Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - 2022

Prehľad 10 najdôležitejších zmien Zákonníka práce v roku 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Milina Schifferdeckerová, Andrej Žabka

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. („Zákonník práce“) ako základný pracovnoprávny predpis bol v roku 2022 novelizovaný až šesťkrát. Prijaté zmeny a doplnenia reflektujú na transpozíciu európskych smerníc alebo potrebu riešenia aplik...

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z príjmov pre fyzické osoby od 1. januára 2023?

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Martin Sileš

V Národnej rade SR bola počas aktuálnej schôdze schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktorá prináša viaceré zmeny a spresnenia v oblasti dane z príjmov fyzických osôb.

Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z príjmov právnických osôb od roku 2023 a 2024

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Martina Zima, Daniel Vavro

Dňa 6. decembra 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („zákon o dani z príjmov“), ktorá prináša viaceré zmeny, najmä v oblasti transferového oceňovania a boja...

Platenie dane z motorových vozidiel za automobil manželky podnikateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jana Fülöpová

Daňovník používal automobil v podnikaní, platil zaň daň z motorových vozidiel. Automobil chce darovať dcére, a teda ho vyradí z majetku a nebude ďalej platiť daň za toto vozidlo. V podnikaní chce ale naďalej používať automobil svojej manželky, kto...

Vnútorné predpisy zamestnávateľa - dôležitý prameň pracovného práva

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Pavol Farárik

V pracovnom práve, ktoré je ťažiskovo obsiahnuté v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), patrí vnútorným predpisom zamestnávateľa významné miesto. Poznáme viacero druhov vnútorných predp...

Medzinárodné zdaňovanie príjmov fyzickej osoby

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Občan (fyzická osoba – rezident Slovenska) uzavrel pracovnú zmluvu s medzinárodnou donorskou organizáciou so sídlom v USA, ktorá pôsobí v krízových regiónoch (Irak, Macedónsko) a v ktorých vykonáva humanitárnu činnosť. Znamená to, že títo zamestna...

Zodpovednosť nepriameho colného zástupcu a povinnosť platiť DPH pri dovoze tovaru

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V tomto článku by sme vám radi priblížili prípad, o ktorom rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období, a ktorý sa týka solidárnej zodpovednosti nepriameho colného zástupcu pri dovoze tovaru a určenia.

Pracovný poriadok a pracovná disciplína, súvislosti

Kategória: Z praxe Zdroj: Pracovné právo

Pracovný poriadok je vnútorným predpisom zamestnávateľa a preto pre jeho právnu relevanciu musia byť splnené určité právne predpoklady, a to obligatórne. Pojem „pracovná disciplína“ zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpi...

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela Zákonníka práce

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace

Dňa 4.10.2022 schválil parlament pomerne rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá prináša viacero zmien, reagujúc na európske smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodi...

Práva a povinnosti zástupcov zamestnávateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jozef Mikula

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorýc...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda...

Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.