Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - 2022

Prehľad 10 najdôležitejších zmien Zákonníka práce v roku 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Milina Schifferdeckerová, Andrej Žabka

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. („Zákonník práce“) ako základný pracovnoprávny predpis bol v roku 2022 novelizovaný až šesťkrát. Prijaté zmeny a doplnenia reflektujú na transpozíciu európskych smerníc alebo potrebu riešenia aplik...

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z príjmov pre fyzické osoby od 1. januára 2023?

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Martin Sileš

V Národnej rade SR bola počas aktuálnej schôdze schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktorá prináša viaceré zmeny a spresnenia v oblasti dane z príjmov fyzických osôb.

Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z príjmov právnických osôb od roku 2023 a 2024

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Martina Zima, Daniel Vavro

Dňa 6. decembra 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („zákon o dani z príjmov“), ktorá prináša viaceré zmeny, najmä v oblasti transferového oceňovania a boja...

Platenie dane z motorových vozidiel za automobil manželky podnikateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jana Fülöpová

Daňovník používal automobil v podnikaní, platil zaň daň z motorových vozidiel. Automobil chce darovať dcére, a teda ho vyradí z majetku a nebude ďalej platiť daň za toto vozidlo. V podnikaní chce ale naďalej používať automobil svojej manželky, kto...

Vnútorné predpisy zamestnávateľa - dôležitý prameň pracovného práva

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Pavol Farárik

V pracovnom práve, ktoré je ťažiskovo obsiahnuté v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), patrí vnútorným predpisom zamestnávateľa významné miesto. Poznáme viacero druhov vnútorných predp...

Medzinárodné zdaňovanie príjmov fyzickej osoby

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Občan (fyzická osoba – rezident Slovenska) uzavrel pracovnú zmluvu s medzinárodnou donorskou organizáciou so sídlom v USA, ktorá pôsobí v krízových regiónoch (Irak, Macedónsko) a v ktorých vykonáva humanitárnu činnosť. Znamená to, že títo zamestna...

Zodpovednosť nepriameho colného zástupcu a povinnosť platiť DPH pri dovoze tovaru

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V tomto článku by sme vám radi priblížili prípad, o ktorom rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období, a ktorý sa týka solidárnej zodpovednosti nepriameho colného zástupcu pri dovoze tovaru a určenia.

Pracovný poriadok a pracovná disciplína, súvislosti

Kategória: Z praxe Zdroj: Pracovné právo

Pracovný poriadok je vnútorným predpisom zamestnávateľa a preto pre jeho právnu relevanciu musia byť splnené určité právne predpoklady, a to obligatórne. Pojem „pracovná disciplína“ zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpi...

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela Zákonníka práce

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace

Dňa 4.10.2022 schválil parlament pomerne rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá prináša viacero zmien, reagujúc na európske smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodi...

Práva a povinnosti zástupcov zamestnávateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jozef Mikula

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorýc...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.