Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2024

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2024

Najvýznamnejšie zmeny v tlačivách daňových priznaní FO za zdaňovacie obdobie roka 2023

Ing. Miroslava Brnová

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"), daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobi...

Konsolidačný balíček a jeho dopad na daň z príjmov

Ing. Eva Gášpárová

Súbor konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa má zabezpečiť dodatočný príjem do štátneho rozpočtu, stabilizácia verejných financií a eliminácia negatívnych vplyvov na vývoj hospodárstva Slo...

Prehľad noviel zákona o dani z príjmov v roku 2023

Ing. Miroslava Brnová

V priebehu roka 2023 boli vykonané zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), ktoré nadväzujú na úpravy iných právnych predpisov alebo boli predložené z iniciatívy...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Ondrej Baláž,  Ing. Emília Rybárová
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: daneauctovnictvo@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor.
Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné predplatné je 159 € vrátane DPH (13,25 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie na www.daneauctovnictvo.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Zadané do tlače: 31.1.2024
EV 1065/08 (tlačené vydanie), EV 16/22/EPP (online)

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie) a ISSN 1338-175X (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.