Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zvýšila sa suma náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 4. apríla 2024 opatrenie č. 73/2024 Z. z. (vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18. apríla 2024), ktorým opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Predchádzajúce opatrenie č. 247/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2024 zrušuje.

Od 1. mája 2024 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije vlastné cestné motorové vozidlo (t. j. iné vozidlo ako vozidlo poskytnuté zamestnávateľom), patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky.

S účinnosťou od 1. mája 2024 bude suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky 0,075 €, 
  • osobné cestné motorové vozidlá - 0,265 €. 

Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %. Sumu základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.

Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.