Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Lucia Vanková

Počet článkov autora: 115


Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2024

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ...

Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch (III.)

V poslednej časti článku sa autorka venuje určeniu spotreby pohonných látok (ďalej len "PHL") ako paušálnych výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") a tiež určeniu spotreby pri elektromobiloch.

Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch (II.)

Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") možno do daňových výdavkov uplatniť spotrebované pohonné látky (ďalej len "PHL") len v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. ...

Zostatková cena ako daňový výdavok (II.)

V akej výške a za akých podmienok je zostatková cena hmotného a nehmotného majetku uznaným daňovým výdavkom, závisí od dôvodu jeho vyradenia. V druhej časti sa článok venuje okrem iného predaju majetku, likvidácii majetku, bezodplatnému odovzdaniu...

Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov (II.)

Jednou z možností, ako môže spoločnosť rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Takýto spôsob náhrady vlastných zdrojov môže mať síce celkový nepriaznivý pohľad na takto zadlženú spoloč...

Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch

Všeobecne platí, že na účely dane z príjmov musia byť výdavky na spotrebované pohonné látky (ďalej len "PHL") preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a musia byť zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované...

Zostatková cena ako daňový výdavok

Zostatková cena sa viaže k hmotnému a nehmotnému majetku a pri jeho vyradení z používania ovplyvňuje daňové výdavky podnikateľa. V akej výške a za akých podmienok je zostatková cena hmotného a nehmotného majetku uznaným daňovým výdavkom, závisí od...

Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov

Jednou z možností, ako môže spoločnosť rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Takýto spôsob náhrady vlastných zdrojov môže mať síce celkový nepriaznivý pohľad na takto zadlženú spoloč...

Daňové výdavky právnickej osoby - aktuálne problémy (II.)

Článok interpretuje niektoré zložitejšie alebo menej zrozumiteľné okruhy otázok, ktoré súvisia s daňovými výdavkami právnických osôb.

Daňové výdavky právnickej osoby – aktuálne problémy

Cieľom článku je vysvetliť niektoré zložitejšie, či menej zrozumiteľné okruhy otázok, ktoré súvisia s daňovými výdavkami právnickej osoby.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály