Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Lucia Vanková

Počet článkov autora: 73


Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov

Jednou z možností, ako môže spoločnosť s ručením obmedzeným rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Negatívom tohto spôsobu náhrady vlastných zdrojov môže byť celkový nepriaznivý pohľa...

Pohľadávky v zákone o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zákonom č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015 sprísnila podmienky pri uplatnení pohľadávok do daňových výdavkov. Zmeny sa dotkli najmä pohľadávok, ktoré nie ...

Obstaranie a odpisovanie hmotného majetku z dotácií

Dotácie možno rozdeliť podľa účelu ich poskytnutia na dve základné skupiny, a to na investičné dotácie poskytované na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a na neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť poskytované na krytie bežných prevádzko...

Zdaňovacie obdobia pri zrušení a zániku spoločnosti

Legislatívne zmeny zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktoré s účinnosťou od 1. 10. 2020 odlišne upravujú podmienky pre zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností, vyvolali aj zmeny v zdaňovacích obdo...

Finančný prenájom v zákone o dani z príjmov

Obstaranie hmotného majetku formou finančného prenájmu využívajú podnikatelia v prípade, ak je jednorazová investícia pre nich značnou záťažou. Takto si dokážu obstaranie majetku rozdeliť na viac rokov v mesačných splátkach a súčasne zabezpečiť kú...

Daň z príjmov – aktuálne problémy

V zdaňovacom období roka 2020, ktorý je ovplyvnený mimoriadnou situáciou, vznikajú daňovníkom aj mimoriadne výdavky a sú im poskytnuté aj mimoriadne príspevky. Tieto, ale aj niektoré významné zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. ...

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas obdobia pandémie

Dňa 12. marca 2020 vyhlásila vláda SR mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky až do konca toho kalendárneho mesiaca, v...

Niektoré zmeny v daňovom odpisovaní hmotného majetku od roku 2020

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) účinné od 1. 1. 2020 obsahujú okrem iného aj opatrenia, ktorých cieľom je podporiťmalé a stredné podniky prostredníctvom dane z príjmov a takisto aj opatrenia pre trvalo...

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je...

Hmotný majetok odpisovaný na účely zákona o dani z príjmov

Hmotný majetok na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a na účely odpisovania ako spôsobu premietania hodnoty majetku do výsledkov činností podnikateľských subjektov je definovaný v § 22. Ak niektorý druh hm...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály