Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Lucia Vanková

Počet článkov autora: 94


Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov

Jednou z možností, ako môže spoločnosť s ručením obmedzeným rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Negatívom tohto spôsobu náhrady vlastných zdrojov môže byť celkový nepriaznivý pohľa...

Pohľadávky v zákone o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zákonom č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015 sprísnila podmienky pri uplatnení pohľadávok do daňových výdavkov. Zmeny sa dotkli najmä pohľadávok, ktoré nie ...

Obstaranie a odpisovanie hmotného majetku z dotácií

Dotácie možno rozdeliť podľa účelu ich poskytnutia na dve základné skupiny, a to na investičné dotácie poskytované na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a na neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť poskytované na krytie bežných prevádzko...

Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov

Postúpením (predajom) pohľadávky pôvodný veriteľ získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Výhodou takéhoto postupu je, že aj napriek určitému zníženiu sumy pohľadávky môže veriteľ dosiahnuť okamžité zlepšenie vlastnej platobnej ...

Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov (2. časť)

Postúpením (predajom) pohľadávky pôvodný veriteľ získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Výhodou takéhoto postupu je, že aj napriek určitému zníženiu sumy pohľadávky môže veriteľ dosiahnuť okamžité zlepšenie vlastnej platobnej ...

Vplyv opravy chýb minulých účtovných období na základ dane z príjmov právnických osôb

Náklady a výnosy sa účtujú v zásade vždy do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Vyplýva to z § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). V praxi sa však stáva, že dôjde k chybe. A...

Daň z príjmov PO - príklady problematických okruhov (2. časť)

Článok sa podrobne venuje niektorým zložitejším a menej zrozumiteľným otázkam k dani z príjmov právnickej osoby. Môže tak pomôcť pri správnom posúdení vo vzťahu k zisteniu základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daň z príjmov PO - príklady problematických okruhov

Zameraním článku je vysvetliť niektoré zložitejšie, či menej zrozumiteľné okruhy otázok k dani z príjmov právnickej osoby a pomôcť tak pri ich správnom posúdení vo vzťahu k zisteniu základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Príspevky na stravovanie zamestnancov v daňových výdavkoch zamestnávateľa

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie svojim zamestnancom, riešia aj mnohé daňové súvislosti. Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním zamestnancov sú u zamestnávateľa za určitých presne stanovených podmienok výdavkom znižujúcim zda...

Daňové priznanie právnickej osoby a mikrodaňovník

V daňovom priznaní právnickej osoby (PO) na 1. strane je možnosť vyznačiť, že subjekt je mikrodaňovníkom. Na riadku 560 je nutné zadať úhrn zdaniteľných príjmov, na základe ktorého potom priznanie vypočíta sadzbu dane (15 % alebo 21 %). Firmy, kto...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály