, ktoré podala do 31.3.2022, uviedla v riadku 1110 daň na účely výpočtu preddavkov vo výške 20 000,75 €. Posledná známa daňová povinnosť spoločnosti uvedená v riadku 1110 daňového priznania za rok 2020 je vo výške 10 500,50 €.
Spoločnosť bude v roku 2022 platiť preddavky takto:
Dátum do: Suma v €
31. 3. 2022 2 625,13
2. 5. 2022 1 666,73
31. 5. 2022 1 666,73
30. 6. 2022 1 666,73
1. 8. 2022 1 666,73
31. 8. 2022 1 666,73
30. 9. 2022 1 666,73
31. 10. 2022 1 666,73
30. 11. 2022 1 666,73
2. 1. 2023 1 666,73
-
Do lehoty na podanie daňového priznania platí spoločnosť štvrťročný preddavok vypočítaný z dane za rok 2020 vo výške 2 625,13 € (10 500,50 €/4 = 2 625,125 €, po zaokrúhlení na dve desatinné miesta matematicky 2 625,13 €).
-
Po lehote na podanie daňového priznania platí mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2021 vo výške 1 666,73 € (20 000,75 €/12 = 1 666,7291 €, po zaokrúhlení na dve desatinné miesta matematicky 1 666,73 €).
* * *
Príklad č. 12 - Preddavky zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania vo vyššej sume:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2021 uviedla v riadku 1110 daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 9 650,41 €. Posledná známa daňová povinnosť uvedená v riadku 1110 daňového priznania za rok 2020 je vo výške 18 576,04 €.
Spoločnosť bude v roku 2022 platiť preddavky takto:
Dátum do: Suma v €
31. 1. 2022 1 548,00
28. 2. 2022 1 548,00
31. 3. 2022 1 548,00
30. 6. 2022 2 412,60
30. 9. 2022 2 412,60
2. 1. 2023 2 412,60
-
Do lehoty na podanie daňového priznania platí spoločnosť mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2020 vo výške 1 548,00 € (18 576,04 €/12 = 1 548,0033 €, po zaokrúhlení 1 548,00 €).
-
Po lehote na podanie daňového priznania platí štvrťročné preddavky vypočítané z dane za rok 2021 vo výške 2 412,60 € (9 650,41 €/4 = 2 412,6025 €, po zaokrúhlení 2 412, 60 €).
-
Spoločnosť na preddavkoch od začiatku roka do lehoty na podanie priznania zaplatila viac o 2 231, 40 € (1 548 € x 3 mesiace = 4 644 €, 4 644,00 € - 2 412,60 € = 2 231,40 €). Rozdiel vo výške 2 231,40 € sa použije na preddavok 2. štvrťroka alebo sa na žiadosť daňovníka vráti.
* * *
Príklad č. 13 - Vrátenie preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2021 podanom do 31.3.2022 uviedla v riadku 1110 daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 4 650,41 €. Posledná známa daňová povinnosť uvedená v riadku 1110 daňového priznania za rok 2020 je vo výške 16 976,04 €.
Spoločnosť bude v roku 2022 platiť preddavky takto:
Dátum do: Suma v €
31. 1. 2022 1 414,67
28. 2. 2022 1 414,67
31. 3. 2022 1 414,67
-
Do lehoty na podanie daňového priznania platí spoločnosť mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2020 vo výške 1 414,67 € (16 976,04 €/12 = 1 414,67 €).
-
Po lehote na podanie daňového priznania spoločnosť preddavky neplatí, pretože daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedená v riadku 1110 daňového priznania je nižšia ako 5 000 €.
-
Spoločnosť na preddavkoch od začiatku roka do lehoty na podanie priznania zaplatila preddavky v celkovej výške 4 244,01 € (1 414,67 € x 3 mesiace = 4 244,01 €). Keďže spoločnosť v roku 2022 nemá povinnosť platiť preddavky na daň, zaplatené preddavky vo výške 4 244,01 € správca dane na základe žiadosti spoločnosti vráti.
* * *
Príklad č. 14 - Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie - daňová strata:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2021 podanom v lehote do 31. 3. vykázala stratu. Posledná známa daňová povinnosť spoločnosti uvedená v riadku 1110 daňového priznania za rok 2020 je vo výške 10 688,37 €.
Spoločnosť bude v roku 2022 platiť preddavky takto:
Dátum do: Suma v €
31. 3. 2022 2 672,09
-
Do lehoty na podanie daňového priznania platí spoločnosť štvrťročné preddavky vypočítané z dane za rok 2020 vo výške 2 672,09 € (10 688,37 €/4 = 2 672,0925 €, po zaokrúhlení 2 679,09 €).
-
Po lehote na podanie daňového priznania preddavky neplatí. Preddavok zaplatený do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 vo výške 2 672,09 € správca dane na základe žiadosti daňovníkovi vráti.
* * *
Príklad č. 15 - Posledná známa daňová povinnosť - daňová strata:
Spoločnosť vykázala v daňovom priznaní za rok 2020 daňovú stratu. Dňa 31.3.2022 podala daňové priznanie za rok 2021, v ktorom uviedla v riadku 1110 daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 10 830 €.
Spoločnosť v roku 2022 platí preddavky takto:
Dátum do: Suma v €
30. 6. 2022 2 707,50
30. 9. 2022 2 707,50
 2. 1. 2023 2 707,50
-
Do lehoty na podanie daňového priznania spoločnosť preddavky neplatí, pretože jej posledná známa daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní za rok 2020 je nulová (daňová strata).
-
Po lehote na podanie daňového priznania platí štvrťročné preddavky vypočítané z dane za rok 2021 (r. 1110 priznania) vo výške 2 707,50 € (10 830 €/4 = 2 707,50 €).
* * *
Príklad č. 16 - Predĺžená lehota na podanie daňového priznania:
Spoločnosť si na základe oznámenia, ktoré podala daňovému úradu dňa 27.3.2022, predĺžila lehotu na podanie priznania za rok 2021 do 30.6.2022. V tomto daňovom priznaní spoločnosť uviedla v riadku 1110 daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 45 230,50 €. Posledná známa daňová povinnosť uvedená v riadku 1110 daňového priznania za rok 2020 je vo výške 15 223,29 €.
Spoločnosť v roku 2022 platí preddavky takto:
Dátum do: Suma v €
31. 3. 2022 3 805,82
30. 6. 2022 3 805,82
1. 8. 2022 3 769,21
31. 8. 2022 3 769,21
30. 9. 2022 3 769,21
31. 10. 2022 3 769,21
30. 11. 2022 3 769,21
2. 1. 2023 3 769,21
-
Do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021 platí spoločnosť štvrťročné
preddavky vypočítané z dane za rok 2020 vo výške 3 805,82 € (15 223,29/4 = 3 805,8225 €, po zaokrúhlení 3 805,82 €).
-
Po predĺženej lehote na podanie daňového priznania počnúc mesiacom júlom platí mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2020 vo výške 3 769,21 € (45 230,50 €/12 = 3 769,2083 €, po zaokrúhlení 3 769,21 €).
* * *
Príklad č. 17 - Preddavky do lehoty na podanie daňového priznania stanovené inak:
Na základe žiadosti spoločnosti určil správca dane na obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 platenie preddavkov na daň inak v súlade s § 42 ods. 10 ZDP. Za toto obdobie má spoločnosť platiť preddavky na daň na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v riadku 1110 daňového priznania za rok 2020 vo výške 10 000 € mesačne.
Pretože uvedená suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú preddavky platené, na základe žiadosti spoločnosti správca dane určil rozhodnutím na obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 platenie mesačných preddavkov vo výške 2 000 €.
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2021, ktoré podala v marci 2022, uviedla pre výpočet výšky preddavkov v riadku 1110 daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 36 000 €. Platenie preddavkov v roku 2022 bude takéto:
Dátum do: Suma v €
31. 1. 2022 2 000,00
28. 2. 2022 2 000,00
31. 3. 2022 2 000,00
2. 5. 2022 3 000,00
31. 5. 2022 3 000,00
30. 6. 2022 3 000,00
1. 8. 2022 3 000,00
31. 8. 2022 3 000,00
30. 9. 2022 3 000,00
31. 10. 2022 3 000,00
30. 11. 2022 3 000,00
2. 1. 2023 3 000,00
-
Do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 platí spoločnosť mesačné preddavky určené správcom dane rozhodnutím vo výške 2 000 €.
-
Po lehote na podanie daňového priznania počnúc mesiacom aprílom platí mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2021 (r. 1110 priznania) vo výške 3 000 € (36 000 €/12 = 3 000 €).
* * *
Platenie preddavkov daňovníkom, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát
Podľa
§ 42 ods. 8 ZDP
daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť daňové priznanie podané,
do lehoty na podanie daňového priznania preddavky neplatí.
Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní
vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania
(§ 42 ods. 8 ZDP).
Ide o daňovníka, ktorý vznikol v roku 2021 a z toho dôvodu
nemá poslednú známu daňovú povinnosť
(nepodával daňové priznanie za rok 2020). Sumu preddavkov splatných za obdobie do podania daňového priznania za rok 2021 (mesačné alebo štvrťročné) si tento daňovník vypočíta z dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2021 a
vyrovná ich do 2.5.2022
, resp. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí predĺženej lehoty.
Príklad č. 18:
Spoločnosť vznikla 1.5.2021 a podáva prvýkrát daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2021 v lehote do 31.3.2022. V tomto daňovom priznaní, ktoré trvalo od 1.5.2021 do 31.12.2021, uvedie v riadku 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň v sume 12 710 €. V akej výške a v akých termínoch bude spoločnosť platiť preddavky v roku 2022?
Keďže spoločnosť v riadku 1110 tohto daňového priznania vykáže daň vo výške 12 710 €, je povinná v roku 2022 platiť štvrťročné preddavky vo výške 3 177,50 € (12 710 €/4 =3 177,50 €). V súlade s § 42 ods. 8 ZDP preddavky do lehoty na podanie daňového priznania neplatí. Sumu preddavku splatnú do lehoty na podania priznania, t.j. za I. štvrťrok 2022 vo výške 3 177,50 € zaplatí do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, t.j. v danom prípade do 2.5.2022 (prvý pracovný deň po 30.4.2022). Spoločnosť platí preddavky v roku 2022 takto:
Dátum do: Suma v €
2. 5. 2022 3 177,50
30. 6. 2022 3 177,50
30. 9. 2022 3 177,50
2. 1. 2023 3 177,50
* * *
Príklad č. 19:
Spoločnosť vznikla v apríli 2021 a podáva prvýkrát daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2021 v predĺženej lehote do 30.6.2022. V tomto daňovom priznaní uvedie v riadku 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov v sume 5 250 €. V akej výške a v akých termínoch bude spoločnosť platiť preddavky na daň v roku 2022?
Keďže spoločnosť v riadku 1110 uvedie daň vo výške 5 250 €, je povinná v roku 2022 po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 312,50 € (5 250 €/4 = 1 312,50 €), tzn. štvrťročné preddavky na daň za III. a IV. štvrťrok 2022. Sumu preddavkov splatných do lehoty na podanie daňového priznania, t.j. za I. a II. štvrťrok vo výške 2 625 € (1 312,50 x 2), vyrovnáva v súlade s § 42 ods. 8 ZDP do konca mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, t.j. v danom prípade do 1.8.2022 (prvý pracovný deň po 31.7.2022). Spoločnosť bude platiť preddavky v roku 2022 takto:
Dátum do: Suma v €
 1. 8. 2022 2 625,00
30. 9. 2022 1 312,50
 2. 1. 2023 1 312,50
* * *
Platenie preddavkov novými daňovníkmi
Nový daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením,
preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, neplatí
. To znamená, že ak daňovník
vznikne v roku 2022
, preddavky na daň v tomto zdaňovacom období nebude platiť a celú daňovú povinnosť vyrovná až v lehote na podanie priznania za rok 2022, t.j. do 31.3.2023, resp. do konca predĺženej lehoty na podanie daňového priznania.
Správca dane však môže daňovníkovi aj na obdobie po jeho vzniku v odôvodnených prípadoch určiť platenie preddavkov na daň inak rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP.
Príklad č. 20:
Podľa výpisu z Obchodného registra obchodná spoločnosť vznikla dňom 15.2.2022. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ako bude táto spoločnosť platiť preddavky na daň v zdaňovacom v období, v ktorom vznikla, t.j. v roku 2022?
Vzhľadom na to, že ide o nového daňovníka - právnickú osobu, ktorý vznikol v priebehu zdaňovacieho obdobia a nie je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, v súlade s § 42 ods. 4 ZDP počas zdaňovacieho obdobia 2022 (v období od 15.2.2022 do 31.12.2022) preddavky na daň neplatí. Daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie roka 2022 zaplatí v plnej výške v lehote na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.
* * *
Platenie preddavkov právnym nástupcom a pri zmene právnej formy daňovníka
U daňovníkov, ktorí počas kalendárneho roka
zmenili právnu formu
alebo sa
zlúčili, splynuli alebo rozdelili,
je platenie preddavkov na daň upravené osobitným spôsobom v
§ 42 ods. 4 písm. a) až d) ZDP
. Základom pre výpočet preddavkov u tejto skupiny daňovníkov je daň za obdobie, ktoré predchádzalo obdobiu, v ktorom došlo k zmene. Takto vypočítané preddavky platia títo daňovníci aj v nasledujúcom zdaňovacom období, a to až do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Uvedené vyplýva z § 42 ods. 9 ZDP (posledná veta).
Daňovník, ktorý v roku 2022:
-
Zmenil právnu formu
, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy, t.j. z dane za zdaňovacie obdobie roka 2021 uvedenej v r. 1110 daňového priznania.
Pri zmene právnej formy medzi kapitálovými obchodnými spoločnosťami (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) a družstvom nedochádza k zániku právnickej osoby a k vzniku novej právnickej osoby. Zdaňovacie obdobie daňovníka sa nemení, transformovaná spoločnosť pokračuje v platení preddavkov na daň počas celého zdaňovacieho obdobia. Rovnako sa postupuje aj pri zmene právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie na akciovú spoločnosť.
Pri zmenách verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti na kapitálové obchodné spoločnosti (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) alebo družstvo uvedené v Obchodnom zákonníku, zmenou právnej formy dochádza aj k zmene spôsobu zdaňovania, kedy dochádza k ukončeniu zdaňovacieho obdobia a podaniu daňového priznania za zdaňovacie obdobie predchádzajúce tejto zmene (§ 41 ods. 7 ZDP). Aj v tomto prípade transformovaná spoločnosť pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za zdaňovacie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy.
Príklad č. 21:
Spoločnosť s ručením obmedzeným k 1.9.2022 zmení svoju právnu formu na akciovú spoločnosť. Daň pre výpočet preddavkov spoločnosti s ručením obmedzeným uvedená v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 v riadku 1110 bola vo výške 19 130 €, preto v roku 2022 po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 platí mesačné preddavky vo výške 1 594,17 € (19 130 €/12 = 1 594,1666 €, po zaokrúhlení 1 594,17 €). Ako bude platiť preddavky akciová spoločnosť?
Akciová spoločnosť bude v roku 2022 platiť preddavky vypočítané z dane spoločnosti s ručením obmedzeným uvedenej v daňovom priznaní za rok 2021. To znamená, že počnúc mesiacom septembrom 2022 bude pokračovať v platení mesačných preddavkov vo výške 1 594,17 €.
* * *
Príklad č. 22:
Spoločnosť s ručením obmedzeným dňom 1.7.2022 zmenila právnu formu na komanditnú spoločnosť. Podľa § 41 ods. 7 ZDP za obdobie predchádzajúce tejto zmene, t.j. od 1.1.2022 do dňa, ktorý predchádza zápisu zmeny právnej formy v obchodnom registri, tzn. do 30.6.2022, podá daňové priznanie v lehote do 30.9.2022. Spoločnosť s ručením obmedzeným do 30.6.2022 platí na základe daňovej povinnosti uvedenej v r. 1110 daňového priznania za rok 2021 štvrťročné preddavky na daň. Ako bude platiť preddavky komanditná spoločnosť?
Po zmene právnej formy v súlade s § 42 ods. 4 písm. a) ZDP platí spoločnosť preddavky na daň ďalej z dane za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k tejto zmene. Teda, ak v roku 2022 došlo k zmene právnej formy s. r. o. na k. s., podanie daňového priznania k 30.9.2022 neovplyvňuje platenie preddavkov na daň, ale k. s. ďalej pokračuje v platení štvrťročných preddavkov na daň určených z daňovej povinnosti, ktorú vykázala s. r. o. za rok 2021. Z tejto daňovej povinnosti platí k. s. preddavky na daň aj v roku 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 1.7.2022 do 31.12.2022. K zmene pri platení preddavkov na daň k. s. dôjde až v roku 2023 po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 1.7.2022 do 31.12.2022, kedy spoločnosť bude platiť preddavky na daň podľa výšky dane uvedenej v r. 1110 daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie (za predpokladu, že správca dane tejto spoločnosti neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím v inej výške).
* * *
-
Vznikol splynutím,
platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane zaniknutých daňovníkov za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov, t.j. zo súčtu dane uvedenej v r. 1110 daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021.
-
Zlúčil sa s iným daňovníkom
, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane:
-
daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka,
-
daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu,
t.j. zo súčtu dane týchto dvoch daňovníkov uvedenej v r. 1110 daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021.
Príklad č. 23:
Spoločnosť A sa k 1.8.2022 (rozhodný deň) zlúčila so spoločnosťou B, pričom spoločnosť A k tomuto dňu zanikla a spoločnosť B sa stala jej právnym nástupcom. Spoločnosť A vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2021 daň pre výpočet preddavkov vo výške 10 000 € a spoločnosť B daň vo výške 20 000 €.
Spoločnosť B od 1.8.2022 bude platiť preddavky zo súčtu dane, ktorú uviedla v daňovom priznaní za rok 2021 v riadku 1110 a dane, ktorú uviedla v daňovom priznaní za rok 2021 v riadku 1110 spoločnosť A. Táto daň je vo výške 30 000 € (10 000 € + 20 000 €), preto spoločnosť B bude počnúc augustom platiť mesačné preddavky vo výške 2 500 € (30 000/12 = 2 500 €). V súlade s § 42 ods. 7 ZDP (posledná veta) z tejto daňovej povinnosti platí spoločnosť B preddavky na daň aj v roku 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022, t.j. mesačné preddavky vo výške 2 500 €.
* * *
-
Vznikol rozdelením
, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane zaniknutého daňovníka za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením.
Platenie preddavkov pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok
Podľa ust. § 3 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. daňovník môže zmeniť účtovné obdobie na hospodársky rok, a to na základe písomného oznámenia daňovému úradu doručenému v ustanovenej lehote. Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie. Obdobne postupuje daňovník aj pri zmene hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.
Pri zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok sa mení aj zdaňovacie obdobie daňovníka. Obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok sa podľa § 41 ods. 11 ZDP považuje za samostatné zdaňovacie obdobie. Ďalším zdaňovacím obdobím je hospodársky rok. Ak daňovník zmení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
V ZDP nie je osobitne upravené platenie preddavkov na daň pri zmene účtovného (zdaňovacieho) obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak. Vo všeobecnosti však možno primerane postupovať podľa jednotlivých odsekov § 42 ZDP, ktoré upravujú platenie preddavkov na daň. Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je hospodársky rok, sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie, t.j. daňová povinnosť vykázaná za obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok predstavuje daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.
V súlade s § 42 ods. 2 ZDP u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok je štvrťročný preddavok na daň splatný do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.
Príklad č. 24:
Spoločnosť si stanovila hospodársky rok od 1.6.2022 do 31.5.2023. Obdobie od 1.1.2022 do 31.5.2022 predstavuje samostatné zdaňovacie obdobie, za ktoré daňovník podá daňové priznanie v lehote do 31.8.2022. Daň pre určenie preddavkov na daň uvedená v riadku 1110 tohto daňového priznania je vo výške 11 200 €. Podľa daňového priznania za rok 2021, ktoré spoločnosť podala v lehote do 31.3.2022, daň na účely platenia preddavkov je vo výške 24 000 €.
Spoločnosť počas hospodárskeho roka platí preddavky týmto spôsobom:
-
Do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 1.1.2022 do 31.5.2022, t.j. v období od 1.6.2022 do 31.8.2022 platí spoločnosť mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2021 vo výške 2 000 € (24 000 €/12 = 2 000). Splatnosť preddavkov je 30.6.2022, 1.8.2022 a 31.8.2022.
-
Po lehote na podanie daňového priznania, t.j. od 1.9.2022 do 31.5.2023 platí štvrťročné preddavky vypočítané z dane za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1.1.2022 do 31.5.2022, vo výške 2 800 € (11 200/4 = 2 800 €). Splatnosť štvrťročných preddavkov je 30.11.2022, 28.2.2023 a 31.5.2023.
-
Spoločnosť na preddavkoch od začiatku zdaňovacieho obdobia (hospodárskeho roka) do uplynutia lehoty na podanie priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1.1.2022 do 31.5.2022, t.j. do 31.8.2022 zaplatila preddavky v celkovej výške 6 000 € (2 000 € x 3 mesiace). Keďže zaplatené preddavky do lehoty na podanie daňového priznania sú vyššie ako preddavky vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, suma 3 200 € (6 000 € - 2 800 €) sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti.
* * *
V prípade, že suma preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, nebude zodpovedať predpokladanej výške dane, na ktorú sú preddavky platené, môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov inak (napr. podľa výšky dane, ktorá bola vypočítaná za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a ktorý bezprostredne predchádza obdobiu, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok).
Platenie preddavkov inak
ZDPoprávňuje správcu dane
meniť výšku preddavkov
a spôsob ich platenia odchylne od pravidiel, ktoré vyplývajú z predchádzajúcich ustanovení § 42. Správca dane môže tak urobiť na základe žiadosti daňovníka alebo aj z vlastného podnetu, a to, ak ide o:
-
prípady, keď daňovník preddavky na daň neplatí a ak ide o platenie preddavkov na daň u novovzniknutých daňovníkov,
-
prípady, keď daň uvedená v daňovom priznaní, na základe ktorej sú preddavky platené, bola zmenená rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole) alebo dodatočným daňovým priznaním (podanie dodatočného daňového priznania u právnickej osoby nezakladá povinnosť upraviť platenie preddavkov na daň).
V odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka môže správca dane určiť platenie preddavkov na daň inak aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v ustanovení § 42 ods. 10 ZDP.
Správca dane určí preddavky v uvedených prípadoch
formou rozhodnutia
. Správca dane môže stanoviť inak len tie preddavky, u ktorých splatnosť ešte nenastala. Z toho dôvodu je potrebné žiadať správcu dane o určenie preddavkov inak zásadne pred termínom splatnosti a v dostatočnom časovom predstihu.
Započítanie preddavkov s daňovou povinnosťou
Podľa § 51c ods. 1 zákona o dani z príjmov
po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky
na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie
započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.
Do tejto sumy sa započítavajú aj preddavky na daň, ktoré daňovník uhradil oneskorene, po skončení zdaňovacieho obdobia, najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (napr. preddavok splatný v decembri 2022, ktorý daňovník uhradí až vo februári 2023). Súčasťou tejto sumy je aj preplatok, ak bol použitý na úhradu preddavkov na daň podľa § 79 daňového poriadku. Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky na daň platené daňovníkom na bežné zdaňovacie obdobie do lehoty na podania daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, napr. mesačné preddavky na daň platené za január, február a marec 2023, ktoré sa zahrnú do sumy preddavkov na daň zaplatených na zdaňovacie obdobie roka 2023.
Ak z podaného daňového priznania vyplynie, že
daňová povinnosť
za zdaňovacie obdobie je
vyššia ako preddavky
na daň zaplatené v priebehu zdaňovacieho obdobia, na ktoré boli platené, daňovník je povinný daň
doplatiť v lehote na podanie daňového priznania
, tzn. za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2022, do 31.3.2023 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).
Ak daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní je nižšia ako zaplatené preddavky na daň, daňovníkovi vznikne daňový preplatok a daňovník môže požiadať o jeho vrátenie. Pri vrátení preplatku na dani správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku.
Vrátenie preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia
Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka:
-
zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa ZDP alebo
-
rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa ZDP.
Pri vrátení preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň správca dane použije postup podľa § 79 daňového poriadku.
______________________________
Poznámka:
Na rozdiel od možnosti vrátenia preddavkov na daň zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania podľa § 42 ods. 9 ZDP, ustanovenie § 42 ods. 12 ZDP umožňuje vrátenie zaplatených preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň na žiadosť daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak boli zaplatené bez právneho dôvodu (nad rámec ustanovení § 42 ZDP) alebo boli zaplatené vo vyššej sume, akú bol daňovník povinný platiť podľa ZDP. Pri vrátení takto vzniknutého preplatku správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku.
______________________________


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály