Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Práva a povinnosti zástupcov zamestnávateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jozef Mikula

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). Zamestnancom bolo zákonom o BOZP priznané právo vyjadriť sa k výberu pracovných prostriedkov, technológii, organizácii práce a k zabezpečeniu pracovného prostredia a pracoviska, prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení.

Skúsenosti ukazujú, že aj keď za bezpečnosť pri práci je zo zákona zodpovedný zamestnávateľ, je ťažké dosiahnuť zodpovedajúci pokrok bez aktívnej účasti zamestnancov. Dodržiavanie zásad bezpečnej práce, disciplína a poriadok, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce, zlepšením pracovnej morálky a zvýšením kreativity zamestnancov, čo je základom prosperity organizácie.

Na zabezpečenie efektívnej spolupráce bol zákonom o BOZP ustanovený inštitút zástupcov zamestnancov. Títo majú za úlohu presadzovať záujmy svojich kolegov, ktorých zastupujú, zabezpečovať komunikáciu so zamestnávateľom a zapájanie zamestnancov do otázok súvisiacich s ich ochranou pri práci. Zástupcovia zamestnancov majú byť v zmysle zákona o BOZP na túto funkciu školení. Prax ukazuje, že zamestnávatelia školia zástupcov zamestnancov hlavne z bezpečnostných predpisov, no tento prístup nie je v súlade s poslaním zástupcov zamestnancov. Ich poslanie je trošku iné, oni by mali presadzovať zlepšovanie pracovných podmienok, ako aj svoje požiadavky. Zástupcov zamestnancov by preto mali školiť nezávislí lektori, ktorí ich naučia prednostne zásadám kolektívnych práv, kolektívneho vyjednávania, asertivity, rétoriky, právneho povedomia, sociálnych zručností a aj právnych predpisov BOZP. Pretože zástupca zamestnancov má byť v prvom rade parlamentárom a vyjednávačom. Dôležité je poskytnúť im aj návod na efektívnu a účinnú spoluprácu so zamestnávateľmi a na presadzovanie zákonných práv zamestnancov, viesť ich k uvedomelosti v otázkach bezpečnosti práce a zodpovednosti za vlastné zdravie. Chrániť si svoje zdravie a zdravie svojich spolupracovníkov je dôležitou povinnosťou každého zamestnanca. Nesprávny je názor tých, čo si myslia, že oni sami nemôžu ovplyvniť stav bezpečnosti práce na pracovisku, ale že vytvárať podmienky pre BOZP je výhradne vecou vedúcich zamestnancov. Skúsenosti nás presvedčujú o tom, že stav BOZP závisí aj od toho, aký vzťah majú zamestnávatelia k zamestnancom v práci a ako poznajú a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z bezpečnostných a hygienických predpisov.

Čo uvádza Zákonník práce

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") v § 11a Zástupcovia zame

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.