Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Lucia Vanková

Počet článkov autora: 81


Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov

Jednou z možností, ako môže spoločnosť s ručením obmedzeným rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Negatívom tohto spôsobu náhrady vlastných zdrojov môže byť celkový nepriaznivý pohľa...

Pohľadávky v zákone o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zákonom č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015 sprísnila podmienky pri uplatnení pohľadávok do daňových výdavkov. Zmeny sa dotkli najmä pohľadávok, ktoré nie ...

Obstaranie a odpisovanie hmotného majetku z dotácií

Dotácie možno rozdeliť podľa účelu ich poskytnutia na dve základné skupiny, a to na investičné dotácie poskytované na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a na neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť poskytované na krytie bežných prevádzko...

Osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 € a viac v zákone o dani z príjmov

Ak podnikateľ ukončí rok v podnikaní so stratou, alebo vykáže nedostatočný základ dane, musí pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 € a viac uplatniť obmedzujúce opatrenia, dôsledkom ktorých je zvýšenie základu dane.

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v zákone o dani z príjmov

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať leká...

Úprava základu dane o neuhradené záväzky

Záväzkový vzťah je právny vzťah, v ktorom je jeden účastník (dlžník) povinný niečo plniť druhému účastníkovi (veriteľovi) a ten je oprávnený plnenie vyžadovať. Z hľadiska dlžníka sa povinnosť plniť označuje ako dlh, záväzok, povinnosť, z hľadiska ...

Preddavky na daň z príjmov

Daňové priznanie za roku 2020 bolo podané 13. 3. 2021. Z riadku č. 1080 daňového priznania za rok 2020 bola celková daň 6 334,26 €, ktorá vyšla pri uplatnení 15 % sadzby z 56 420,88 €, pri splnení podmienky pre rok 2020 z úhrnu príjmov menších ako...

Výhody mikrodaňovníka v roku 2021

Od roku 2021 môže daňovník prvýkrát získať postavenie mikrodaňovníka. Aké daňové výhody pre daňovníka vyplývajú výlučne z tohto postavenia, uvádzame v nasledovnom príspevku.

Daň z príjmov právnickej osoby - aktuálne problémy

Zameraním článku je riešenie niektorých aktuálnych problémov súvisiacich s daňou z príjmov právnickej osoby a ich vplyv na základ dane v príslušnom zdaňovacom období.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2021

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály