SERIÁL: Družstvo

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 6

Zodpovednosť člena predstavenstva a kontrolná komisia

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva. 

Voľba členov predstavenstva, predseda a riaditeľ družstva

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Predstavenstvo je obligatórnym orgánom družstva a zo zákona jeho jediným štatutárnym orgánom. Úprava predstavenstva je obsiahnutá v ustanovení § 243 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva. Z tohto pohľadu treba rozlišovať dve právomoci predstavenstva, a to právomoc predstavenstva riadiť činnosť družstva a rozhodovať o všetkých záležitostiach družstva, pričom ich môžeme označovať ako obchodné vedenie družstva a právomoc predstavenstva vykonávať činnosť štatutárneho orgánu družstva, to znamená, konať v mene družstva a uskutočňovať právne úkony navonok voči tretím osobám.

Druhy členskej schôdze, forma rozhodovania a zápisnica z členskej schôdze

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 9-2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Členská schôdza – zvolávanie a pôsobnosť

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V článku nazvanom členská schôdza – zvolávanie a pôsobnosť sa budem venovať všeobecne členskej schôdzi, jej postaveniu a vymedzeniu, spôsobu jej riadneho zvolávania v súlade s Obchodným zákonníkom, náležitosťami a formou pozvánky, ako aj pôsobnosťou členskej schôdze.

Orgány družstva a zánik funkcie orgánov členov družstva

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Obchodný zákonník vymedzuje orgány družstva v ustanovení § 237 Obchodného zákonníka, pridržiavajúc sa klasického rozdelenia na orgány obligatórne a fakultatívne. Medzi obligatórne orgány družstva zaradzujeme členskú schôdzu, predstavenstvo a kontrolnú komisiu. Družstva však okrem týchto obligatórnych orgánov môže vytvárať aj orgány fakultatívne, ktorých úprava a štruktúra musí byť obsiahnutá v stanovách družstva.

Všeobecné vymedzenie družstiev

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V čísle 5/2013 čitateľom prinášame prvý zo série článkov venovaných družstvu, prostredníctvom ktorých sa oboznámia s fungovaním družstva, jeho orgánov, spôsobom ich kreovania, zodpovednosťou členov obligatórnych orgánov družstva (členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia), vznikom a zánikom ich funkcie. V seriály sa autor bude venovať aj malým družstvám. Články sú orientované na situácie, ktoré v praxi bežne nastávajú a čitateľom poskytujú ucelený prehľad o dianí v družstve. Sú doplnené o rozhodovaciu prax slovenských a českých súdov.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť