Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2024

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.
Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom
po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň
zaplatené na toto zdaňovacie obdobie
započítajú na úhradu dane
za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP).
Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je komplexne upravené v ustanovení .
Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia
Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia sa určujú podľa
dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa podľa § 42 ods. 6 ZDP rozumie
daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu
uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití
sadzby dane podľa § 15 ZDP 
uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň,
znížená o úľavy
vyplývajúce z tohto zákona.
Sadzba dane 
zo základu dane zníženého o daňovú stratu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je podľa § 15 písm. b) bod 1 podbod 1a. a 1b. ZDP:
-
15 %
pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 €,
-
21 %
pre ostatných daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje sadzba dane 15 %.
Úhrn zdaniteľných príjmov daňovník uvádza v daňovom priznaní v riadku 560.
______________________________
Poznámka: K problematike vymedzenia zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) ZDP, je Finančným riaditeľstvom SR vypracované usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU, publikované dňa 11.2.2021 na webovom sídle finančnej správy.
______________________________
Pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely určenia výšky
preddavkov na daň platených v zdaňovacom období 2024
sa vychádza zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ktorý je uvedený v riadku 500 daňového priznania
za zdaňovacie obdobie roka 2023
, prenásobeného sadzbou dane 21 %, resp. 15 %. Suma vypočítanej dane zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky sa zníži o sumu uvedenú v riadku 610 (úľavu na dani), t.j.
(r. 500 x r. 550) - r. 610.
Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa uvedie v
riadku 1110
daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2023 (č. MF/016108/2022-721).
Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
týkala len časti zdaňovacieho obdobia,
daňovník podľa § 42 ods. 5 ZDP v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 1 a 2 ZDP, t.j. z daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za toto kratšie zdaňovacie obdobie,
bez prepočtu daňovej povinnosti za celé zdaňovacie obdobie.
Príklad č. 1:
Spoločnosť vznikla podľa výpisu z obchodného registra 1.6.2023. Do 2.4.2024 podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1.6.2023 do 31.12.2023. V daňovom priznaní (riadok 1110) vykázala daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie [(r. 500 x 15 %) - r. 610] vo výške 5 140,86 €.
V roku 2024 spoločnosť bude platiť preddavky vypočítané zo sumy dane 5 140,86 €.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály