Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Lucia Vanková

Počet článkov autora: 77


Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov

Jednou z možností, ako môže spoločnosť s ručením obmedzeným rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Negatívom tohto spôsobu náhrady vlastných zdrojov môže byť celkový nepriaznivý pohľa...

Pohľadávky v zákone o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zákonom č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015 sprísnila podmienky pri uplatnení pohľadávok do daňových výdavkov. Zmeny sa dotkli najmä pohľadávok, ktoré nie ...

Obstaranie a odpisovanie hmotného majetku z dotácií

Dotácie možno rozdeliť podľa účelu ich poskytnutia na dve základné skupiny, a to na investičné dotácie poskytované na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a na neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť poskytované na krytie bežných prevádzko...

Výhody mikrodaňovníka v roku 2021

Od roku 2021 môže daňovník prvýkrát získať postavenie mikrodaňovníka. Aké daňové výhody pre daňovníka vyplývajú výlučne z tohto postavenia, uvádzame v nasledovnom príspevku.

Daň z príjmov právnickej osoby - aktuálne problémy

Zameraním článku je riešenie niektorých aktuálnych problémov súvisiacich s daňou z príjmov právnickej osoby a ich vplyv na základ dane v príslušnom zdaňovacom období.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2021

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je...

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2020

Daňovým priznaním (DP) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Za zdaňovacie obdobie roka 2020...

Zdaňovacie obdobia pri zrušení a zániku spoločnosti

Legislatívne zmeny zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktoré s účinnosťou od 1. 10. 2020 odlišne upravujú podmienky pre zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností, vyvolali aj zmeny v zdaňovacích obdo...

Finančný prenájom v zákone o dani z príjmov

Obstaranie hmotného majetku formou finančného prenájmu využívajú podnikatelia v prípade, ak je jednorazová investícia pre nich značnou záťažou. Takto si dokážu obstaranie majetku rozdeliť na viac rokov v mesačných splátkach a súčasne zabezpečiť kú...

Daň z príjmov – aktuálne problémy

V zdaňovacom období roka 2020, ktorý je ovplyvnený mimoriadnou situáciou, vznikajú daňovníkom aj mimoriadne výdavky a sú im poskytnuté aj mimoriadne príspevky. Tieto, ale aj niektoré významné zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály